< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бізнес-планування на підприємстві

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану

В умовах ринкової економіки жодне підприємство неспроможне досягти успіхів без наявності обгрунтованого бізнес-плану. У бізнес- плані визначається механізм управління бізнес-процесами, що відбуваються на підприємстві, для забезпечення його ефективного функціонування.

Бізнес-плануванняце специфічна сфера ділових технологій, що є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу, засіб залучення зовнішнього капіталу й підвищення ефективності бізнесу. Бізнес-план – це комплексний плановий документ підприємницької діяльності, в якому передбачені заходи, спрямовані на реалізацію підприємницької ідеї, для одержання прибутку.

Мета бізнес-плану – спланувати й оптимізувати на певний період господарсько-виробничу діяльність підприємства (за обсягами виробництва й реалізації товарів і послуг відповідно до потреб забезпечення ринку ресурсами й прийнятими зобов'язаннями) і виконати фінансово-економічну оцінку її результатів.

Значення бізнес-плану:

 • – дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції;
 • – містить орієнтир, що вказує, як повинен розвиватися проект (підприємство);
 • – є важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів;
 • – дозволяє осмислити місце підприємства на ринку;
 • – допомагає проаналізувати перспективи розвитку галузі, ринку, товару (послуги), по-іншому подивитися на діяльність підприємства, його проблеми й перспективи;
 • – визначає ступінь життєздатності й майбутньої стійкості підприємства, знижує ризик підприємницької діяльності;
 • – конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
 • – привертає увагу й інтерес, забезпечує підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;
 • – допомагає одержати досвід планування, розвиває перспективний погляд на організацію та її середовище.

Бізнес-план може бути розроблений як для нового, що тільки створюється, підприємства, так і для вже існуючих економічних організацій на черговому етапі їх розвитку.

Бізнес-план, як і стратегічний, охоплює досить тривалий період (3–5 років).

Бізнес-план розробляється з метою:

 • – техніко-економічного обгрунтування створення й діяльності підприємства, оскільки дає можливість підприємцю охарактеризувати перспективи розвитку його фірми (який товар, якої якості, в якій кількості і за якою ціною продати);
 • – залучення зовнішніх інвесторів, у тому числі іноземних, оскільки дозволяє інвесторам оцінити доцільність вкладення інвестицій у конкретне виробництво, зацікавити їх співпрацею з даною фірмою;
 • – приватизації підприємства, з метою обгрунтування пропозицій її доцільності.

Бізнес-планування включає в себе три етапи:

 • 1) підготовчий період – підбір виконавців, консультантів та експертів, постановка завдання і розподіл обов'язків між виконавцями, розробка календарного плану (графіка) виконання робіт, збір вихідної інформації;
 • 2) розробка бізнес-плану;
 • 3) презентація бізнес-плану – доведення основних положень бізнес плану до потенційних інвесторів.

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу взагалі і бізнес-плану зокрема. Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану – бути основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого підприємства, специфіку його діяльності.

Розробка бізнес-плану може здійснюватись одним з двох способів'.

 • а) на основі стандартизованих таблиць з встановленою структурою розділів бізнес-плану чи відповіді на визначений перелік питань.
 • б) індивідуального творчого підходу до розробки та написання бізнес-плану, що повною мірою відповідає вимогам його авторів – власників або керівників підприємства.

Оптимальним є метод, що синтезує обидва ці підходи.

Підготовка бізнес-плану включає детальний аналіз та прогнозні розрахунки за сферами діяльності підприємства, які умовно можна розділити на такі п'ять блоків:

 • 1) стан товарного ринку за напрямками діяльності підприємства; тенденції економічного розвитку галузі; суттєві характеристики продукції або послуг, що пропонуються на ринок і є об'єктом бізнес- планування;
 • 2) організація виробництва, використовувані технології та ресурсне забезпечення;
 • 3) організація управління, забезпечення трудовими ресурсами та інституціональні аспекти бізнесу;
 • 4) фінансове забезпечення діяльності;
 • 5) прогнозна оцінка комерційної доцільності й ефективності реалізації бізнес-ідеї та аналіз її основних ризиків.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >