< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 • 1. Організація освітнього процесу
 • 2. Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти
 • 3. Стратегічні завдання системи управління вищим навчальним закладом
 • 4. Впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі
 • 5. Проблеми демократизації системи управління вищим навчальним закладом та шляхи їх вирішення

Організація освітнього процесу

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Положення про організацію освітнього процесу затверджується вченою радою вищого навчального закладу відповідно до законодавства.

Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності вищий навчальний заклад має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою виші навчальні заклади утворюють окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому вищі навчальні заклади забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається вищим навчальним закладом.

Вищі навчальні заклади або їхні структурні підрозділи, утворені на території України іноземними державами, а також вищі навчальні заклади України приватної форми власності мають право вільного вибору мові: навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни.

За бажанням здобувачів вищої освіти вищий навчальний заклад створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

 • 1) очна (денна, вечірня);
 • 2) заочна (дистанційна).

Форми навчання можуть поєднуватися.

Освітній процес у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

 • 1) навчальні заняття;
 • 2) самостійна робота;
 • 3) практична підготовка;
 • 4) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:

 • 1) лекція;
 • 2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • 3) консультація.

Вищий навчальний заклад має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.

Учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах є:

 • 1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • 2) здобувані вищої освіти та інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;
 • 3) фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;
 • 4) інші працівники вищих навчальних закладів.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є:

 • 1) здобувані вищої освіти;
 • 2) інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Здобувачами вищої освіти є;

 • 1) студент – особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;
 • 2) аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії;
 • 3) докторант – особа, зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук.

До інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, належать;

 • 1) слухач – особа, яка навчається на підготовчому відділенні вищого навчального закладу, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти;
 • 2) асистент-стажист – особа, яка має вищу освіту ступеня магістра, навчається в асистетурі-стажуванні вищого навчального закладу за мистецькими спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >