< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РИЗИКІВ ПРОЕКТУ

Аналіз фінансових показників

До найважливіших методологічних і методичних принципів ухвалення довгострокових інвестиційних рішень, пов'язаних з оцінкою ефективності інвестиційного проекту (ІП), належать:

  • 1) Аналіз ІП впродовж всього життєвого циклу (ЖЦ).
  • 2) Моделювання грошових потоків, включаючи усі пов'язані з реалізацією Ш грошові надходження і витрати.
  • 3) Принципи позитивності і максимуму ефекту. Для визнання ІП ефективним необхідно, щоб ефект від реалізації ІП (доход або прибуток) був позитивним. При порівнянні ряду альтернативних ІП перевага віддається ІП з максимальним значенням ефекту.
  • 4) Урахування чинника часу при оцінці ІП (шляхом дисконтування).
  • 5) Урахування всіх найбільш суттєвих наслідків ІП (економічних, екологічних, соціальних).
  • 6) Урахування чинників інфляції і ризику.
  • 7) Комплексність, тобто необхідність розглядати процес реалізації ІП як складний, з різними фазами здійснення, стадіями його оцінки, аспектами та етапами.

При розробці проекту були враховані всі вище перелічені принципи, а при аналізі ефективності проекту використовувалися фінансові розрахунки згідно методик техніко-економічного обґрунтування проектів, з урахуванням специфіки АПК. Інструментом для розрахунку був пакет Project Expert.

За період функціонування проекту протягом його "життєвого циклу", капітал, вкладений у такі активи, повертається у вигляді амортизаційних відрахувань як частина грошового потоку, а капітал вкладений в оборотні активи, в тому числі в грошові активи, по закінченню "життєвого циклу" проекту має залишатися у інвестора (чи власника підприємства) у незмінному вигляді й розмірі. Сума інвестицій у фінансові активи являє собою номінальну суму витрат на створення цих активів.

Сума інвестицій – це вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він не може здійснюватись. Ці витрати мають довгостроковий характер.

Сума інвестицій визначена в таблиці 4.1. Графік освоєння інвестицій наведений в таблиці 4.2.

Грошовий потік – дисконтований дохід від здійснення проекту, який включає чистий прибуток та амортизаційні відрахування, які надходять у складі виручки від реалізації продукції. Якщо у завершальний період "життєвого циклу" проекту підприємство-інвестор чи власник підприємства одержує кошти у вигляді недоамортизованої вартості основних засобів і нематеріальних активів та має вкладення капіталу в оборотні активи, вони враховуються як грошовий потік за останній період.

Сумарний грошовий потік та грошові потоки, що його складають, визначені в попередніх розділах цього бізнес-плану та представлені в таблиці 8.2.

Фінансові показники реалізації проекту наведені в таблиці 9.1.

Ключовим показником, який свідчить про ефективність реалізації інвестиційного проекту с коефіцієнт рентабельності інвестицій. Коефіцієнт ефективності інвестицій (Return on investment, ROI) – це співвідношення між доходом від реалізації інвестиційного проекту і вкладеним капіталом.

Показник норми прибутку використовується як критерій ефективності проекту: чим він вищий, тим більший приріст капіталу, а отже, і вища ефективність його використання.

Застосування показника ROI (ARR) грунтується на зіставленні його розрахункового значення зі стандартними для підприємства рівнями рентабельності (середнім рівнем рентабельності активів чи стандартним рівнем рентабельності інвестицій). Даний інвестиційний проект оцінюється на основі ROI як прийнятний, оскільки його ROI не менше, ніж величина банківської облікової ставки. Згідно таблиці 9.1 починаючи з 2 міс. 2012 р. і до кінця реалізації проекту рентабельність інвестицій знаходиться в межах 60,00 – 95,07%, що значно перевищує банківську облікову ставку.

Ставка прибутковості власного капіталу (ROE) визначається як відношення чистого доходу на вартість власного капіталу (величину чистих активів). Даний показник враховує податкові виплати і вартість обслуговування позичкового капіталу. Рентабельність власного капіталу мультиплікативно пов'язана з прибутковістю продаж, оборотністю активів і величиною фінансового левериджу. Такий стан речей дозволяє обчислити і спланувати необхідні значення показників прибутковості й оборотності на майбутній період, що дозволить цілеспрямовано досягти потрібних показників рентабельності.

Фінансові показники

Таблиця 9.1

Найменування

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

6.2012

7.2012

8.2012

9.2012

10.2012

11.2012

12.2012

1

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR) %

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR) %

0.09

0,00

0,00

0,00

0,00

040

0,00

040

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Чистий оборотний капітал (NWQ, грн.

•2ISI 136,56

-2055089,74

•188200347

-1705 138,79

-152443441

•1Э39 8Э046

•1151 26341

•95867044

•76198742

•56115049

•35609240

-14674643

4

Чистий оборотний капітал (NWQ S US

-268892.07

-255843,18

-23334542

-21055843

-18748047

•164108,48

•140439,77

-11647143

•9220041

•67623,43

•42738,0

-17541.00

5

Коеф. обертаємо, запасів (ST)

6

Коеф. обертаємо, дебіторською заборг. (СР)

7

Коеф. обертаємо, кредиторською заборг. (CPR)

8

Коеф. обертаємо, робочого капіталу (NCT)

441

444

443

4,44

-5,09

-547

-742

•9,16

•1244

•1941

-48,71

9

Коеф. обертаємо, основних засобів (FAT)

2,61

24>

2.74

242

249

247

345

3.13

342

341

3.40

10

Коеф. обертаємо, активів (ТАТ)

241

248

2.74

242

249

247

345

3.13

342

341

340

11

Сумарні зобов'язання до активів (TD/TA) %

8647

•143

75,67

69,77

63,49

5641

49,72

42,18

34,17

2546

16,61

6.98

12

Довгостр. зобов, до активів (LTD/ТА) %

2,85

040

0,00

0,00

040

040

040

0,00

040

0,00

040

13

Довгостр. зобов, до веоборопі. акт. (LTD/FA), %

245

040

040

040

040

0.00

0,00

040

040

040

0,00

14

Сумарні зобов'яз. до класи, кап. (TD/EQ), %

63941

43245

31148

230,74

17346

13145

9849

7246

5142

3442

1942

741

1S

Коефіцієнт покриття відсотків ( l it), раз

4.73

649

6,74

745

148

9.93

11,78

14.49

1842

2645

4641

182,63

16

Коеф. рентаб. валового прибутку (ОРМ) %

М4Э

5443

5443

5443

5443

5443

5443

5443

5443

5443

5443

17

Коеф. рентаб. операц. прибутку (ОРМ) %

2249

2348

2347

2446

24.95

2545

2545

26.44

2644

27.44

2745

18

Коеф. рентаб. чистого прибутку (NPM) %

2249

23,48

2347

24,46

2445

2545

2545

26,44

2644

27.44

27.95

19

Рентаб. оборотних активів (RCA) %

-8 J 919.59

I3SIMIMM.1I

IMMU1UM1

іо7іммп,м

імиятді

І0иЛІМ30.*6

ИМІШіиі

ІШШІШИ

Z0

Рентаб. необоротних активів (RFA) Ч

•6143

6040

6243

65,78

684•

72.11

7540

7945

82.77

86.68

90.77

95.07

Z1

Рентаб. інвестицій (ROI) %

•6149

60,00

6243

65,78

68.88

72.11

7540

7945

82,77

86,68

90,77

9547

22

Рентаб. власного капіталу (ROE) %

-453,78

319,70

25847

2174•

18843

166,98

150,17

136,73

125,75

11640

10845

10241

Продовження таблиці 9.1

Найменування І

1.2013

2.2013 І

3.2013 І

4.2013

5.2013 І

6.2013

7.2013

8.2013

9.2013

10.Z01J

11.ZUIJ 1

I 4.AV1J

1

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR) %

188.08

473,75 1

757,15 1

1 038.31

1 317,24 1

і 593,97

1 868.51

2 140.88

2411.09 1

2 679,17

2 945.12 1

3 208.97 1

2

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR) %

188.08

473,75]

75735]

1 038,31

1 31734]

1 593.97

1 868,51

2 140,88

2411.09 1

2 679,17

2 945,12 1

3 208.97 1

3

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

65 192*30

278 821,1б|

494 153,53

711 202.99

929 98334І

1 150 508.07

1 372 79139

1 596 84733

1 822 689.73

2 050 333,12

2 279 791.78

2 511 080.171

4

Чистий оборотний капітал (NWC) S US Г

7 760.99

33 05831

58 351.37

83 640,57

108 92630

134 208.96

159 488,95

184 766,68

210 042,54

235 316,93

260 590,24

285 862.88

5

Коеф. обертаємо, запасів (ST) І

6

Коеф. обертаємо, дебіторською заборг. (СР)

7

r~

Коеф. обертаємо, кредиторе, заборг. (CPR) Коеф. обертаємо, робочого капіталу (NCT) І

8

110,52

26.05

14,81

1038

8.00

6,52 1

540 1

4.77 1

431 1

3.77

3.42

3.13 1

9

Коеф. обертаємо, основних засобів (FAT)

3.50

3.60

3.71 1

3.82

3,94

4.07

430

4.33

4.48

4,63

4.79

4.96

10

Коеф. обертаємо, активів (ТАТ) І

3.28

3.07 1

2.88

2.72

2,57

2,44

242 1

2Д2

2.12

2.04

1.96

1.88

11

Сумарні зобов'язання до активів (TD/TA) %

337

3.15 1

2.96

2.79

2,64

2.51 1

2,39

238

2,18

1 2,09

2.01

1.93 1

12

Довгостр. зобов, до активів (LTD АГ А) % 1

0,00

  • 13
  • 14

Довгостр. зобов, до необоротні акті] (LTD/FA), %

0,00

Сумарні зобов'яз. до власн. кап. (TD/EQ), %

3,49

L ЗД51

3.05

2,87

2.71

1 2.57

1 2.45

1 243

233

1 2,14

2.05

1 і>971

15

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

16

Коеф. рентаб. валового прибутку (GPM) %

5433

54,33

5433

5433 1

5433

5433

5433

5433

5433

5433

5433

5433

17

Коеф. рентаб. операц. прибутку (ОРМ) %

28,16

2831

2837

2833

2838

28.44

28,49

2834

28.60

28.65

28.70

28.75

18

Коеф. рентаб. чистого прибутку (NPM) %

28,16

28,21

28Д7

2833

2838

28.44

28.49

28.54

28,60

28.65

28,70

28.75

ІУ

Рентабельність оборотних активів (RCA) %

1 457,37

579,76

363,47

265,57

209,74

173.66

148,43

129.79

115,46

104.10

94,87

8733

20

Рентабельність необоротних активів (RFA) %

98,57

101,67

104.92

108,32

111,88

115,62

119,54

123,67

128.01

132.58

137,41

142,51

21

Рентабельність інвестицій (ROI) %

9232

8630

81,42

76,94

72.96

69.41

6631

6333

60.71

5831

56.12

54.11

22

Рентабельність власного капіталу (ROE) %

95,54

8931

83.90

79.15

74,94

71,19

67.83

64.80

62,06

5936

5737

1 55.18

Продовження таблиці 9.1

.•

Найменування

Ікв. 2014

2кв. 2014

Зкв. 2014

4кв. 2014

1

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR) %

3 731,11

4 497,91

5 246.66

5 977,77

2

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR) %

3 731.11

4 497.91

5 246.66

5 977,77

3

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

2 979 82925

3 696 122,60

4 429 688.41

5 180 94321

4

Чистий оборотний капітал (NWC) S US

336 407.91

412 23030

488 068.52

563 932,74

5

Косф. обертаємо, запасів (ST)

6

Коеф. обертаємо, дебіторською заборг. (СР)

7

Косф. обертаємо, кредиторською заборг. (CPR)

8

Косф. обертаємо, робочого капіталу (NCT)

2.68

221

1,89

1.66 1

9

Косф. обертаємо, основних засобів (FAT)

532

5.96

6.74

7.70 1

10

Косф. обертаємо, активів (ТАТ)

1.75

139

1.45

134 1

11

Сумарні зобов'язанні до активів (TD/TA) %

1.80

1.63

1.49

138 1

12

Довгостр. зобов, до активів (LTD/ТА) %

13

Довгостр. зобов, до нсоборотн. акт. (LTD/FA), %

14

Сумарні зобов'язання до класи, кал. (TD/EQ), %

1.83

1.66

132

1.40 1

15

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

16

Косф. рсігтаб. валового прибутку (GPM) %

5433

5433

5433

5433 1

17

Косф. рситаб. операц. прибутку (ОРМ) V#

28.86

29.01

29,16

2930

18

Косф. рентаб. чистого прибутку (NPM) •/•

28.86

29,01

29.16

2930

19

Рсігтаб. оборопіих активів (RCA) %

7529

62,79

54.10

47.72 1

20

Рентабельність необоротних активів (RFA) V•

153,62

172.97

196.47

225.53

21

Рсіттабсльність інвестицій (ROI) %

5033

46.07

42.42

3939

22

Рентабельність власного капіталу (ROE) %

51.45

46.83

43.06

39.94

ROE відображає більш високий рівень результативності діяльності, ніж показники продуктивності, які також розкривають категорію результативності.

ROE – це межа вартості капіталу, яку може привернути підприємство для реалізації проекту. Він вказує на загальну результативність роботи менеджменту організації. Даний коефіцієнт в нашому проекті аналогічно рентабельності інвестицій починаючи з 2 міс. 2012 року і до кінця реалізації проекту знаходиться в межах 40%, що свідчить про прийнятність та прибутковість проекту. Максимальна прибутковість нашого проекту, згідно таблиці 9.1 становить 319,70% і є в 10 міс. 2012 року.

Кошти в вигляді позики надійдуть у 1 міс 2012 року в сумі 2 226 340 грн.

Виплати на погашення позики будуть відбуватися з 2 міс. 2012 року до кінця року сумами від 173 626,97 грн. до 239070,38 грн. В І кварталі 2013 року буде погашено залишкову суму в розмірі 73320,36 грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >