< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Вартість реалізації інвестиційного проекту

Вартість реалізації проекту визначається вартістю технологічного обладнання, будівль та споруд і ремонтно -монтажних робіт за етапами запуску заводу. Підготовчі роботи та забезпечення обіговими коштами діючого виробництва фінансуються ініціатором проекту СТОВ "Промінь 2” із власних і залучених джерел поза фінансовою схемою даного проекту.

На практиці не існує єдиного підходу до економічного обгрунтування і його універсальної моделі, яка б охоплювала проекти будь-якого типу, розміру чи категорії. Для більшості інвестиційних проектів застосовують широкий спектр рекомендацій. Але, не дивлячись на це, є проекти (по охороні навколишнього середовища, придбання технологій, створення науково- технічних нововведень), де поряд з загальними характеристиками і загальними підходами, які притаманні всім інвестиційним об'єктам, є і ряд специфічних особливостей. Розробка проектів для АПК потребує виявлення всіх цих особливостей. Тому фінансові розрахунки виконувалися по загальновідомих методиках техніко-економічного обгрунтування проектів, з урахуванням специфіки АПК. Інструментом для розрахунку обраний пакет Project Expert.

За валюту розрахунків даного бізнес-плану прийнята національна валюта – гривня (UAH). Концепція вартості грошей у часі зумовлює необхідність врахування чинника часу в процесі здійснення будь-яких довгострокових фінансових операцій, пов'язаних з використанням капіталу шляхом оцінки та порівняння вартості грошей на початок фінансування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку, амортизаційних відрахувань, основної суми боргу тощо, тому концепція була врахована.

Залучення коштів з прибутку на інші непроектні цілі не планується.

Розрахунки проведені без обліку можливого повернення ПДВ при експортних операціях. Прийнято, що позитивні грошові потоки, отримані за рахунок повернення ПДВ, підуть на компенсацію можливих негативних інфляційних процесів та інших неврахованих проектних ризиків, що додасть розрахункам додатковий "запас міцності".

Розрахунок кредиту

Забезпечення сталого економічного розвитку неможливе без належного фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. Фінансування інвестиційної діяльності в Україні та АПК зокрема, має свої особливості, пов'язані з динамікою макроекономічної кон'юнктури та станом техніко- технологічної бази реального сектору економіки.

Даний інвестиційний проект передбачає залучення кредитних коштів.

Кредит для реалізації даного проекту планується отримати на таких умовах:

  • – обсяг кредитування – 2 226 340 грн.;
  • – тип кредиту – кредитна лінія;
  • – розрахункова річна ставка – 15,0 %;
  • – строк кредитування – 3 роки, або 36 місяців, або 1079 днів;
  • – графік нарахування відсотків – щомісяця, починаючи з 1-го місяця одержання кредиту;
  • – графік фактичної виплати відсотків – щомісяця, починаючи з 1-го місяця одержання кредиту;
  • – графік повернення кредиту – щомісяця, починаючи із 1-го року кредитування.

Прогноз прибутків / збитків

Звіт про прибутки та збитки відображає операційну діяльність підприємства (процес виробництва та збуту продукції або послуг) за певні періоди часу (місяць, квартал, рік). Зі звіту про прибутки і збитки інвестор може визначити прибутковість підприємства, що реалізує проект. Звіт про прибутки та збитки також використовується для розрахунку ряду податків.

Формування звіту про прибутки та збитки здійснюється відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку – GAAP.

Для побудови таблиці "Звіт про прибутки та збитки" потрібні такі дані:

З плану продажу – виручка від реалізації продукції та послуг, втрати від продажу по роках. При цьому в таблиці відображається сумарна величина обсягу продажу у вартісному виразі, що являє собою суму контрактних продаж у даний період часу: продаж за фактом, продаж у кредит, а також сума продажу з авансовими платежами у попередні періоди за продукцію, яка була поставлена замовникам у поточний період часу.

З плану витрат – сума змінних витрат з урахуванням плану виробництва за розрахунковий період часу (місяць, квартал, рік).

З плану витрат – сума загальних (операційних, торгово-адміністративних) витрат за розрахунковий період. При цьому необхідно пам'ятати, що Звіт про прибутки та збитки включає амортизаційні відрахування і нараховані відсотки по кредитах.

Існує лише два способи підвищеній ефективності діяльності підприємства (збільшення значення у нижньому рядку таблиці, тобто чистого прибутку): продавати дорожче та більше і/або дешевше виробляти. Це досить просте правило є найважливішим у процесі аналізу та управління проектом.

Джерелом для повернення кредиту є надходження від реалізації товарної продукції. Доходи зменшуються на суми прямих і загальних витрат, податків, розрахованих з врахуванням амортизації, відсотків по кредитах і формують чистий прибуток.

Наявність позитивного сумарного значення проектного періоду по статті "чистий прибуток" є необхідною умовою повернення вкладених коштів і окупності проекту.

Прогноз прибутків / збитків по проекту представлений у таблиці 8.1. З даних таблиці видно, що з 2 місяця 2012р. ТОВ "Промінь 2" починає отримувати чистий прибуток, і на 2014 р. його величина становить 2 409 059,36 грн., що свідчить про рентабельність проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >