< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОЦІНКА І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Необхідність врахування рівня невизначеності при прийнятті проектних рішень

Ризик супроводжує будь – яку справу і є однією із найнезрозуміліших категорій із всіх відомих на сьогодняшній день.

Так, людство розуміло про існування ризику давно, хоча ризик досліджують вчені – історики, філософи, економісти, проте загальноприйнятого визначення ризику не має до тепер.

В науковій літературі можна зустріти різні визначення даного поняття. Як правило, автори застосовують поняття ризику стосовно конкретного виду діяльності. Звичайно, нас цікавить ризик як економічна категорія, тому розглянемо декілька визначень економістів.

Зви Боди та Роберт Мертон в своєму підручнику “Фінанси” ризик визначають як невизначеність, яку необхідно брати до уваги при тих чи інших діях, оскільки вона може впливати на матеріальний стан людей.

В роботі присв'яченій ризикам в бізнесі, вказано, що “під ризиком прийнято розуміти ймовірність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи появи додаткових витрат в результаті здійснення певної виробничої чи фінансової діяльності.

Балабанов І.Т. в підручнику по фінансовому менеджменту дає визначення ризику як "можливої загрози втрати, що випливає із специфіки тих чи інших явищ природи та видів діяльності людського суспільства. Ризик – це історична та економічна категорія.

Узагальнюючи дані визначення, можна сказати, що ризик – це ймовірність (загроза) втрати фізичною чи юридичною особою частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи поява додаткових витрат в результаті дії тих чи інших факторів.

Проектний ризик – це сукупність ризиків, які представляють загрозу економічної ефективності проекту, що проявляється у негативному впливі на потоки грошових коштів.

Всі учасники проекту зацікавлені в тому, щоб виключити ймовірність провалу проекту або хоча б його збитковість. Проте жоден із учасників проекту не може бути впевнений у вдалому завершенні проекту, тому що ризик присутній у будь – якій справі.

Ризик існує завжди і не потрібно розглядати дану категорію лише як негативну. Намагатися подолати ризик взагалі чи намагатися цілком попередити його – немає сенсу. Оскільки не потрібно розглядати ризик як лише негативну категорію, запобігання може бути не лише від неприємних подій, але й від бажаних. Тому вислів “хто не ризикує – той не п'є шампанське!” в даному випадку цілком оправданий.

Ризик – є об'єктивна реальність нашого життя. Розглянемо декілька фактів, які не вимагають складних доказів та переконань.

 • 1. Не існує ризику без діяльності, так само як і не може бути ніякої діяльності без ризику.
 • 2. Все різноманіття реально існуючих систем постійно взаємодіють одна з іншою, взаємно впливають одна на іншу. Іншими словами, будь – яка система піддається зовнішньому впливу. Це означає, що завжди є ймовірність несприятливого впливу на дану систему зовнішніх по відношенню до неї систем. Відповідно, для будь – якої системи зовнішнє середовище постійно створює ризики настання несприятливих умов. Хоча практично вони не можуть бути дуже малі, проте це не означає, що вони взагалі відсутні.
 • 3. Елементи реально існуючої в дійсності повної сукупності всіх систем фактично створюють багатовимірний простір, в якому і існує їх взаємодія. В цьому багатовимірному просторі знаходиться все різноманіття існуючих ризиків, що відносяться до всіх видів діяльності багатовимірного простору ризиків.
 • 4. Кожному конкретному виду діяльності в багатовимірному просторі ризиків відповідає свій підпростір ризиків. Саме у цьому підпросторі і здійснюється відображення специфіки даного виду діяльності. Наприклад, ризик несвоєчасного отримання коштів за поставлену продукцію, ризик реалізації інвестиційних проектів.
 • 5. Простір ризиків, в якому здійснюється певний вид діяльності потребує створення системи класифікації ризиків та факторів, що на них впливає. Для того, щоб в підпросторі дослідники могли працювати, їм необхідно його організувати, тобто має бути створена система координат, яка б дозволила впорядкувати реально існуючі в даному підпросторі ризики та фактори в відповідності з класифікаційними ознаками. Грамотно розроблена система класифікації представляє собою ієрархічну структуру, яка містить елементи, положення яких в даній структурі чітко визначено класифікаційними ознаками, які не заперечують один одного. Практично це означає, що для одного і того ж підпростору ризиків можуть бути запропоновані різні системи класифікації. Більше того, ці неоднакові класифікації можуть бути продубльовані на різних принципах та суттєво різнитися за своєю складністю, причому кожна з них може не містити суттєвих недоліків.

В науковій літературі запропоновані різні групи, категорії, види, підвиди і різновиди ризиків. При створенні класифікації ризиків фактично відбувається заміна складної системи ризиків, реально існуючих в досліджуваному підпросторі, тобто об'єктивного фактора – на суб'єктивний і завжди спрощене відображення цієї системи ризиків деякою моделлю з метою їх практичного вивчення та аналізу.

При оцінці проектів найбільш істотними вважають такі види невизначеності й інвестиційних ризиків:

 • ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування і використання прибутку;
 • зовнішньоекономічний ризик (ймовірність введення обмежень на торгівлю і постачання, закриття кордонів і т.п.);
 • невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально – політичних змін у країні або регіоні;
 • неповнота або неточність інформації про динаміку техніко – економічних показників, параметри нової техніки і технології;
 • коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів і т.п.;
 • невизначеність природно – кліматичних умов, ймовірність стихійних лих;
 • виробничо – технологічний ризик (аварії та неполадки устаткування, виробничий брак і т.п.);
 • невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників; неповнота або неточність інформації про фінансовий стан і ділову репутацію підприємств – учасників (ймовірність неплатежів, банкрутств, зривів договірних зобов'язань).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >