< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами

До компетенції Кабінету .Міністрів України у сфері поводження з відходами належить:

 • а) реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;
 • б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами і запровадження маловідходних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій;
 • в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів;
 • г) координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;
 • д) затвердження порядку надання дозволів та встановлення умов збирання відходів;
 • е) затвердження переліку небезпечних відходів;

є) затвердження переліку відходів, транскордонне перевезення і видалення яких підлягає державному регулюванню, та організація контролю за їх перевезенням і видаленням;

 • ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • з) затвердження переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;
 • и) забезпечення створення в Україні об'єктів для захоронения небезпечних відходів, що не підлягають знешкодженню та утилізації;

і) визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення відходів;

ї) організація підготовки фахівців у сфері поводження з відходами;

 • й) забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами;
 • к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;
 • л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;
 • м) визначення органу ліцензування таких видів господарської діяльності:
  • • операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
  • • збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • н) встановлення порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
 • о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України окремих, видів відходів;
 • п) затвердження вимог до систем поводження з відходами.

До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами належить:

 • а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;
 • б) участь у формуванні державної політики у сфері поводження з відходами;
 • в) здійснення заходів у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства України;
 • г) забезпечення виконання на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм поводження з відходами;
 • д) затвердження та забезпечення виконання програм Автономної Республіки Крим щодо поводження з відходами;
 • е) координація і сприяння розробленню місцевих програм поводження з відходами;

є) контроль за виконанням на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм Автономної Республіки Крим поводження з відходами;

 • ж) контроль за дотриманням законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами на території Автономної Республіки Крим;
 • з) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів.

До повноважень місцевих, державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

 • а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;
 • б) участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;
 • в) організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;
 • г) координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 • д) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища;
 • е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами;

є) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

 • ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
 • з) організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного усталювання;
 • и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;

і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

ї) організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

 • й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронения, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
 • к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій – суб'єктів господарської діяльності;
 • м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;
 • н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;
 • п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;
 • р) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;
 • с) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом.

До основних повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державша адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

 • а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 • б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
 • в) погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
 • г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить:

 • а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 • б) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
 • в) погодження районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
 • г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:

 • а) виконання вимог законодавства про відходи;
 • б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
 • в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронения, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
 • г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;
 • д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;
 • е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;

є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;

 • ж) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;
 • з) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
 • и) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

і) здійснення інших повноважень відповідно до законів України;

ї) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронения відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;

 • й) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;
 • к) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;
 • л) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:

 • а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 • б) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;
 • в) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
 • г) надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
 • д) погодження проектів ліміті на утворення та розміщення інших відходів обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям;
 • ж) погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами;
 • з) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

і) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території України;

ї) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

 • й) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;
 • к) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням;
 • л) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;
 • м) видача дозволів на зберігання та видалення відходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • н) розроблення та впровадження систем поводження з відходами.

До компетенції центрального органу виконавчо влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:

 • а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;
 • б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 • в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;
 • г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо:

 • а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 • б) дотримання вимог виданих лімітів на утворення та розміщення відходів;
 • в) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;
 • г) перевезення небезпечних відходів територією України та за транскордонним перевезенням відходів;
 • г) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронения відходів;
 • д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;
 • е) дотримання вимог нормативно-технічної і технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;

є) недопущення змішування та захоронения відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;

 • ж) дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
 • з) дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронения пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;
 • и) дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;

і) своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері поводження з відходами належить:

 • а) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронения відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог безпеки для здоров'я людини;
 • б) визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров'я людини від негативного впливу відходів;
 • в) проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації з метою визначення місць розташування та техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва, розширення, реконструкції об'єктів поводження з відходами;
 • г) видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
 • д) встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;
 • е) методичне забезпечення та здійснення контролю при визначенні рівня небезпечності відходів;

е-1) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з відходами;

є) інші функції, передбачені законами України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належать:

 • а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
 • б) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами;
 • в) нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з побутовими відходами;
 • г) .розроблення та затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері поводження з побутовими відходами;
 • д) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з побутовими відходами;
 • е) встановлення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

є) затвердження за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, правил експлуатації та утримання об'єктів поводження з побутовими відходами;

ж) інші повноваження, передбачені законами України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належить:

 • а) реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
 • б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя програм у сфері поводження з побутовими відходами;
 • в) інші повноваження, передбачені законами України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >