< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика обов'язків громадян у галузі екології

Екологічним правам громадян кореспондують екологічні обов'язки.

Екологічний обов'язок визначають як встановлену в законодавстві міру належної, суспільно необхідної поведінки, яка спирається на можливість державного примусу у галузі охорони, раціонального використання і відновлення довкілля. Його структура містить такі елементи: необхідність здійснювати певні дії або утримуватися від них; необхідність для правозобов'язаної особи відреагувати на звернені до нього законні вимоги управомоченого; необхідність нести, відповідальність за невиконання вимог, передбачених екологічним законодавством; необхідність не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, щодо якого він має право (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).

Екологічні обов'язки, як і екологічні права можна класифікувати за різноманітними критеріями. Так, за джерелами закріплення їх можна поділити на такі, що встановлені у Конституції України, законах України та інших нормативно-правових актах. Зокрема, Конституція України у ст. 66 встановила обов'язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. До конституційних можна віднести також інші обов'язки, що трансформуються у сферу екологічного права: власність зобов'язує, вона не повинна використовуватися на шкоду людини і суспільства (ч. 4 ст. 13); сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67); неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права інших людей (ст. 68) тощо.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" громадяни України зобов'язані:

 • а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів:
 • в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;
 • г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;
 • д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно з законодавством України. Ряд обов'язків щодо раціонального використання, відтворення та охорони Природних ресурсів конкретизовано у ресурсному законодавстві. Наприклад, згідно з ст. 10 Закону України "Про тваринний світ" громадяни зобов'язані охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин, сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу, використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону, відшкодовувати шкоду, заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

Ст. 15 Закону України "Про відходи" від 5 березня 1998 року зобов'язує громадян України, іноземців та осіб без громадянства вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів.

Коло екологічних обов'язків розширюється за рахунок їх закріплення, зокрема в підзаконних нормативних актах. Наприклад, у постанові Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" визначаються додаткові обов'язки надрокористувачів: дотримуватися вимог, передбачених дозволом; надавати в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр інформацію щодо користування надрами; забезпечувати збереження геологічних територій та об'єктів; дотримуватись інших умов, визначених угодою на користування надрами, тощо.

З урахуванням суб'єктного складу можна виділити загальні та спеціальні екологічні обов'язки. Загальні обов'язки притаманні всім без винятку громадянам як суб'єктам екологічного права.

Спеціальні обов'язки передбачені чинним поресурсовим екологічним законодавством і базуються на загальних положеннях права власності та природокористування, забезпечення вимог екологічної безпеки тощо. Але, поряд з цим, вони містять обов'язки, зумовлені специфікою природного ресурсу, особливостями правового режиму експлуатації відповідного об'єкта.

Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту

Екологічні права громадян забезпечуються:

 • • проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану – навколишнього природного середовища;
 • • обов'язки міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації господарських об'єктів;
 • • участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • • здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • • компенсацією в установленому порядку шкоди, майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • • невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Форми захисту екологічних прав громадян:

• нормотворча, управлінська, самоврядна, правоохоронна, природоохоронна, судова.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >