< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 • 1. Поняття, мета та завдання методичної роботи
 • 2. Форми і види методичної роботи у вищого навчального закладу
 • 3. Наукова робота в вищому навчальному закладі
 • 4. Вища освіта і наука

Поняття, мета та завдання методичної роботи

У контексті модернізації вищої школи, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти, підготовки висококваліфікованих науково- педагогічних кадрів великого значення набуває проблема теоретико-технологічного забезпечення методичної роботи, яка в єдності з іншими напрямами – навчанням, науково-дослідною роботою і вихованням – утворює систему освітньої діяльності вищого навчального закладу.

З утвердженням гуманістичної освітньої парадигми оновлюється вся система вищої професійної освіти, переглядаються її основні пріоритети і спрямованість. Переорієнтація з освітнього змісту на особистість компетентного викладача, здатного „структурувати наукове і практичне знання у найдоцільніші форми його подачі і сприймання студентами”, зумовлює необхідність оновлення існуючих підходів до підготовки науково-педагогічних кадрів, організації методичної роботи у вузі.

Втім традиційні погляди на сутність і форми методичної роботи потребують корегування з метою приведення їх у відповідність із сучасними методологічними настановами, утвердженням нових пріоритетів вищої професійної освіти:

 • – освіта протягом усього життя;
 • – професійна мобільність випускників на ринку праці;
 • – особистісно орієнтований і розвивальний підхід до підготовки фахівців;
 • – перехід від кваліфікації до компетенції;
 • – фундаменталізація, інформатизація і технологізація вищої освіти, стимулювання інноваційної освітньої діяльності тощо.

Результативність методичної роботи багато в чому залежить від характеру її організації у вищому навчальному закладі, чіткого усвідомлення основної мети, завдань і спрямованості цієї роботи, якості підготовки професорсько-викладацького складу і мотивації його діяльності.

Система методичної роботи у вищому навчальному закладі складається з основних рівнів, видів і форм її організації.

Форми і види методичної роботи у вищому навчальному закладі

Форми організації методичної роботи на кафедрі: обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять; презентація на стендах кафедри (на Internet-сторінці, у фаховій періодичній пресі тощо) передового педагогічного досвіду викладачів; виступи на методичних семінарах; звіти викладачів про підсумки власної методичної роботи за певний період; майстер-класи з проблем оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження сучасних педагогічних технологій: передзахисти дисертаційних досліджень, присвячених прикладним аспектам удосконалення предметних методик тощо.

Наступний рівень – це організація методичної роботи у структурних підрозділах університету (інститутах, факультетах), що здійснюється навчально-методичними комісіями під керівництвом проректора (директора, декана або їх заступників.

Форми організації методичної роботи в інститутах (на факультетах); звіти кафедр про стан і перспективи організації методичної роботи; міжкафедральні методичні семінари, конкурси, виставки, презентації; методичні чигання, присвячені актуальним питанням технологізації навчально-виховного процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів тощо.

Найвищий рівень управління методичною роботою у вищому навчальному закладі забезпечується науково-методичною радою, яка:

 • – визначає пріоритетні завдання методичної роботи;
 • – розглядає питання планування, організації та контролю за методичною роботою у структурних підрозділах;
 • – ухвалює рішення щодо вдосконалення методичної роботи, затвердження рекомендованої літератури тощо.

Форми організації методичної роботи на загальноуніверситетському рівні: підготовка і проведення науково-практичних конференцій, методичних семінарів, тренінгів; обговорення методичних питань на виробничих нарадах, засіданнях науково-методичної ради, Вченої ради; презентації передового педагогічного досвіду: виставки методичної літератури; конкурси на кращу методику; огляди методкабінетів тощо.

В умовах інформатизації суспільства змінюються пріоритети вищої освіти, оновлюється зміст, види і форми діяльності викладача. Не є винятком і методична робота, в якій першочергового значення набуває технологічна компетентність, що інтегрує такі професійні якості науково- педагогічного працівника:

 • – знання психолого-педагогічних закономірностей навчання, виховання і розвитку особистості;
 • – завдання освітньої підготовки з індивідуальними особливостями студентів, їх професійними інтересами й освітніми запитами;
 • – уміння проектувати навчально-виховний процес, корегувати власну викладацьку діяльність з урахуванням прогнозованих умінь, передбачати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів, наслідки власної педагогічної діяльності (уміння добирати оптимальні методи викладання, застосовувати сучасні педагогічні технології, спрямовувати їх на досягнення освітньо-виховної мети);
 • – досвід планування, організації та проведення навчальних занять різних типів і форм;
 • – здатність до педагогічного самоаналізу;
 • – уміння цілеспрямованого спостереженій, узагальнення і критичного засвоєння педагогічного досвіду.

Результативність методичної роботи багато в чому залежить від характеру її організації у вищому навчальному закладі, чіткого усвідомлення основної мети, завдань і спрямованості цієї роботи, якості підготовки професорсько-викладацького складу і мотивації його діяльності.

Отак, система методичної роботи, безумовно, не вичерпується перерахованими вище видами ї формами, оскільки кожен вищий навчальний заклад має власні традиції, досвід, підходи до розв'язання цієї актуальної проблеми. Завдяки поглибленню міжнародних зв'язків оновлюються програми вузівського співробітництва, обов'язковими елементами яких стають обмін викладачами, стажування, проведення спільних методичних заходів, присвячених питанням забезпечення академічної мобільності студентів, застосування сучасних технологій навчання, удосконалення предметних методик.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >