< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тенденції розвитку підприємств сфери зв'язку та інформатизації

Розвиток сфери зв'язку та інформатизації України відбувається в надзвичайно складних умовах. З одного боку, це пов'язано з технологічною відсталістю, кризовим станом економіки, різким зниженням доходів широких верств населення. З іншого, існує досить висока монополізованість сфери зв'язку та інформатизації, в якій діють ПАТ “Укртелеком”, Пр AT "Київстар Дж. Ес. Ем.", ВАТ "Мобільні ТелеСистеми" та інші підприємства (оператори).

Завдання модернізації вітчизняних підприємств сфери зв'язку та інформатизації (СЗІ) вимагає докорінного реформування механізму функціонування сфери. Найактуальнішою проблемою такого реформування є залучення інвестицій та новітніх технологій з метою найбільш повного задоволення потреб українського суспільства в послугах СЗІ, що можливо за рахунок прогнозу тенденцій розвитку СЗІ й пошуку нових підходів до формування і розвитку підприємств.

Загальна тенденція зростання доходів від надання послуг характерна для більшості видів зв'язку, про що свідчать дані про обсяги доходів від реалізації послуг пошти та зв'язку за видами за період 2009 – 2013 pp., які наведено у табл. 2.2 [[1]].

Таблиця 2.2

Доходи від реалізації послуг зв'язку за видами

Послуги пошти та зв'язку

Рік, млн. грн.

Темп

росту,

%

2009

2010

2011

2012

2013

Послуги пошти та зв'язку, всього

46285

47433

50281

52271

52492

113,4

у тому числі:

– поштового

2637,7

2940,9

3091,8

3274,2

3370,3

127,8

– телеграфного

56,8

46,2

38,2

38,2

28,3

49,8

– телефонного міського

3893,5

3958,6

4179,3

4963,4

5617,9

144,3

– телефонного сільського

270,5

275,3

315

356,5

412,7

152,6

– телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

4648,5

3972,2

3481,3

3019,3

2288,3

49,2

– ІР-телефонії

150

158,2

161,2

135,8

136,3

90,9

– кур'єрської діяльності

283,9

306,9

364,3

357,6

338,3

119,2

– проводового мовлення

193,2

201,6

184,8

231,9

218,8

113,3

– спеціального і фельдзв'язку

112,2

128,3

131,3

143,5

129

115,0

– передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку

1799,6

1918,7

2092,9

2287,4

2297,8

127,7

– нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот

394,9

449,4

463,4

507,9

548,2

138,8

– комп'ютерного

3362,7

4238,5

4749,3

5401,6

5697,2

169,4

– мобільного

28481

28838

31028

31554

31406

110,3

– інші види послуг

3,4

Як видно за наведених даних, за період, що розглядається, за більшості видів послуг зв'язку відбувається стале зростання надходження за надані послуги. Динамічно розвиваються комп'ютерний зв'язок, телефонний міський й сільський зв'язок, послуги з нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот. Зменшення доходів відбулось у телеграфному й міжміському (включаючи міжнародний) зв'язку та IP-телефонії. Водночас, повільне зростання відбувається в інших послугах, що пов'язано з їхнім насищенням у СЗІ.

Слід відзначити, що доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв'язку за 2009 – 2013 pp. зменшилися на 5,6 % або на 493,6 млн. грн., що пов'язано значним зменшення міжміського зв'язку на 50,8 % або на 2360,2 млн. грн., див. рис. 2.2 [[2]].

Зростання кількості абонентів мобільного зв'язку сприяє зростанню доходів відповідно до зазначених напрямів. Так, доходи від стільникового зв'язку у 2013 р. порівняно з 2009 р. зросли на 10,2 % та склали у 2013 р. – 31373 млн. грн., супутникового зв'язку зросли на 12,5% порівняно з аналогічним періодом і склали– 1,8 млн. грн. [[3]].

Водночас, зростання кількості абонентів мобільного зв'язку сприяло зростанню доходів від радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) – 8,2 рази у 2013 р. порівняно з 2009 р. і склали – 18,9 млн. грн.

Абоненти зв'язку за 2009 – 2013 pp., (тис.)

Рис. 2.4. Абоненти зв'язку за 2009 – 2013 pp., (тис.)

У табл. 2,3 наведено дані щодо частки доходів від видів зв'язку, що входять до мобільного зв'язку.

Таблиця 2.3

Структура доходів від надання послуг мобільного зв'язку

Види мобільного зв'язку

Рік, %

2009

2010

2011

2012

2013

Стільниковий

99,91

99,94

99,94

99,94

99,89

Пошуковий (пейджинговий)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Транкінговий

0,07

0,05

0,04

0,04

0,04

Супутниковий

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

Радіозв'язок розподільних систем (широкосмуговий доступ)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

Цифрова безпроводова телефонія

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші види послуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Усього

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Як свідчать ці дані, частка доходів від стільникового зв'язку займає вагому вагу від надання послуг мобільного зв'язку за 2009 – 2013 pp. Проте, у 2013 р. спостерігається незначне зменшення її частки за рахунок зростання доходів від радіозв'язку розподільних систем. Так її частка за 2009 – 2013 pp. зросла з 0,1 % до 0,6 % або з 2,3 млн. грн. до 18,9 млн. грн. [9].

Незважаючи на нестабільне сучасне становище в Україні, спостерігається зростання прямих іноземних інвестицій за 2009 – 2013 pp., рис. 2.5.

Прямі іноземні інвестицїї в Україну за 2009 – 2013 pp.

Рис. 2.5. Прямі іноземні інвестицїї в Україну за 2009 – 2013 pp.

Як видно з наведених даних на рис. 2.5, за період, що розглядається, кількість прямих іноземних інвестицій на початку періоду майже відповідає кінцю періоду. Водночас, обсяги інвестицій зростають протягом року, крім у 2012 р., де кількість інвестицій у кінці періоду порівняно з початком періоду зменшилась на 5,6 % або на 88090,1 тис. дол. США.

Слід зазначити, що найбільший вклад прямих іноземних інвестицій у ПЗ протягом 2009 – 2013 pp. спостерігається від таких країн світу, як Кіпр, Туреччина, Нідерланди та Російська Федерація, що можна спостерігати з табл. 2.4 [[4]].

Як видно з наведених даних табл. 2.4, що деякі країни збільшили обсяги прямих іноземних інвестицій у ПЗ, а деякі навпаки – припинили. Так, постійне та значне зростання обсягів прямих іноземних інвестицій спостерігається від таких країн, як Кіпр (від 85,4 до 185594,6), Німеччина (від 3414,9 до 28478,1), Російська Федерація (від 118,5 до 171615,1). Водночас припинили інвестувати у ПЗ такі країни світу, як Віргінські острови, Польща, Сполучене Королівство, Швеція та ін.

Слід зазначити, що тенденції розвитку кожного сектору впливає на загальний стан СЗІ. Це пов'язано з чутливістю секторів до змін (пріоритетів) споживачів послугами зв'язку, а також до проблем, які можуть негативно позначитись на темпах їхнього зростання.

Таблиця 2.4

Структура прямих іноземних інвестицій у підприємства сфери зв'язку та інформатизації у розрізі країн світу 2009 – 2013 pp.

Країни світу

Рік, %

2009

2010

2011

2012

2013

Австрія

0,16

0,08

0,07

0,07

0,03

Велика Британія

1,00

0,52

0.48

Віргінські Острови (Брит.)

6,16

4,86

4,18

3,55

Кіпр

0,02

37,01

36.33

5,45

11,57

Мальта

48,06

1,49

1,29

0,59

Нідерланди

6,91

12,69

18,68

70,96

65,40

Німеччина

0,75

4,75

4,16

1,85

1,78

Польща

6,08

0,01

Російська Федерація

0,03

29,85

25,84

11,83

10,70

Словаччина

4,06

Сполучене Королівство

0,08

1,18

США

2,35

4,71

4,08

1,77

1,62

Туреччина

6,49

1,06

1,93

1,47

2,05

Угорщина

0,19

0,08

0,20

0,10

0,09

Швейцарія

0,11

0,00

0,12

0,18

0,18

Швеція

0,15

0,49

0,52

0,24

0,00

Інші

18,4

1,8

1.6

1,4

6,1

Усього

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

У СЗІ спостерігаються низка проблем, які виникають в наслідок НТП, кризового становища економіки, зниження обсягу інвестування та доходів верств населенням тощо [[5]]. Серед основних проблем СЗІ можна виділити:

 • – проблема цифрового розриву – недостатньо рівномірне розповсюдження цифрових технологій;
 • – моральний та фізичний знос обладнання – використання морально застарілого та фізично зношеного обладнання сприяє зменшенню якості надання послуг зв'язку;
 • – недосконала тарифна політика – неудосконалена тарифна політика між підприємствами зв'язку й споживачами послуг зв'язку та взаєморозрахунків, яка сприяє виникненню конфліктів між ПЗ, підвищенню та незбалансованості тарифів на послуги зв'язку, недостатнім забезпеченням населення універсальними послугами зв'язку;
 • – хмарні обчислення – складність використання та отримання обчислювальних ресурсів за рахунок їхньої нерозвиненості;
 • – недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази – більшість законодавчих документів не відповідають стану як ринкової економіки, так і державної політики, відсутність узгодженості між нормативно-правовими документами;
 • – недосконалість стратегії розвитку СЗІ – відсутність єдиної стратегії розвитку та планування у сфері зв'язку та інформатизації;
 • – дефіцит та еміграція фахівців у СЗІ – недостатність кількості висококваліфікованих фахівців та зменшення їхньої кількості з постійною еміграцією, що сприяє зменшенню кількості інноваційних та НДДКР;
 • – інші проблеми – відсутність механізму підтримки вітчизняного виробника, інформаційна безпека, перманентний перетік нелояльних абонентів від одного постачальника послуг до іншого та ін.

Одна із основних цілей керівництва підприємств зв'язку та інформатизації (ПЗ) полягає в тому, щоб мінімізувати кількість таких проблем шляхом вибору відповідних форм, методів і засобів управління, що дозволяють отримувати певні гарантії від імовірних помилок та прорахунків. У діагностиці кризи об'єктом може бути вся економіка країни, окрема її галузь або складна проблема. Діагностика проблеми – перший крок на шляху до її вирішення або локалізації. Діагноз в низці випадків стає процедурою в кілька кроків з прийняттям проміжних рішень.

Центральне питання в діагностиці складної проблеми – усвідомлення й установлення симптомів або труднощів використання наявних можливостей. Виявлення симптомів допомагає визначити проблему в загальному її вигляді. Це сприяє також скороченню кількості факторів, які слід враховувати відносно управління. Доцільно уникати негайних заходів щодо усунення симптому. Для виявлення причин виникнення проблеми необхідно зібрати і проаналізувати зовнішню і внутрішню інформацію досліджуваного об'єкта.

 • [1] Яцкевич 1.В. Прогноз тенденцій розвитку сфери зв'язку та інформатизації України [Текст] / Яцкевич І.В. // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збір. наук. прац. – Випуск 2 (43). – Одеса: ОНМУ, 2013. – С. 98 – 107. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс). – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
 • [2] }}].

  Доходи від телефонного фіксованого зв'язку за 2009-2013 pp., (млн. грн.)

  Рис. 2.2. Доходи від телефонного фіксованого зв'язку за 2009-2013 pp., (млн. грн.)

  Проте, доходи від надання послуг місцевого та сільського телефонного зв'язку збільшились на 44,3 % (1724,4 млн. грн.) та на 52,6 % (142,2 млн. грн.).

  Такий стан доходів від надання послуг фіксованого телефонного зв'язку сприяє зменшенню кількості основних телефонних апаратів за аналогічний період на 7,6 % або на 934 тис., рис. 2.3.

  Як бачимо з рис. 2.3 за 2009 – 2013 pp. відбулось загальне зменшення по всім засобам телефонного зв'язку в Україні. Так, місцеві телефоні апарати зменшилися на 57,1 % або на 4 од., а універсальні телефонні апарати зменшилися на 73,8 % або на 22970,0 од. [9]. Значне зменшення відбулось телефонних апаратів (лінії) переговорних пунктів на 67,7 % або на 2709,0 од. Водночас, телефонні апарати АТС підприємств, установ, організацій, включені до АТС операторів зв'язку, які мають вихід на телефонні мережі загального користування, зменшилися на 37,7 % або на 238,3 тис.

  Слід зазначити, що відповідні тенденції спостерігаються у міських та сільських засобів телефонного зв'язку. Так, основні телефонні апарати в міській мережі зменшилися на 6,6 %, а в сільський – 13,6 %, а універсальні таксофони в міський мережі зменшилися на 73,4 %, а в сільський – 83,7 % [9].

  Спостерігається значне зменшення як міських, так й сільських телефонних апаратів АТС підприємств, установ, організацій, включених до АТС операторів зв'язку, які мають вихід на телефонні мережі загального користування на 67,3 % та на 80,2 %. Водночас, спостерігається незначне зменшення як міських, так й сільських телефонних апаратів (ліній) переговорних пунктів – на 37,1 % та 58,8 % [9].

  Засоби телефонного зв'язку (вся телефонна мережа) за 2009 – 2013 pp.

  Рис. 2.3. Засоби телефонного зв'язку (вся телефонна мережа) за 2009 – 2013 pp.

  Зазначені зміни відбулось за рахунок зростання кількості абонентів мобільного зв'язку, кабельного телебачення та мережі Інтернет, рис. 2.4.

  Як свідчать дані рис. 2.4 суттєву позитивну тенденцію зростання набирає кількість абонентів мережі Інтернет. Так, їхня кількість зросла в 2,13 разів або на 3160,3 тис. абонентів. Водночас, спостерігаються тенденції щодо зростання кількості абонентів мобільного зв'язку на 12,9 % або на 7123,6 тис. абонентів, що відбувається за рахунок зростання кількості абонентів стільникового радіозв'язку, розподільчих систем та радіальної дії типу "Алтай" [{{Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: ukistat.gov.ua.

 • [3] Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
 • [4] Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: iikrstat.gov.ua.
 • [5] Яцкевич І.В. Щодо проблем розвитку сфері зв'язку та інформатизації [Текст] / Яцкевнч І.В. // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. ЛНТУ. – Випуск 10 (37). – Ч. 4. – Луцьк, 2013. – С. 465 – 470. Яцкевич І.В. Прогноз тенденцій розвитку сфери зв'язку та інформатизації України [Текст]/ Яцкевич І.В. // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збір. наук. прац. – Випуск 2 (43). – Одеса: ОНМУ, 2013. – С. 98 – 107.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >