< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація планування і контролю на підприємстві

Діяльність підприємства як об'єкт планування і контролю

Діяльність підприємства будь-якої організаційної форми та галузевої належності неможлива без планування. Ефективне функціонування на ринку може бути забезпечено тільки завдяки чіткому визначенню цілей та раціональному використанню ресурсів у процесі розв'язання виробничих завдань і досягнення кінцевої мети бізнесу. Отже, планування на підприємстві – це процес визначення цілей і завдань діяльності на певну перспективу, шляхів і способів їхнього досягнення, потрібних ресурсів та порядку їхнього використання найбільш ефективним способом. Планування охоплює всі напрями та сфери діяльності підприємства (табл. 2.1) та зорієнтовує діяльність всіх підрозділів і персоналу на досягнення загальної мети, тобто виступає інструментом їх координації.

Таблиця 2.1 – Об'єкти планування на підприємстві та зміст планових заходів

Об'єкти планування

Зміст планових заходів

1

2

Маркетингова діяльність

дослідження ринків збуту і факторів виробництва (технологій, технічних засобів, сировини, трудових ресурсів);

планування реклами і заходів зі стимулювання покупців;

дослідження конкурентної позиції підприємства на ринку та умов конкуренції;

вивчення попиту та методів його формування;

дослідження рівня конкурентоспроможності продукції і цін

Інноваційна діяльність

планування науково-технічних досліджень і розробок;

проектно-технологічна підготовка виробництва;

планування запровадження нововведень;

планування інвестиційних процесів і політики

Комерційна діяльність

планування організації збуту готової продукції;

планування поставок ресурсів

Економічна діяльність

організація процесу планування;

організація обліку та звітності;

планування ціноутворення;

планування ресурсного забезпечення;

планування фінансів;

планування і організація зовнішніх відносин підприємства

Соціальна діяльність

розроблення та застосування мотиваційного механізму;

планування підготовки і перепідготовки кадрів, кар'єрного розвитку, вивільнення і добору персоналу;

планування ефективності використання персоналу

Виробнича діяльність

визначення номенклатури та асортименту продукції відповідно до потреб ринку та виробничих можливостей підприємства;

збалансування плану випуску та виробничих потужностей;

планування і організація процесів забезпечення якості

Діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

визначення технологій та технічних можливостей щодо забезпечення екологічної безпеки виробничих процесів та мінімізації екодеструктивного впливу на довкілля;

отримання в установленому порядку дозвільних документів (дозволів, лімітів) у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

Предметом планування на підприємстві є його ресурси: потреба в конкретних видах ресурсів, необхідна кількість, напрями, режими та часові параметри використання, джерела поповнення тощо. При плануванні розглядають такі групи ресурсів: персонал, виробничі фонди (засоби і предмети праці), інвестиції, інформація, час – з метою формування оптимального порядку їхнього використання в процесі досягнення встановлених цілей.

Планування внутрішньогосподарської діяльності є основою маркетингу, виробничого менеджменту та в цілому всієї економічної системи господарювання, оскільки забезпечує вирішення таких завдань:

 • – визначення поточного стану підприємства (слабких та сильних сторін) та умов зовнішнього середовища (можливостей та загроз) у сфері маркетингу, виробництва, ресурсів;
 • – установлення цілей та вибір напрямів діяльності;
 • – визначення засобів досягнення цілей та можливих перешкод.

Водночас, можливості планування на рівні підприємства обмежуються низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивними факторами є такі:

 • невизначеність ринкового середовища – фактор, дію якого можна певним чином нівелювати шляхом вертикальної інтеграції, створення підприємницьких мереж, застосування механізму контрактних відносин, удосконалення маркетингової політики;
 • необхідність виділення додаткових витрат (створення підрозділу із планування чи додаткової штатної одиниці, витрати на дослідження та аналіз тощо);
 • масштаби діяльності підприємства – невеликі підприємства обмежені в реалізації планування фінансовими та кадровими можливостями.

Суб'єктивні перешкоди для здійснення ефективного планування:

 • пріоритет короткострокових завдань та інтересів над довгостроковими, який характерний для невеликих підприємств, особливо, в умовах становлення аграрного ринку в Україні, кризових явищ в економіці, нестабільності соціально-економічної та політичної ситуації;
 • нестача професійних кадрів та недостатні навички управлінців у галузі планування.

Головними завданнями контролю виконання плану як складової частини управлінської праці є забезпечення виконання плану, виявлення невідповідності планових і фактичних показників, оцінка цих невідповідностей, вивчення причин та встановлення відповідальних, пошук шляхів виправлення становища. Предметом контролю є:

 • • виробництво (обсяги виробництва, дотримання графіку виробництва, якість продукції та ін.);
 • • реалізація (обсяги, строки і канапи реалізації продукції, реалізаційні ціни, умови реалізації);
 • • використання трудових ресурсів (склад працівників та залучення їх до праці, затрати праці, рівень її оплати, мотивація до праці);
 • • матеріальні витрати (придбання та використання матеріалів, енергії, сировини, напівфабрикатів і комплектуючих; ціни купованих і власних матеріалів);
 • • інвестиції (розмір і джерела їх, фінансування інвестицій, підготовка об'єктів до експлуатації);
 • • фінанси (доходи і витрати, прибутки і збитки, рух готівки, валовий дохід і прибуток та їхній розподіл).

Розрізняють два види контролю за виконанням плану:

 • 1) порівняння планових даних із фактичними показниками в кінці планового періоду,
 • 2) контроль упродовж періоду виконання плану.

Ефективнішим є другий вид контролю, результати якого можна

негайно використати для досягнення планових показників. Такому контролю сприяє розробка перспективних планів із річною розбивкою, а річних – із квартальною і місячною.

У свою чергу контроль упродовж виконання плану поділяють на: контроль після завершення певної дії і випереджальний контроль. Випереджальний контроль дозволяє розробляти коригувальні дії, що мають запобігти можливим відхиленням фактичних значень показників від запланованих.

Процес контролю, як правило, здійснюється в такій послідовності:

 • 1) установлення нормативів;
 • 2) зіставлення фактичної діяльності з нормативами;
 • 3) коригування відхилень від планів і нормативів.

Основним методом контролю є порівняння планових і фактичних показників за певний період (валова і товарна продукція, прибуток) чи на певну дату (наявність і склад запасів, наявність і стан основних фондів).

Здійснюючи контроль виконання плану, застосовують й інші статистичні методи:

1. Індексний. Наприклад, кількісний вплив трьох головних факторів, що зумовили зміну фактичного прибутку підприємства порівняно із плановим, визначають, розклавши його загальний індекс на три взаємозв'язаних часткових індекси:

(2.1)

де – обсяг реалізації продукції (відповідно фактичний і плановий);

– середня ціна (фактична і планова) реалізації одиниці продукції;

– комерційна собівартість (фактична і планова) одиниці продукції.

Перший індекс правої частини формули фіксує відносну зміну прибутку залежно від зміни обсягу реалізованої продукції, другий – від зміни середньої ціни реалізації і третій – від зміни повної собівартості продукції.

2. Кореляційний і регресійний аналіз. Перший дозволяє визначити тісноту залежності двох факторів чи фактора і результату, а другий -– кількісний вплив факторів на результат та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >