< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування виробництва продукції та виробничої інфраструктури

Зміст і завдання планування виробничої програми

Основним завданням планування виробничої програми є створення на стадії виробництва передумов для одержання максимального прибутку внаслідок забезпечення оптимального обсягу випуску продукції при найкращому використанні виробничих ресурсів. Цей розділ поточного плану підприємства містить номенклатурно-кількісне, а також вартісне завдання з виробництва продукції, виробничих послуг потрібного асортименту та відповідної якості. План виробничої програми підприємства розробляється на основі плану обсягу продажу (сформованого портфелю замовлень), але з урахуванням виробничих можливостей підприємства. Вони залежать в значній мірі від наявних виробничих потужностей та перспектив щодо їх розширення.

Виробнича програма є важливим розділом, на основі якого здійснюється планування потреби матеріально-технічних, трудових, енергетичних ресурсів, розраховується собівартість, прибуток та інші фінансові показники. Оскільки продукція, яка виробляється на підприємствах, відтворюється у натуральній і вартісній формах, при плануванні виробничої програми підприємства розраховується обсяг виробництва у натуральних вимірниках, а також визначається вартість обсягу виробництва продукції, тобто виробнича програма підприємства (план виробництва продукції) складається з двох основних розділів:

 • 1) план виробництва продукції в натуральному вираженні;
 • 2) план виробництва продукції у вартісному вираженні.

Вимірниками обсягу продукції у натуральному вираженні є конкретні фізичні одиниці – штуки, метри, кг, тонни та ін. Обсяг продукції у вартісному вираженні на підприємствах різних галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, валової, чистої продукції.

Інформаційною базою планування виробничої програми є такі дані:

 • 1) перспективний план виробництва продукції і послуг;
 • 2) прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі досліджень змін ринкових елементів у часі, тобто попиту, пропозиції, цін, кількості конкурентів та ін.;
 • 3) державний контракт і державне замовлення на продукцію підприємства;
 • 4) результати вивчення поточного попиту на продукцію;
 • 5) договори на виробництво та поставку продукції, які складаються у результаті вільного продажу виробів на оптових ярмарках;
 • 6) заходи зі спеціалізації і кооперування виробництва;
 • 7) заходи зі збільшення виробничих потужностей підприємства;
 • 8) дані про залишки нереалізованої продукції у попередньому періоді та ін.

Виробнича програма повинна формуватися з урахуванням ресурсів підприємства з метою одержання найкращих результатів, тобто бути оптимальною. Оптимізація виробничої програми провадиться з метою:

 • 1) планування оптимальної структури номенклатурних позицій;
 • 2) визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції і економічної межі нарощування виробництва.

Розподіл річних завдань за кварталами або місяцями необхідно здійснювати з урахуванням таких факторів:

 • – додержання встановлених строків поставки продукції у відповідності з укладеними договорами;
 • – рівномірним завантаженням виробничих потужностей в усіх підрозділах підприємства;
 • – підвищення концентрації виробництва шляхом обмеження одночасно вироблюваної номенклатури виробів.

При розподілі виробництва продукції враховуються:

 • – кількість робочих днів у кожному плановому періоді;
 • – змінність роботи підприємства та його підрозділів;
 • – планова зупинка устаткування на ремонт;
 • – стан технічної підготовки виробництва та ін.

Розрахунки обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні дозволяють на єдиній ціновій основі порівнювати, аналізувати та визначати сумарний обсяг випуску різнорідної продукції. Але при цьому необхідно враховувати зміни ринкових цін при плануванні і визначенні обсягів виробленої і реалізованої продукції в різні періоди.

Треба знати, що у вартісному вираженні плануються такі обсяги виробництва: товарна, валова і реалізована продукція, а також визначається чиста продукція.

У товарну продукцію підприємства включаються:

 • – готові вироби;
 • – запасні частини для продажу;
 • – напівфабрикати виробництва підприємства;
 • – нестандартне технологічне устаткування вироблене як для потреб самого виробника, так і для реалізації;
 • – частина продукції допоміжних підрозділів, яка реалізується іншим споживачам (технологічне обладнання, енергія тощо);
 • – інші роботи і послуги виробничого характеру.

Роботи і послуги невиробничого характеру не включаються у товарну продукцію (наприклад, капітальний ремонт будівель, послуги транспорту підприємства, науково-дослідні та проектні роботи стороннім споживачам та ін.).

Товарна продукція планується у діючих і незмінних цінах. Розрахунок товарної продукції в діючих цінах необхідний для визначення обсягу продажу, у незмінних цінах товарна продукція визначається для розрахунку динаміки обсягів виробництва та інших показників.

Товарна продукція – вартість продукції підприємства, що буде випущена у плановому періоді й підготовлена до реалізації.

Товарна продукція розраховується на основі виробничої програми в натуральному вимірі за такою формулою:

(6.1)

де ТП – товарна продукція, грн;

і – кількість найменувань продукції, що планується виробити у плановому періоді;

Ці – ціна i-го виробу, грн;

Ni – кількість i-тих виробів у виробничій програмі, од.

Валова продукція – вартість всієї продукції незалежно від ступеня її готовності.

(6.2)

де () – залишки незавершеного виробництва у вартісному вираженні на кінець і початок планового періоду, грн;

() – залишки спеціального технологічного оснащення у вартісному вираженні на кінець і початок планового періоду, грн;

– вартість сировини й матеріалів замовників, грн.

Ni – кількість i-тих виробів у виробничій програмі, од.

Реалізована продукція – це товарна продукція, яка відвантажена споживачеві, за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають надійти в зазначений термін. Згідно з чинним законодавством реалізованою продукцією вважається продукція, що відвантажена замовникові незалежно від того, оплачена вона чи ні.

За складом товарна й реалізована продукція є однаковими. Кількісно товарна й реалізована продукція відрізняються на величину залишків нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду:

(6.3)

де () – запас готової продукції у вартісному вираженні на складі підприємства на початок і кінець планового періоду, грн;

() – вартість продукції, відвантаженої замовникам, але не оплаченої ними, на початок і кінець планового періоду, грн.

– вартість сировини й матеріалів замовників, грн.

М – кількість z'-тих виробів у виробничій програмі, од.

Чиста продукція є найбільш об'єктивним показником, який відображає наново створену на підприємстві вартість.

(6.4)

де М – матеріальні витрати на виробництво продукції, грн;

А – амортизаційні відрахування, перенесені на вартість товарної продукції, грн.

Чиста продукція підприємства може бути також обчислена як сума основної і додаткової заробітної плати працівників підприємства та прибутку.

Реалізована продукція відображає обсяг продукції, що надійшов у споживання і застосовується для розрахунку прибутку й аналізу виконання зобов'язань із постачання.

Товарна (валова) продукція відображає обсяг виготовленої продукції; застосовується для аналізу витрат на 1 гривню товарної продукції, динаміки й структури виробництва, матеріаломісткості продукції.

Чиста продукція відображає обсяги власних робіт, застосовується для розрахунку продуктивності праці, фондовіддачі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >