< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

 • 2.1. Сутність діагностичних процесів підприємницького середовища.
 • 2.2. Тенденції розвитку підприємств сфери зв'язку та інформатизації.
 • 2.3. Діагностика постачальників.
 • 2.4. Діагностика споживачів.
 • 2.5. Діагностика стейкхолдерів.

Питання та завдання для самоконтролю

Сутність діагностичних процесів підприємницького середовища

Будь-який суб'єкт підприємницької діяльності функціонує у певному середовищі. У ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть значною мірою детермінує його існування. Саме тому дослідження конкурентного середовища підприємства починається з діагностування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій та ін.

Розглядаючи структуру підприємницького середовища потрібно виявити його фактори, тобто складові, які впливають на ефективність функціонування та розвиток підприємства. Підприємницьке середовище виділяє такі групи факторів, як зовнішнє (макросередовище, мікросередовище) та внутрішнє середовище.

Розглянемо їх більш детально.

Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов'язані з конкретним підприємством, проте створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його підприємницької діяльності. До елементів-факторів макросередовища, що діагностуються і прогнозуються, відноситься:

 • 1. Стан економіки країни. Фактори: а) обсяги ВНП, ВВП, національного доходу на душу населення: б) фаза економічного циклу; в) рівень зайнятості ресурсів, безробіття; г) рівень інфляції; д) участь у зовнішньоекономічній діяльності; е) рівень тінізації національної економіки; є) стан сукупного попиту та ін.
 • 2. Політико-правові відносини. Фактори: а) економічна система; б) форми власності, розподілу і перерозподілу ВВП; в) політична система; г) законодавча база, ефективність законів і підзаконних актів у галузі економіки; д) рівень лібералізації економічного життя; е) політична стабільність тощо.
 • 3. Ефективність державного регулювання економіки. Фактори: а) уміле поєднання механізмів ринкового саморегулювання економіки з важелями її державного регулювання; б) фіскальна політика держави, податкова система, стан держбюджету, стан державного боргу; в) монетарна (грошово-кредитна) політика держави, регулювання грошової маси в обігу банківською системою, доступність кредитів, резерви і відсоткові ставки банків, обмінні курси, платіжний баланс країни; г) антиінфляційна політика; д) антициклічна політика; е) зовнішньоекономічна політика держави; є) контроль за дотриманням законів: ж) уміле обмежене застосування адміністративних регуляторів економіки (дозволів, заборон, обмежень, норм).
 • 4. Розвиток НТП. Фактори: а) розвиток освіти і науки; б) рівень інновацій; в) технологічний рівень; г) технічний рівень економіки.
 • 5. Соціальний розвиток. Фактори: а) рівень доходів населення; б) рівень поляризації населення в доходах; в) соціальний захист вразливих верств суспільства (безробітних, дітей, інвалідів, пенсіонерів, студентів тощо); г) установлення певних соціальних параметрів: межі бідності, мінімальних обсягів зарплати, пенсій, стипендій, допомоги; д) індексація доходів; е) рівень умов праці і техніки безпеки тощо.
 • 6. Розвиток культури, ціннісні орієнтації у суспільстві. Фактори, а) рівень освіченості та професійної підготовки населення; б) розвиток всіх складових культури; в) ціннісні орієнтації населення, традиції, менталітет.
 • 7. Природні умови, екологія. Фактори, а) запаси і використання природних ресурсів: вугілля, нафти, газу, руди, лісів, водних ресурсів тощо; б) клімат і грунти; в) екологічні вимоги щодо захисту повітря, фунту і води від забруднення внаслідок економічної діяльності.
 • 8. Демографія. Фактори: а) чисельність і склад населення; б) розподіл населення по території; в) рівень народжуваності, смертності і природний приріст; г) середня тривалість життя і середній вік працюючих; д) співвідношення чоловіків і жінок; е) демографічне навантаження; є) механічний рух населення, міграції.
 • 9. Дієвість профспілок. Фактори: а) соціальне партнерство профспілок з роботодавцями і владою; б) рівень профспілкових вимог щодо рівня і умов зайнятості: в) вимоги профспілок щодо умов і захисту праці; г) робота профспілок з оздоровлення працюючих та їх сімей.
 • 10. Міжнародне становище Фактори: а) наявність військових конфліктів: б) рівень діяльності міжнародних організацій з врегулювання міжнародний політичних і економічних зносин; в) рівень діяльності зовнішньоекономічних відомств і вищих органів влади країни з врегулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 • 11. Форс-мажорні обставини. Йдеться про фактори випадку, природні чи техногенні катаклізми, надзвичайні ситуації, які можуть суттєво вплинути на реалізацію стратегії: аварії, повені, пожежі, бурі, обледеніння тощо.

При аналізі макросередовища функціонування підприємства використовують PEST-аналіз (від абревіатури назв основних елементів цього середовища: Р – political and legal environment (політико-правове середовище); E – economic environment (економічне середовище); S – socio cultural environment (соціально-культурне середовище); T – technological environment (технологічне середовище).

Сутність PEST-аналізу полягає в необхідності мати чітке уявлення про всі складові макросередовища діяльності підприємства.

Приклад форми проведення PEST-аналізу поданий на рис. 2.1.

PEST-аналіз

Рис. 2.1. PEST-аналіз

Дані рис. 2.1 дають можливість обрати такі методи та форми роботи, які сприятимуть отриманню перемоги у конкурентній боротьбі, визначенню обмежень законодавчого та правового характеру тощо. Так, політико-правове середовище – це один із найважливіших факторів, що необхідно вивчати у першу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про наміри державних (місцевих) органів влади щодо розвитку суспільства, регулювання механізму обігу грошей у державі, створення умов ресурсного забезпечення для кожного підприємства, зміни в законодавстві, правовому регулюванні й оподатковуванні, а також про те, за допомогою яких засобів владні структури будуть проводити в життя свою політику.

Економічне середовище – один із найважливіших факторів, що визначають нормальне функціонування будь-якої організації. Так, стан світової економіки може сильно впливати на вартість імпортованих ресурсів і, відповідно, на спроможність організацій купувати певні товари. По суті, аналіз економічної складової макросередовища спрямований на розуміння того факту, як формуються і розподіляються ресурси. Слабка економіка держави різко зменшує можливості організацій на отримання кредиту й інших ресурсів, необхідних для нормального функціонування.

Соціально-культурне середовище. Підприємство зацікавлене в інформації, що стосується суспільства, то вони є потенційні споживачі продукції (послуг, робіт). Одним із важливих аспектів є демографічний, оскільки ринки складаються з людей, і потенціал їх зростання залежить від динаміки демографічних показників.

Технологічне середовище. Технологічний фактор макросередовища займає одне з важливих місць серед факторів розвитку суспільної кон'юнктури. Технологія є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім фактором великого значення. Швидкість зміни технології постійно збільшується. При цьому аналіз дозволяє вчасно побачити можливості НТП для виробництва нової продукції й удосконалювання тієї, що випускається, а також технології виготовлення продукції і застосування засобів маркетингу при збуту продукції.

Підприємство повинно мати у своєму розпорядженні адекватні відповіді на зміну будь-якого компонента факторів, що утворюють зовнішнє оточення.

Мікросередовище – це елементи-фактори безпосереднього впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які безпосередньо контактують із підприємством.

Фактори мікросередовища: а) конкуренти і конкурентне середовище в цілому; б) покупці / споживачі; в) постачальники; г) партнери; д) стейкхолдери та ін.

У табл. 2.1 надані основні фактори, які необхідно аналізувати при діагностиці мікросередовища функціонування підприємства.

Таблиця 2.1

Фактори мікросередовища

Конкурентне середовище

Постачальники

Покупці / споживачі

Стейкхолдери

 • – структура конкуренції;
 • – наявність замінників, аналогів продукції;
 • – стратегія конкурентів
 • – наявність вибору постачальників;
 • – можливість швидко перебудовуватися;
 • – "сила постачальника"
 • – образ покупця / споживача;
 • – купівельна спроможність споживача;
 • – особливості поведінки споживача;
 • – мотиви до споживання даної продукції (послуг, робіт)
 • – партнери по підприємницькій діяльності;
 • – фінансові інститути;
 • – незалежні ЗМІ;
 • – місцеві органи влади;
 • – суспільні організації

Діагностика мікросередовища підприємства здійснюється за допомогою експертних оцінок – це спосіб прогнозування та оцінки майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців. При діагностиці мікросередовища враховуються оточення підприємства, в якому воно працює і його конкуренти з реалізації аналогічної продукції (послуг, робіт).

Внутрішнє середовище – це елементи-фактори, що визначають внутрішній стан, сильні й слабкі сторони та значною мірою ефективність діяльності підприємства. До факторів внутрішнього середовища підприємства відноситься: а) його виробничий потенціал; б) кадрово-управлінський потенціал; в) конкурентоспроможність продукції (послуг, робіт) і конкурентний потенціал; г) організація маркетингу й збуту; д) фінансовий стан; е) ефективність виробництва; є) стратегія, місія й цілі; ж) організаційна структура і культура; з) організація виробництва й праці; к) мотиваційні механізми; л) екологічність виробництва; м) соціальна ефективність; н) імідж підприємства тощо.

Дослідження підприємницького середовища характеризується логічною послідовністю, яка має декілька етапів;

 • – визначають (роблять перелік) факторів
 • – макро-, мікро- і внутрішнього середовища, що впливають на підприємство і будуть чинити вплив на нього у стратегічному періоді;
 • – аналізують отриману інформацію про фактори;
 • – оцінюють отриману інформацію про кожний фактор впливу і прогнозують величину можливого впливу;
 • – оцінювання величини впливу кожного фактора на підприємство у стратегічному періоді є визначення можливостей і загроз зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін – внутрішнього;
 • – формується база для стратегічного аналізу та визначення альтернативних стратегій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >