< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Мета і завдання фінансового аналізу

Фінансовий аналіз є невід'ємним елементом фінансового менеджменту на підприємстві, його методом і емкою характеристикою. Він знаходить своє застосування при реалізації майже всіх функцій фінансового менеджменту.

Вміння аналізувати поточну фінансово-господарську діяльність підприємства, в тому числі і в плані перспектив її розвитку, входить до складу основних вимог, що пред'являються до фінансового менеджера. В практичній діяльності перед ним постійно виникає необхідність співставлення різних аспектів діяльності підприємства і необхідних висновків з цього.

Як метод фінансового менеджменту, фінансовий аналіз включає в себе З головних напрямки:

 • 1) оцінку фінансових потреб для досягнення стратегічних цілей менеджменту;
 • 2) розподіл готівкових потоків у залежності від конкретних планів підприємства. Визначення додаткового приваблюючих фінансових ресурсів і визначення каналів їх залучення – кредити, пошуку внутрішніх резервів, додатковий випуск акцій і облігацій і т. д.;
 • 3) забезпечення чіткої системи фінансової звітності, яка б об'єктивно відображала процеси і забезпечувала наочність у контролі за фінансовим станом підприємства.

Аналіз як економічне поняття, лежить в основі всієї господарської практичної і наукової діяльності людини. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом фінансового менеджменту і аудиту. Користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану. Фінансовий аналіз представляє собою спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру. Метою фінансового аналізу є:

 • – оцінити поточний і перспективний стан підприємства;
 • – можливі та доцільні темпи розвитку підприємства з позиції фінансового їх забезпечення;
 • – виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;
 • – забезпечити основу для відповідного планування на перспективу.

На думку М.Я. Коробова під фінансово-економічним аналізом діяльності підприємств слід розуміти комплексне вивчення їх функціонування з метою об'єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безпечного рівня ліквідності [52, с. 17].

Дослідження показують, що можна класифікувати два основних підходи до розуміння суті поняття “фінансовий аналіз". Згідно першого, фінансовий аналіз розуміється в широкому аспекті і охоплює всі розділи аналітичної роботи, пов'язані з оцінкою та прогнозуванням фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Другий підхід обмежує сферу його охоплення аналізом бухгалтерської звітності. Звуження фінансового аналізу до аналізу звітності вряд чи можна вважати правомірним; в даному випадку перший підхід являється достатньо логічним, оправданим і перспективним – аналіз звітності являється лише одним із розділів фінансового менеджменту.

Для того, щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно перш за все вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так і його існуючих і потенційних контрагентів. В зв'язку з тим, що кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять не лише працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи та ін. фінансовий аналіз потрібний для:

 • – виявлення змін показників фінансового стану;
 • – факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства;
 • – оцінки кількісних і якісних змін фінансового стану;
 • – фінансового становища підприємства на певну дату;
 • – визначення тенденції зміни фінансового стану підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

 • дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
 • ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
 • об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
 • оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
 • визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Інші автори вважають, що головна мета аналізу – своєчасно виявляти і усувати недоліки в фінансовій діяльності і віднаходити резерви покращення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. При цьому необхідно вирішувати наступні задачі:

 • 1. На основі вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції покращення фінансового стану підприємства.
 • 2. Прогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність, виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявності власних і залучених ресурсів і розроблених моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
 • 3. Розробляти конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Розподіл системи бухгалтерського обліку зумовив розподіл аналізу на фінансовий та управлінський. Обидва види аналізу взаємопов'язані, мають спільну інформаційну базу.

Особливостями зовнішнього аналізу є:

 • – орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність підприємства;
 • – множинність об'єктів користувачів;
 • – різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;
 • – максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.

Основним змістом зовнішнього аналізу, який здійснюється партнерами підприємства, контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності, є:

 • – аналіз динаміки прибутку та показників рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;
 • – аналіз фінансового стану, фінансової стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу;
 • – аналіз ефективності використання залученого капіталу;
 • – економічна діагностика фінансового стану підприємства.

На відміну від внутрішнього, відповідні складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та менш деталізовані. Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.

Основним змістом внутрішнього (традиційного) аналізу фінансового стану підприємства є:

 • – аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;
 • – аналіз кредитоспроможності підприємства;
 • – оцінка використання майна та вкладеного капіталу;
 • – аналіз власних фінансових ресурсів;
 • – аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;
 • – аналіз самоокупності підприємства.

Цей аналіз здійснюється аналітиками підприємства і грунтується на широкій інформаційній базі, включаючи й оперативні дані.

Коробов М.Я., крім того вважає, що як зовнішній, так і внутрішній фінансово – економічний аналіз диференціюється за призначенням результатів на поточний (ретроспективний) аналіз, оперативний аналіз і перспективний.

Поточний фінансово – економічний аналіз здійснюється після закінчення звітного періоду; як основні завдання поточного аналізу виступають: об'єктивна оцінка результатів фінансово – господарської діяльності, виявлення невикористаних резервів, недоліків у роботі, їх винуватців, накреслення шляхів мобілізації виявлених резервів. Необхідно підкреслити, що саме поточний аналіз є провідним, найповнішим і що він, з одного боку, використовує, вбирає в себе матеріали оперативного аналізу, а з другого боку, виступає базою перспективного аналізу.

Перспективний аналіз базується на вивченні різноманітних явищ у сфері фінансово – економічної діяльності з метою прогнозування на майбутнє. Використовується як база для прогнозування обсягів реалізації продукції, витрат на її виробництво, рентабельності, вибору варіантів інвестування фінансових ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >