< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДІАГНОСТИКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА

  • 8.1. Поняття діагностики ринкової вартості майна.
  • 8.2. Підготовчий етап до оцінки майна.
  • 8.3. Порядок погодження та затвердження оцінки майна.
  • 8.4. Оцінка ринкової вартості майна.
  • 8.5. Особливості оцінки цілісних майнових комплексів.

Питання та завдання для самоконтролю

Поняття діагностики ринкової вартості майна

Методика оцінки майна визначає способи і методи оцінки, а також види оцінюваної вартості майнових комплексів.

Незалежна оцінка є визначенням певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності за договором із замовником.

Незалежна оцінка майна здійснюється відповідно до вимог національних стандартів з урахуванням положень визначеної Методики та міжнародних стандартів оцінки (Методики). За зверненням правоохоронних органів оцінка майна здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, чинних на визначену відповідним органом дату, з використанням їх термінології.

Незалежна оцінка може виконуватися стороннім експертом, що має право застосовувати будь-які методи й свій власний досвід у рамках Договору, або представниками органу приватизації, що володіють достатнім досвідом і навичками, та є експертами в даному питанні.

Незалежна оцінка більш точно відображати реальну ринкову вартість об'єкта на момент оцінки. Експерт враховує співвідношення попиту та пропозиції на аналогічні об'єкти, зацікавленість конкретних покупців, забезпеченість оцінюваного об'єкта сировиною й матеріалами, близькістю транспортних артерій, наявністю необхідної інфраструктури і таке інше. Але навіть експертна оцінка на цей час не використовує категорії потенціал, а якщо окремий експерт і використовує, то методи оцінки потенціалу нічим не відрізняються від традиційних методів оцінки підприємства.

Стандартизована оцінка представляє собою оцінку, здійснювану самостійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних.

При здійсненні оцінки майна розрізняють різні види його вартості;

  • початкову – є вартість майна, з якої розпочинається його продаж установленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію серед покупців;
  • переоцінену – є вартість активів, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених вказаною вище Методикою. При цьому передавальним балансом підприємства є баланс підприємства, складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у випадках, визначених Методикою, зазначається переоцінена вартість необоротних активів;
  • сукупну – вартістю цілісного майнового комплексу є сума вартості активів підприємства, відображених у його передавальному балансі;
  • чисту – вартістю цілісного майнового комплексу є сукупна вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов'язань.

До недоліків стандартизованої оцінки можна віднести те, що вона спирається на дуже недосконалу систему обліку засобів виробництва. Численні індексації основних фондів, переоцінки та зміна методик нарахування амортизації, здійснені в Україні в останні роки, вкрай спотворили дані щодо фактичного стану підприємств. Є підстави стверджувати, що результати стандартної оцінки занадто приблизно відображають вартість оцінюваної власності. Таку оцінку в сучасних умовах не бажано застосовувати навіть для визначення попередньої вихідної ціни при проведенні аукціону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >