< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДІАГНОСТИКА КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • 14.1. Поняття культури підприємництва.
 • 14.2. Основні характеристики культури управління на підприємстві.
 • 14.3. Основні характеристики економічної культури на підприємстві.
 • 14.4. Основні характеристики корпоративної культури на підприємстві.
 • 14.5. Діагностика факторів впливу на формування культури підприємства.
 • 14.6. Діагностика культури підприємства у сфері зв'язку та інформатизації.

Питання та завдання для самоконтролю.

Поняття культури підприємництва

У період економічно-політичної нестабільності підприємницька діяльність вимагає удосконалення підходів до управління. Ефективне управління на підприємствах є процесом цілеспрямованого впливу на колективи, окремих працівників і залежить від рівня загальної культури.

Різноманіття існуючих у світі філософських та наукових визначень культури не дозволяють посилатися на це поняття як на найбільш очевидне визначення об'єкта і предмета "культура" та вимагає чіткої і вузької його конкретизації. Так, Левіт С. Я. "культуру" розуміє як "... сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених і створюваних людством і складових його духовно-суспільного буття", а Великий економічний словник дає наступні визначення – "історично певний рівень розвитку суспільства і людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях".

Головною функцією культури є збереження і відтворення сукупного духовного досвіду людства, передача його з покоління в покоління і його збагачення. Для виконання цих завдань виникли різні форми і способи духовної і виробничої діяльності, які постійно набувають самостійного статусу, що сприяє формуванню і створенню інститутів культури.

Управління сучасним підприємством у СЗІ характеризується новими вимогами щодо взаємовідносин управлінця з працівниками, партнерами та іншими суб'єктами, чому сприяє розвиток культури.

Загальноприйняте поняття "культура" відноситься до соціальних і духовних груп людей, тою або іншою мірою пов'язаних загальною метою і задачами, мовою, традиціями, звичаями.

Культура поступово формує різноманітні цінності й утворює цілісний простір духовного багатства людини. Ці цінності випробуються в масовій діяльності людей, і відновлюється нормативна сутність культури. Вона визначає дії людей, використання ресурсів і мети людської діяльності.

Практичне використання норм культури дозволяє розкривати їхні значення й ефективність в управлінні економічною діяльністю галузі.

Для того щоб зрозуміти поняття "управління" необхідно виконати дослідження різноманітних аспектів культури як сукупності усіх видів перетвореної діяльності людини і суспільства, а також результатів цієї діяльності. Це означає, що потрібно філософськи підійти до розгляду такого феномену, як культура, охоплюючи всю реальність поняття в її цілісності.

Головна функція культури – зберігати й поновлювати загальний досвід діяльності людства в різних напрямах його життя, передавати його з покоління в покоління і поповнювати його. Для виконання цих завдань виникли різні форми і способи матеріальної і духовної діяльності, що набули самостійного статусу й у сьогоднішній культурі існують уже як інститути культури.

Культура перетворилася у складну за дією, різноманітну за формами духовну освіту. Культура – це моральність, релігія, мистецтво, наука, ідеологія, політика, міф, світогляд та ін. Розвиток процесів суспільного поділу праці привів до того, що усі форми діяльності людини, суспільства усе глибше диференціюються і спеціалізуються. У розвинутій культурі вони перетворюються у відносно самостійні сфери діяльності і набувають статусу самостійних інститутів культури.

Культура підприємництва – визначає спосіб спілкування підприємців зі своїми клієнтами, партнерами, підлеглими та іншими особами в процесі здійснення власної справи. Культура підприємця відображає відповідну сукупність правил, вимог, знань та вміння поводитися у світі бізнесу.

Культура організації підприємницької діяльності визначає клімат, стиль взаємовідносин, цінності підприємства. Будь-яка, нова організаційна структура виробляє свою культуру, що визначає місце цієї структури, її внутрішні і зовнішні відношення і є ніби зразком, стереотипом при формуванні стратегії, розподілі влади, прийнятті рішень, при поводженні персоналу. Сутність культури даної організації виражається в розпорядженнях, прийнятих ритуалах і церемоніях, а також, у зразках неформального поводження.

Призначення культури підприємництва пов'язано із вирішенням двох основних проблем: виживанням у певному соціально-економічному середовищі і забезпеченням внутрішньої інтеграції для досягнення поставлених цілей. Проте слід мати на увазі, що культура кожного підприємства не є монолітним блоком. На кожному великому підприємстві є відділи, управління, адміністрація, що мають різні субкультури та повторюють структуру самого підприємства. Розходження зумовлюється різноманіттям галузей виробництва і сфер людської діяльності. Це може бути культура вигідних угод, інноваційна, адміністративна та ін. Наявність різноманітних культур, субкультур може призвести до напруженості, сутичок. Тому важливим завданням для будь-якого підприємства є зближення й інтеграція різних організаційних частин підприємства, що мають свої субкультури.

Необхідна також інтеграція культури підприємства і культури всіх його працівників. Культура підприємництва потребує уміння так організувати його виробничу і комерційну діяльність, щоб успіхи в бізнесі поєднувалися зі створенням таких умов, за яких робітники були максимально задоволені працею.

Отже залежно від галузі, регіону, історії підприємства, людей кожне підприємство має свою культуру.

Основні фактори, що впливають на культуру підприємства: цілі підприємства; основні його цінності й ідеї; прийняті на підприємстві стандарти і правила; діючі і неформальні канали комунікацій та ін. Елементи підприємницької культури формуються як під впливом досвіду діяльності підприємства, так і в результаті установок його лідерів.

Культура підприємництва соціальна, тому що:

 • – на її формування впливають усі або більшість працівників підприємства;
 • – регулює поводження членів колективу;
 • – створюється людьми;
 • – усвідомлено або неусвідомлено приймається всіма робітниками;
 • – грунтується на дотриманні традицій;
 • – пізнавана;
 • – спроможна змінюватися;
 • – багатогранна, тобто її не можна осягнути за допомогою одного якогось підходу;
 • – усвідомлювана і неусвідомлювана;
 • – перебуває в постійному розвитку.

Слід мати на увазі, що перед тим як підійти до формування культури того або іншого підприємства, слід твердо усвідомити його основні цінності і переконання.

Культур підприємництва укладається роками, є динамічною і постійно удосконалюється.

Формування і розвиток культури підприємницької діяльності:

 • – по-перше, здійснюється природним шляхом, коли підприємства на підставі вивчення найкращого минулого і дійсного досвіду підтримують ті культурні традиції, що є найбільш результативними в забезпеченні поставлених цілей;
 • – по-друге, може цілеспрямовано формуватися шляхом силового впровадження визначених комплексів поводження. Для удосконалювання культури потрібно вивчити, як взаємодіють окремі її елементи, який між ними взаємозв'язок, як вони впливають один на одного. При цьому необхідно аналізувати, чи є уявлення про цінності, що принесли успіх підприємству, що застаріли, чи слід їх обновити. Зміна культури підприємництва відбувається відповідно до нових уявлень про цінності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >