< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • 13.1. Сутність ризику.
 • 13.2. Методологія виявлення ризиків та характеристика методів одержання інформації про ризики діяльності підприємств.
 • 13.3. Характеристика основних методів кількісної оцінки підприємницьких ризиків.
 • 13.4. Метод Монте-Карло і його застосування до оцінки стратегій, пов'язаних із ризиком.

Питания та завдання для самоконтролю.

Сутність ризику

В умовах ринкової економіки ризик – ключовий елемент підприємництва. Характерні риси ризику – невизначеність, несподіваність, непевність, припущення настання успішної ситуації.

Ризик це:

 • – можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів і виконання бюджетів підприємств;
 • – небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоотримання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності;
 • – загроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат чи отримає доходи, нижчі за очікувані;
 • – поєднання можливості досягнення як небажаних, так і надзвичайно сприятливих відхилень від запланованих результатів;
 • – всепроникаючий феномен, властивий усім ринковим суб'єктам. Його основні характеристики зводяться до того, що:
  • а) ризик присутній завжди на всіх етапах діяльності господарських суб'єктів поза залежністю від сфери їхнього функціонування, при цьому відмінність може складатися тільки в його ступені;
  • б) повне усунення ризику неможливо через цілу низку причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру (наприклад, відсутність повної інформації, постійний розвиток як безпосередньо конкретного ринку, так і економіки країни в цілому тощо):
   • – являє собою ситуативну характеристику діяльності будь-якого ринкового суб'єкта, що є наслідком невизначеності в його внутрішньому і зовнішньому середовищі, і при його реалізації для даного суб'єкта настають несприятливі наслідки;
  • – як об'єктивно-суб'єктивна категорія, пов'язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору, що відображає ступінь досягнення очікуваного результату;
  • – як об'єктивна реальність, яку необхідно враховувати під час планування діяльності в майбутньому.

Суб'єктивно-об'єктивна природа ризику визначається тим, що, як було визначено раніше, невизначеність кінцевого результату діяльності породжується процесами як суб'єктивного характеру, так і такими, існування яких, зрештою, не залежить від волі та свідомості людини.

Із об'єктивного існування ризику випливає, що підприємцю належить не уникати ризику, а вміти оцінювати ступінь ризику та вживати заходи щодо зниження негативних наслідків можливих ризикових подій.

Ризик як окрема подія володіє двома найбільш важливими властивостями – ймовірністю і збитком. Ймовірність події – це його математична ознака, що означає можливість розрахувати частоту настання події за наявності достатньої кількості статистичних даних (спостережень). Збиток – погіршення чи втрата властивостей об'єкта. У підприємницькій практиці збиток майнових інтересів часто виражається у вигляді втрати чи зниження прибутку. Збиток може бути виражений у натуральному вигляді (фізичний) або у вартісному вираженні (економічний).

Ризик не можна розглядати тільки як несприятливе явище. Його подвійна сутність виявляється насамперед у функціях, які він виконує в житті індивідуума й в підприємницькій діяльності. Серед функцій ризику в економічній літературі виділяють інноваційну, регулятивну, захисну й аналітичну.

Розглянемо їх більш детально.

Інноваційна функція ризику полягає у пошуку нетрадиційних шляхів вирішення економічних проблем. У більшості випадків економічний успіх і конкурентоспроможність досягаються завдяки інноваційній діяльності.

Регулююча функція ризику виявляється у конструктивній і деструктивній формах. Конструктивна полягає у тому, що здатність ризикувати – це один зі шляхів успішної діяльності особи, що приймає рішення, який допомагає переборювати консерватизм, догматизм, відсталість, психологічні бар'єри, які перешкоджають перспективним нововведенням. Деструктивна полягає у тому, що приймаються необгрунтовані, невиважені, нерозумні рішення, іноді через відсутність повної інформації, належного урахування закономірностей розвитку явищ, що породжує авантюризм, суб'єктивізм. Вважається, що правомірність нововведення співвідноситься як 70% до 30% (сподівання на 70% успіху і 30% невдачі).

Захисна функція ризику полягає в тому, що ризик треба не тільки розглядати як природний стан особи, яка приймає рішення, а й терпимо ставитися до можливих невдач. Ініціативним, заповзятливим людям потрібен соціальний захист, правові, політичні, економічні гарантії, які стимулюють виправданий ризик і виключають у разі невдачі покарання. Не можна компрометувати справу й імідж особи, яка приймає рішення. Помилка внаслідок розрахованого ризику має розглядатися як невід'ємний елемент і професіоналізму, і самостійності.

Аналітична функція ризику передбачає аналіз усіх можливих альтернатив, варіантів рішень і вибір з них найбільш рентабельних і найменш ризикованих. У простих випадках спираються на інтуїцію, минулий досвід. Вибираючи оптимальне рішення, слід використовувати спеціальні методи аналізу.

Об'єктивність ризику полягає у тому, що він існує незалежно від суб'єкта, на якого він спрямований, суб'єктивність відбивається в його різній оцінці кожним індивідуумом.

З розвитком і ускладненням соціальних та економічних процесів з'являється дедалі більше нових видів і типів ризиків. Постала потреба у їх класифікації.

Загальні принципи класифікації ризиків дають змогу виділити:

 • – ризики, пов'язані з господарською діяльністю;
 • – ризики, пов'язані з особистими якостями підприємця;
 • – ризики, пов'язані з браком інформації про стан зовнішнього середовища.

Далі слід виділити різноманітні принципи класифікації, в основу яких покладено цілі щодо дослідження та вивчення ризиків незалежно від видів діяльності підприємств.

Класифікація видів економічного ризику:

 • 1. За характером наслідків:
  • – чисті ризики – можливість отримання негативного або нульового результату. До них відносять природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частину комерційних ризиків (майнові, виробничі і торгові);
  • – спекулятивні ризики – можливість отримання як позитивного, так і негативного результату. Це фінансові ризики (є частиною комерційних).
 • 2. За сферами діяльності:
  • – виробничий ризик – збитки від зупинки виробництва через загибель або пошкодження основних і оборотних фондів, а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології;
  • – комерційний ризик – це невизначеність результатів від даної комерційної операції або ризик втрат в процесі виробничо-господарської діяльності, який може бути спричинений зниженням обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищенням виробничих витрат та ін.;
  • – фінансовий ризик – пов'язаний з купівельною спроможністю грошей і з інвестуванням капіталу. Цей вид ризику виникає коли підприємець (ПЗ) не може виконати свої фінансові зобов'язання.
 • 3. За факторами виникнення ризиків:
  • – природні ризики – ризики, спричинені природними явищами: землетрусами, повенями, бурями, пожежами, епідеміями тощо;
  • – політичні ризики – можливість втрати прибутку внаслідок державної політики, тобто військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації, націоналізації, конфіскації, ембарго, мораторію на зовнішні платежі, зміни податкового законодавства, заборона на конверсію національної валюти у валюту платежу й ін.;
  • – екологічні ризики – ризики внаслідок відповідальності за забруднення навколишнього середовища;
  • – транспортні ризики – пов'язані з перевезеннями вантажів автомобільним, морським, залізничним, річковим і повітряним транспортом;
  • – торговельні ризики – збитки через затримки або відмови від платежів, непостачання товару тощо;
  • – майнові ризики – ризики втрати майна підприємця від причин, які не залежать від нього.
 • 4. Ризики, що пов'язані зі споживною спроможністю коштів:
  • – інфляційні ризики – знецінення доходів через зниження купівельної спроможності коштів. Інвестиційні ризики включають ризики втраченої вигоди, зниження дохідності і прямих фінансових втрат:
  • – ризики втраченої вигоди – втрати в результаті нездійснення будь-якого заходу (страхування, хеджування, інвестування тощо);
  • – ризик зниження дохідності – зменшення відсотків і дивідендів за внесками, кредитами і портфельними інвестиціями. Включає відсоткові і кредитні ризики;
  • – відсоткові ризики – втрати кредитних установ через перевищення відсоткових ставок виплат щодо залучених коштів над ставками за наданими кредитами, а також ризики втрат інвесторів у зв'язку зі зміною дивідендів за акціями і відсотковими ставками за облігаціями, сертифікатами й іншими цінними паперами;
  • – кредитні ризики – небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків за користування кредитом. Сюди ж відноситься неможливість емітента, що випустив боргові цінні папери, виплачувати борг і відсотки. Кредитний ризик є різновидом також і ризику прямих фінансових втрат;
  • – дефляційні ризики – результат падіння рівня цін, зниження доходів і погіршення умов підприємництва;
  • – валютні ризики – пов'язані зі зміненням курсу валют. Цей вид ризику відноситься до спекулятивних, тому втрати однієї сторони економічного процесу приносять додатковий прибуток іншій стороні;
  • – ризики ліквідності – втрати при реалізації цінних паперів і товарів.
 • 5. За масштабами і розмірами ризики розділяють на: глобальний і локальний.
 • 6. За аспектами: психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний тощо.
 • 7. За ступенем об'єктивності: ризик з об'єктивною, суб'єктивною й об'єктивно-суб'єктивною ймовірністю.
 • 8. За ступенем ризиконасиченості рішень: мінімальний, середній, оптимальний і максимальний.
 • 9. За типами: раціональний, нераціональний, авантюрний.
 • 10. За часом ухвалення рішення: ризик, що випереджає, своєчасний, запізнілий
 • 11. За чисельністю осіб, що приймають рішення: одноосібний і груповий.
 • 12. За ситуацією: ризик в умовах визначеності (детермінований), в умовах невизначеності (стохастичний), в умовах конфлікту (конкуруючий).

Градація ризиків досить умовна, тому що окремі види ризиків можуть доповнювати, бути складовими одне одного.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >