< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правове регулювання екологічної експертизи

 • 5.1. Завдання і принципи екологічної експертизи.
 • 5.2. Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи.
 • 5.3. Поняття і форми екологічної експертизи.
 • 5.4. Державна екологічна експертиза.
 • 5.5. Громадська екологічна експертиза.
 • 5.6. Спеціалізовані екологічні експертизи.
 • 5.7. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.
 • 5.8. Статус експерта екологічної експертизи.
 • 5.9. Права та обов'язки замовників екологічної експертизи
 • 5.10 Порядок проведення екологічної експертизи.
 • 5.11 Фінансування екологічної експертизи.
 • 5.12. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу.
 • 5.13. Контрольні питання і завдання.

Завдання і принципи екологічної експертизи

Важлива роль у сфері забезпечення екологічної безпеки відводиться здійсненню екологічної експертизи. Вона спрямована на попередження негативного впливу на стан довкілля правомірної діяльності ще на стадії вироблення технічної документації. Більше того допускається проведення екологічної експертизи також щодо діючих об'єктів, які завдають негативного впливу на довкілля.

Екологічна експертиза є поки що чи не єдиним узаконеним превентивним заходом, здатним не допустити будівництво об'єктів і реалізацію програм які можуть нанести шкоду довкіллю та екологічній безпеці.

Тобто, екологічна експертиза є фактично завершальним етапом здійснення заходів спрямованих на відверненні у майбутньому негативного впливу на довкілля об'єктів господарської діяльності, які потенційно можуть становити загрозу природному середовищу. Тому суб'єкти господарської діяльності зобов'язані вживати заходів, необхідних для вироблення спеціальних документів екологічного спрямування, які є складовою усієї проектної документації будівництва чи реконструкції відповідного об'єкта.

Екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються Законом України "Про екологічну експертизу" і Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими законами України.

Основним завданням законодавства про екологічну експертизу є регулювання суспільних відносин у галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативу впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

У ст. 5 Закону України "Про екологічну експертизу" визначені основні завдання екологічної експертизи.

Основними завданнями екологічної експертизи є:

 • 1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
 • 2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;
 • 3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства;
 • 4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища і якість природних ресурсів;
 • 5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • 6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

В чинному законодавстві визначаються основні принципи екологічної експертизи.

Основними принципами екологічної експертизи є:

 • 1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;
 • 2) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;
 • 3) наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність.
 • 4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єкті екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;
 • 5) державне регулювання;
 • 6) законність.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >