< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Медична генетика

Генетика (від грецького слова genetikos – що відноситься до народження) вивчає закономірності спадковості і мінливості.

Медична генетика вивчає:

 • • закономірності успадкування і мінливості ознак стосовно патології людини;
 • • причини виникнення спадкових захворювань людини;
 • • характер їх успадкування в сім'ях;
 • • розповсюдження в популяціях;
 • • специфічні процеси на клітинному і молекулярному рівнях.

Основними завданнями медичної генетики є:

 • • вивчення спадкових захворювань і синдромів;
 • • оцінка ролі спадковості і середовища у виникненні неспадкових форм патології;
 • • розробка і вирішення нових медико-біологічних проблем–генної інженерії (переносу генів нормального метаболізму в клітини хворих).

За відносною роллю спадковості і середовища всі хвороби людини можна розділити на хвороби:

 • • повністю обумовлені генотипом незалежно від дії факторів зовнішнього середовища (хромосомні і генні хвороби);
 • • що викликаються комплексною взаємодією генетичних і середовищ- них факторів (хронічні захворювання внутрішніх органів, злоякісні пухлини, серцево-судинні хвороби);
 • • поява яких повністю залежить від зовнішніх факторів (гострі інфекції, травми, отруєння).

Основні компоненти успадкування:

 • • хромосома – структурна частина клітини, що несе спадкові ознаки (у людини соматична клітина має 46 хромосом, з них 44 автосоми, однакові у чоловіків і жінок, 2 великі статеві хромосоми – XX у жінок і XY у чоловіків. Y – найменша хромосома, тому жінки мають більше генетичного матеріалу приблизно на 4 %);
 • • гени – складові частинки хромосом;
 • • молекули ДНК – власне носії спадкової інформації.

За місцем локалізації патологічної спадкової інформації виділяють хвороби:

 • • хромосомні – обумовлені порушеннями кількості і структури хромосом:
  • – аномалії автосом (хвороба Дауна, синдром Єдвардса, Патау);
  • – аномалії статевих хромосом (синдром Шерешевського-Тернера, Клайнфельтера);
 • • генні хвороби – обумовлені порушенням у структурі генів, до яких відносяться хвороби обміну речовин:
 • – порушення амінокислотного обміну (фенілкетонурія);
 • – порушення вуглеводного обміну (апактазія, галактоземія);
 • – порушення ліпідного обміну (ліпідози);
 • – порушення обміну мукополісахаридів (мукополісахаридози).

Методи медичної генетики

Генеалогічний метод:

 • • ґрунтується на складанні та аналізі родовідних схем;
 • • встановлюється тип успадкування ознаки чи хвороби в межах розглянутого роду;
 • • для складання родоводу необхідні відомості щонайменше про 3-4 покоління пробанда (обстежуваного хворого);
 • • при складанні родоводу користуються певними позначками (брати і сестри (сибси), їх чоловіки та жінки одного покоління розміщуються в горизонтальному ряді зліва направо в порядку народження і позначаються арабськими цифрами (1, 2, 3 і т. д.); покоління позначаються римськими цифрами (I, II, III), причому першим вважається найстарше покоління).

Популяційно-статистичний метод:

 • • вивчає генетичну структуру популяцій, їх генофонд, фактори і закономірності, що обумовлюють його зберігання та зміни при зміні поколінь;
 • • вивчення захворюваності населення на спадкові хвороби, закономірностей їх поширення, частоти патологічних генотипів у певних місцевостях, містах, країнах.

Близнюковий метод:

 • • дозволяє вивчити значення спадковості і середовища у формуванні нормальних і патологічних ознак;
 • • вивчає роль спадковості і середовища у формуванні захворювань і синдромів;
 • • грунтується на вивченні частоти їх у монозиготних і дизиготних близнюків.

Дерматогліфіка:

 • • вивчає шкірний рисунок кінцевих фаланг пальців рук, долонь, стоп;
 • • при хромосомних хворобах спостерігається відхилення показників дерматогліфіки від норми.

Цитогенетичний метод:

• визначення X і Y статевого хроматину та дослідження хромосом для визначення каріотипу.

Показання до проведення цитогенетнчного дослідження;

 • • підтвердження хромосомної хвороби, наявність якої допускається за клінічними ознаками;
 • • множинні вроджені вади розвитку дитини;
 • • викидні, мертвонародження, народження дітей з вродженими вадами розвитку;
 • • порушення репродуктивної функції у жінок та чоловіків;
 • • затримка розумового та фізичного розвитку дитини;
 • • гіпогонадизм;
 • • порушення статевого диференціювання;
 • • пренатальна діагностика (вік батьків, носійство транслокацій у батьків, народження попередньої дитини з хромосомною хворобою, вроджені вади розвитку у плода);
 • • синдроми, які характеризуються хромосомною нестабільністю;
 • • лейкози, пухлинні ураження тощо.

Дослідження амніотичної рідини:

 • • важливий метод пренатальної діагностики, що дозволяє встановити стать плода, виявити деякі спадкові захворювання в майбутньому дитини і на основі медико-генетичних показань вирішити питання про переривання вагітності;
 • • біохімічне дослідження амніотичної рідини дозволяє встановити у плода більшість спадкових захворювань обміну речовин.

Біохімічний метод:

 • • застосовується при виявленні та діагностиці спадкових порушень обміну речовин;
 • • більшість спадкових порушень обміну речовин – це ензимопатії, або ферментопатії, тобто порушенні структури білків-ферментів (унаслідок мутацій генів);
 • • у разі ензимопатії в організмі спостерігається дефіцит кінцевих продуктів обміну речовин і накопичення проміжних продуктів, які можна виявити в крові, сечі й інших біологічних рідинах шляхом біохімічного дослідження.

Показання до медико-генетичного консультування:

 • • наявність у сім'ї дитини з вродженою патологією;
 • • наявність вродженої хвороби в одного з батьків;
 • • наявність вродженої патології у родичів;
 • • безпліддя;
 • • невиношування вагітності.

Преімплантаційна пренатальна діагностика:

 • • під час цього дослідження вивчають запліднену яйцеклітину на стадії 8 бластомер (12 год після запліднення);
 • • ДНК тиражують у мільйонах копій за допомогою молекулярно-генетичного методу полімеразної ланцюгової реакції.

Пренатальна діагностика:

 • • пренатальна діагностика дозволяє встановити наявність вродженої вади чи генетичного захворювання плода на ранніх етапах його розвитку;
 • • своєчасне виявлення вродженої вади дозволяє прийняти рішення про припинення вагітності чи морально підготуватися до народження хворої дитини;
 • • рання пренатальна діагностика дозволяє адекватно контролювати перебіг вагітності, пологів та неонатального періоду;
 • • до методів пренатальної діагностики належать:
  • – неінвазивні:
  • – визначення рівня альфа-фетопротеїну сироватки крові матері (проводять на 16-18-му тижні вагітності; підвищення рівня альфа-фетопротеїну свідчить про наявність вад розвитку центральної нервової системи плода, дефектів передньої черевної стінки (наприклад, омфалоцеле), відшарування плаценти; діагностично інформативним прийнято вважати підвищення рівня апьфа-фетопротеїну в 2,5 раза і більше від середнього значення для конкретного терміну вагітності, особливо при поєднанні з підвищенням вмісту іншого сироваткового маркера – хоріонального гонадотропіну; знижений рівень альфа-фетопротеїну може спостерігатися при хворобі Дауна та інших трисоміях);
  • – ультразвукове дослідження;
  • – інвазивні методи:
  • – амніоцентез;
  • – біопсія ворсин хоріона;
  • – фетоскопія;
 • • ультразвукове дослідження – безпечний метод пренатальної діагностики, який може бути використаний за підозри на наявність структурних аномалій:
 • – не справляє ризику для матері та плода;
 • – при масовому ультразвуковому скринінгу вагітних звичайно визначають розміри та масу тіла плода, їх кількість і життєздатність, проводять оцінку стану плаценти, пуповини, навколоплідних вод;
 • – може бути виявлена більшість структурних аномалій основних органів і систем у термін гестації до 16-18 тиж., а при деякій патології і раніше (у цих випадках показано ретельне ультразвукове дослідження в комплексі з амніоцентезом та біопсією ворсин хоріона);
 • • амніоцентез проводять на 16-му тижні вагітності (припустимі і більш ранні терміни (13–15-й тиждень) з ретельним дотриманням заходів безпеки):
 • – при вирішенні питання про необхідність інвазивного методу діагностики необхідно врахувати такі умови:
 • – чи достатньо тяжким є захворювання, щоб проводити втручання;
 • – чи існують чіткі тести для пренатальної діагностики захворювання;
 • – чи дійсно генетичний ризик настільки значний, щоб виправдати ризик проведення інвазивного методу діагностики;
 • – методика проведення: за допомогою спеціальної голки, якою проникають в амніотичний простір, отримують близько ЗО мл амніотичної рідини;
 • – дослідження амніотичної рідини включає:
 • – хромосомний аналіз;
 • – визначення рівня альфа-фетопротеїну;
 • – дослідження клітинного складу;
 • – дослідження ДНК;
 • – визначення біохімічних маркерів;
 • – визначення статі плода (якщо мати – носій захворювання, зчепленого з Х-хромосомою, то переривання вагітності при встанов

ленні чоловічої статі плода дозволить запобігти народженню хворої дитини);

 • – при амніоцентезі ризик ускладнень становить 0,25-0,5 %, це:
 • – самовільні потуги, які призводять до аборту;
 • – підтікання навколоплідної рідини, що призводить до маловоддя або спонтанних пологів;
 • – травмування плода голкою в момент пункції (дуже рідко);
 • – інфікування (дуже рідко, при порушенні правил асептики). Показаннями до проведення амніоцентезу є такі групи ризику:
 • – вагітні віком понад 35 років;
 • – вагітні з підвищеним рівнем апьфа-фетопротеїну в крові;
 • – вагітні зі зниженим рівнем альфа-фетопротеїну в крові;
 • – жінки, яки мають дитину з хворобою Дауна (зворотний ризик 1-2 %);
 • – сім'ї, в яких один з батьків – носій симетричної реципрокної транс- локації хромосоми, мають високий ризик народження дитини з асиметричною транслокацією;
 • – сім'ї, у родоводі яких виявлені захворювання з автосомним X- зчепленим типом успадкування;
 • • біопсія ворсин хоріона (пункція ворсин хоріона) – відносно новий метод пренатальної діагностики, який дозволяє проводити дослідження на 8-11-му тижні вагітності:
  • – плаценту пунктують спеціальною голкою через передню черевну стінку (під контролем ультразвукового дослідження);
  • – отримані при аспірації клітини ворсин хоріона підлягають різнобічному дослідженню:
  • – хромосомний аналіз;
  • – дослідження рівня ферментів (якщо в плода є ймовірність розвитку захворювання, пов'язаного з недостатністю конкретного ферменту); -дослідження ДНК (якщо в плода є ризик виникнення моногенного захворювання з відомим генним дефектом);
  • – визначення статі плода (при загрозі успадкування захворювання, зчепленого зі статтю);
  • – при біопсії ворсин хоріона ризик ускладнень високий – 1-5 % (порівняно з амніоцентезом загроза переривання вагітності або внутрішньоутробного інфікування (хоріоамніоніт) значно вища);
  • – перевагою методу є його інформативність на ранніх етапах розвитку плода (до 12-го тижня вагітності);
  • – недоліками методу є те, що при біопсії ворсин хоріона не можна оцінити рівень альфа-фетопротеїну, тому що процедура проводиться на ранніх термінах формування плода і дослідженню доступні лише клітини; у деяких випадках після біопсії ворсин хоріона виникає необхідність додаткового проведення амніоцентезу (наприклад, при мозаїцизмі);
 • • фетоскопія – під контролем ультразвукового дослідження за допомогою тонкого оптично-волоконного лапароскопа через передню черевну стінку проникають у порожнину матки – з'являється можливість спостереження і дослідження плода;
 • – можлива біопсія шкіри плода для діагностики спадкових захворювань шкіри (наприклад, іхтіозу);
 • – із судин пуповини можна забрати кров для діагностики гемоглобінопатій чи інших хвороб крові (кров забирають під контролем ультразвукового дослідження (кордоцентез);
 • – метод використовують для хромосомного дослідження та біохімічного аналізу крові плода (наприклад, за підозри на гемофілію).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >