< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програмно-апаратне забезпечення комп'ютерних інформаційних технологій

Головним напрямом перебудови менеджменту і його радикального удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і маркетингу. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації. Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.

У сучасних умовах ефективне управління являє собою цінний ресурс організації, поряд з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Отже, підвищення ефективності управлінської діяльності стає одним з напрямів вдосконалення діяльності підприємства в цілому. Найбільш очевидним засобом підвищення ефективності протікання трудового процесу є його автоматизація. Труднощі, що виникають при вирішенні задачі автоматизованої підтримки управлінської праці, пов'язані з його специфікою. Управлінська праця відрізняється складністю і різноманіттям, наявністю великої кількості форм і видів, багатосторонніми зв'язками з різними явищами і процесами. Це, перш за все, праця творча та інтелектуальна. На перший погляд, більша його частина взагалі не піддається якій-небудь формалізації. Тому автоматизація управлінської діяльності спочатку пов'язувалася тільки з автоматизацією деяких допоміжних, рутинних операцій. Але бурхливий розвиток інформаційних комп'ютерних технологій, вдосконалення технічної платформи і поява принципово нових класів програмних продуктів привело в наші дні до зміни підходів до автоматизації управління.

Поняття інструментальних засобів комп'ютерних технологій інформаційного обслуговування управлінської діяльності.

Інформаційні технології включають в себе методи перетворення інформації за заданими властивостями в заданому напрямку, що реалізується відповідними засобами, званими інструментальними. Також вони включають в себе необхідний технічний комплекс і відповідне програмне забезпечення, утворюючи складні програмно-апаратні комп'ютерні системи з різноманітними функціями і можливостями підтримки управлінської діяльності.

Інформатизація освіти як невід'ємна складова інформатизації суспільства

Інформатизація освіти – упорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов'язані з можливостями методів і засобів інформаційних та комунікаційних технологій (далі – ПСТ) учасників навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує.

Поняття "інформатизація освіти" пов'язується з широким впровадженням у систему освіти методів і засобів ОСТ, створенням на цій основі комп'ютерно-орієнтованого інформаційно-комунікаційного середовища, з наповненням цього середовища електронними науковими, освітніми та управлінськими ресурсами, з наданням можливостей суб'єктам освітнього процесу використовувати засоби і сервіси цього середовища, здійснювати доступ до його ресурсів при вирішенні різних завдань. Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми й методи навчання та управління навчально- пізнавальною діяльністю, приводить до змін у діяльності студентів, викладачів, керівників навчальних закладів та органів управління освітою і тому має охоплювати переважно всі напрями і сфери їх діяльності. Отже, інформатизація освіти передбачає широке та ефективне впровадження і використання ІКТ при здійсненні освітньої, наукової та управлінської функцій, що притаманні освітній галузі.

Методологічним фундаментом інформатизації освіти виступає, з одного боку, інформатика – наука про інформацію та інформаційні процеси у природі та суспільстві, методи та засоби ПСТ, що забезпечують організаціям одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання, копіювання інформації та управління інформаційними процесами, а з іншого – ті розділи інформаційних наук (в першу чергу, психолого- педагогічні науки і кібернетики), в яких досліджуються і розробляються комп'ютерно-орієнтовані технології діяльності (педагогічної, наукової, управлінської тощо).

Інформатизація суспільства передбачає випереджальну інформатизацію галузі науки та освіти, де, в основному, формується хогнітивний, кадровий і науково-технічний фундамент самої інформатизації як процесу і соціально-економічного явища, закладається майбутнє досягнень і розвитку суспільства в цілому.

Отже, інформатизація освіти є невід'ємною складовою інформатизації суспільства, відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості й соціально-економічних систем суспільства.

На сучасному етапі розвитку суспільства і освіти головною метою інформатизації освіти є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності та ефективності освіти, створення освітніх умов для широких верств населення щодо здійснення ними навчання протягом усього життя, завдяки широкому впровадженню в освітню практику методів і засобів ІКТ та комп'ютерно-орієнтованих технологій діяльності.

Реалізація головної мети передбачає досягання таких підцілей: формування інформаційної культури студентів; створення нових і додаткових умов підвищення якості освіти; розвиток нових форм освіти і навчальних технологій, які базуються на ІКТ, реалізація на цій основі концепцій відкритої і дистанційної освіти; створення автоматизованих систем управління на всіх організаційних рівнях системи освіти та на рівні різних типів навчальних закладів; підвищення рівня координації, ефективності та керованості, забезпечення екстериторіальності та інтернаціоналізації наук, досліджень.

Реалізація головної мети інформатизації національної системи освіти стосовно системи загальної середньої освіти передбачає вирішення таких завдань, як модернізація змісту і технологій навчання, досягнення необхідної професії, кваліфікації робітників освіти для реалізації освітнього процесу з ІКТ, створення системи методів, підтримки, підвищення кваліфікації: перепідготовки і підготовки кадрів, які здатні використовувати ПСІ. формування освітнього інформаційного простору, розробка нормативної бази, створення системи проектування і управління процесом інформатизації; забезпечення якості, стандартизації та сертифікації засобів ОСТ в освіті, інформатизація процесу управління освітою.

Ефективність процесу інформатизації освіти значною мірою зумовлена результативністю створення комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання (ІКТ засобів навчання), зокрема програмних засобів навчального призначення.

Нові завдання інформатизації освіти виникають у зв'язку з сучасними завданнями розвитку освіти, зокрема поступовим переходом загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, введенням профільного навчання у старшій школі, поглибленням інтеграції і розширенням масштабів упровадження засобів ІКТ у загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади. Зокрема, ці завдання передбачають створення таких автоматизованих систем: з розроблення комп'ютерно-орієнтованих програмно-методичних комплексів, підтримки наук, досліджень, моніторингу результатів впровадження педагогічних інновацій, оцінювання і моніторингу результатів навчальної діяльності, підтримки процесу навчання, інформаційно-бібліотечних систем, інформаційно-аналітичних систем управління освітою і навчальними закладами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >