< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація радіаційних аварій

Можливі аварії на АС та їх характеристики. Аварією на РНО називають непередбачений випадок, викликаний несправністю обладнання чи порушенням нормального ходу технологічного процесу, який створює радіаційну небезпеку для людей та оточуючого середовища. Основними початковими подіями аварій на АС можуть бути:

  • • втрата теплоносія внаслідок розриву трубопроводу відповідного контуру;
  • • пошкодження твелів через швидке підвищення потужності реактора;
  • • механічні пошкодження (внаслідок вибуху) систем водопостачання.

Найнебезпечнішою, як для обслуговуючого персоналу, так і для населення, що мешкає поблизу АС, є аварія зі зруйнуванням активної зони, яка супроводжується масовим викидом радіоактивних речовин у зовнішнє середовище.

Залежно від меж розповсюдження радіоактивних речовин та масштабів радіаційних наслідків радіаційні аварії на РНО поділяються на кілька видів: промислові, комунальні, локальні, регіональні, глобальні та транскордонні.

Аварія промислова це така радіаційна аварія, наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень і проммайданчика об'єкта, аварійного опромінювання при цьому зазнає лише персонал.

Аварія комунальна – це така радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об'єкта і його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінювання.

Аварія локальна це комунальна радіаційна аварія, якщо в зоні аварії проживає населення загальною кількістю до десяти тисяч чоловік.

Аварія регіональна це така комунальна радіаційна аварія, при якій у зоні аварії опиняються території кількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей із загальною кількістю населення понад десять тисяч чоловік.

Аварія глобальна це комунальна радіаційна аварія, під вплив якої підпадає значна частина (або вся) територія країни та її населення.

Аварія транскордонна – це така глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася.

На практиці можуть виникати випадки невеликих проливів, розсипань технологічних речовин та відходів, що призводять до незначного радіоактивного забруднення приміщень, території, спецодягу персоналу. Ці випадки, якщо вони не призвели до опромінення персоналу та викиду радіоактивних речовин у зовнішнє середовища, відносяться до радіаційних інцидентів.

Ще на етапі проектування РНО, передбачаючи початкову подію, яка здатна призвести до порушення його нормальної експлуатації, виділяють два типи аварій (проектну, позапроектну), для яких планують різні технічні та організаційні заходи.

Проектна аварія аварія, для якої проектом визначені початкові події (одиничні відмови або помилки персоналу), обмеження її наслідків певними заходами, встановленими для таких аварій.

Позапроектна аварія – аварія, викликана початковими подіями, що не були враховані проектом, або така, що супроводжується додатковими, порівняно з проектними аваріями, відмовами систем безпеки понад одиничну відмову або реалізацією помилкових рішень персоналу. Для цього типу аварій не передбачаються запобіжні технічні заходи для забезпечення радіаційної безпеки персоналу і населення, а лише плануються організаційно-технічні заходи реагування. Позапроектна аварія супроводжується переважно частковим або повним розплавленням активної зони реактора.

Для оцінки небезпеки позаштатних ситуацій на АЕС, однакового розуміння подій, що відбуваються, швидкого інформування населення, громадськості, державних органів і зацікавлених організацій (у тому числі міжнародних) щодо масштабів аварійного викиду та оперативної передачі повідомлень про значущість подій з точки зору безпеки у світі розроблена та використовується Міжнародна шкала ядерних подій INES (англ. INES, скор. International Nuclear Event Scale), – табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Міжнародна шкала ядерних подій INES

Рівень

аварії

Тип

Критерії оцінки

Приклади

7

Велика

аварія

Зовнішній викид значної частини радіоактивного матеріалу на великій установці (наприклад, з активної зони енергетичного реактора). Зазвичай він складається із суміші коротко- та довгоживучих радіоактивних продуктів поділу (в кількостях, радіологічно еквівалентних десяткам тисяч терабеккерелей Йоду-131). Такий викид призводить до можливості гострого впливу на здоров'я людей, затриманого впливу на здоров'я в більшості районів, які, можливо, охоплюють території кількох країн, та до тривалих екологічних наслідків.

Чорнобильська АЕС, 1986 рік, Україна

6

Серйозна

аварія

Зовнішній викид радіоактивних матеріалів (у кількостях, радіологічно еквівалентних тисячам/десяткам тисяч терабеккерелей Йоду-131). Після такого викиду імовірне повне здійснення контрзаходів, передбачених місцевими планами протиаварійних заходів з метою обмеження серйозних наслідків для здоров'я.

Завод з переробки палива у Ки- пггимі, 1957 рік, Росія

5

Аварія, що супроводжується ризиком за межами майданчику

Зовнішній викид радіоактивного матеріалу (в кількостях, радіологічно еквівалентних сотням або тисячам терабеккерелей Йоду-131). Такий викид може призвести до часткового здійснення контрзаходів, передбачених планами протиаварійних заходів з метою зниження імовірності впливу на здоров'я.

Реактор в Уіндскейлі, 1957 рік, Сполучене Королівство

Серйозне пошкодження ядерної установки. Воно може являти собою пошкодження значної частини активної зони реактора, велику аварію, пов'язану з критичністю, або велику пожежу чи вибух з викидом великої кількості радіоактивності в межах установки.

АЕС ТриМайл Айленд, 1979 рік, США

4

Аварія, що не супроводжується значним ризиком за межами майданчику

Зовнішній викид радіоактивності, що призводить до дози опромінення найбільш опромінених осіб за межами майданчика в кілька мілізівертів. При такому викиді необхідність у контрзаходах за межами майданчика зазвичай малоймовірна, за винятком, можливо, місцевого контролю продуктів харчування.

Значне пошкодження ядерної установки. Така аварія може включати пошкодження ядерної установки, в результаті якого виникають серйозні проблеми з відновними роботами, як, наприклад, часткове розплавлення активної зони енергетичного реактора та подібні події на нереакторних установках.

Опромінення одного чи кількох робітників, яке призводить до переопромінення з високою імовірністю ранньої передчасної смерті.

Завод з

переробки

палива в

Уіндскейлі,

1973 рік,

Сполучене

Королівство

АЕС Сен- Лоран, 1980 рік, Франція

Критична збірка у Буенос- Айресі, 1983 рік, Аргентина

3

Серйозна

подія

Зовнішній викид радіоактивності, який перевищує встановлені ліміти та призводить до дози опромінення найбільш переопромінених осіб за межами майданчика в десяті частки мілізіверту. При такому викиді контрзаходи за межами майданчика можуть не знадобитися.

АЕС

Вандельос, 1989 рік, Іспанія

3

Серйозна

подія

Події на майданчику, які призводять до доз опромінення персоналу, достатніх для виникнення гострих впливів на здоров'я, та/чи подія, що призводить до серйозного розповсюдження забруднення, наприклад, кількох тисяч терабекке- релей активності, які містяться у викиді до другої захисної оболонки, коли матеріал може бути повернено до відповідної зони зберігання. Інциденти, при яких подальша відмова систем безпеки може призвести до аварійних умов, або ситуація, коли системи безпеки будуть не в змозі відвернути аварію у випадку виникнення певних ініціюючих подій.

АЕС

Вандельос, 1989 рік, Іспанія

2

Подія

Інциденти, що супроводжуються значною відмовою приладів забезпечення безпеки, але зі збереженням достатнього глибоко ешелонованого захисту, який забезпечує компенсацію додаткових відмов.

Подія, що призводить до доз опромінення персоналу, які перевищують встановлений річний ліміт, та/чи подія, яка призводить до появи значних кількостей радіоактивності в зонах, не призначених для цього за проектом, що вимагає застосування коригуючих заходів.

1

Аномалія

Аномалія, що виходить за межі дозволеного режиму експлуатації. Вона може бути обумовлена відмовою обладнання, помилкою людини чи невірним виконанням процедур. (Такі аномалії слід відрізняти від ситуацій, при яких не перевищуються експлуатаційні межі та умови і які можуть бути відповідним чином урегульовані згідно з належними процедурами. Зазвичай вони класифікуються як такі, що знаходяться "нижче шкали").

Нижче

шкали

"0"

Відхилення

Не має значення з точки зору безпеки

Безпека AEC в Україні регламентується нормативним документом ОПБУ-2008 "Загальні стани безпеки атомних станцій". З урахуванням уроків аварії на АЕС "Фукусіма" з 2012 року в Україні розпочато перегляд основного нормативно-правового акта з ядерної та радіаційної безпеки НП 306.2.141-2008 "Загальні положення безпеки АС" (ОПБ АС) за такими напрямами:

  • • перегляд підходу до управління важкими аваріями, перегляд і встановлення критеріїв прийнятності;
  • • перегляд і встановлення більш жорстких запасів безпеки по відношенню до розширеного спектру можливих екстремальних природних і техногенних впливів/комбінацій впливів;
  • • забезпечення довготривалого виконання функцій безпеки в умовах повного знеструмлення і втрати кінцевого поглинача тепла.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >