< Попер   ЗМІСТ

ГЛОСАРІЙ

А

Аналіз фінансового стану це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв'язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Антикризове управління система управлінських заходів і рішень з діагностики, попередження, нейтралізації і здолання кризових явищ та їхніх причин на всіх рівнях економіки.

Б

Банкрутство пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – задовольнити в установлений для цього термін застосовувані до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов'язання перед бюджетом; неможливість для діючих юридичних осіб виконувати після установленого часу взяті на себе зобов'язання перед кредиторами, особливо грошові.

Банкрутство підприємства – неможливість виконання ним своїх фінансових зобов'язань.

Бізнес-діагностика це ретроспективне (на основі минулої діяльності), оперативне (поточний стан) та перспективне (прогноз розвитку) комплексне дослідження господарської діяльності підприємства на предмет розробки його господарської політики.

Бізнес-процес це сукупність взаємопов'язаних заходів або завдань, спрямованих на створення певного продукту або послуги для споживачів.

Боржник це суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої зобов'язання перед кредиторами, в тому числі зобов'язання зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання установленого терміну їхньої сплати.

Бренд це особлива назва або символ (такий як логотип, торгова марка або дизайн упаковки), призначений для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців, а також для диференціації цих товарів або послуг від схожих продуктів конкурентів; нематеріальний, але критичний для підприємства компонент, яким вона "володіє", та представляє свого роду контракт зі споживачем про рівень отриманих споживачем якості і цінності, притаманних товару або послузі цієї організації; набір стійких обіцянок; невловима кількість властивостей товару: його імені, упаковки і ціни, його історії, репутації і способу рекламування.

В

Вертикальний аналіз дозволяє вивчати внутрішню структуру звітності, якщо узагальнюючим показником приймається, наприклад, обсяг реалізованої продукції, то за допомогою цього методу аналізу з'ясовують, яку частку в груш чи підгрупі реалізованої продукції займає та чи інша товарна позиція.

Виробничий потенціал – наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг).

Відповідність бренду визначає ступінь відповідності іміджу й характеру бренду потребам і бажанням покупців

Відтворення потенціалу підприємства це процес безперервного відновлення всіх його складових.

Внутрішнє середовище це елементи-фактори, що визначають внутрішній стан, сильні й слабкі сторони та значною мірою ефективність діяльності підприємства.

Г

Галузеві ключові фактори успіху це ті дії з реалізації стратегії, конкурентні можливості, результати діяльності, які кожне підприємство має забезпечити для своєї конкурентоспроможність та досягнення фінансових успіхів. Горизонтальний аналіз – сутність якого полягає в порівнянні показників звітності попереднього і звітного років.

Д

Дисконтування – це механізм підрахунку суми грошей, що підприємство зможе отримати протягом звичайного періоду використання бренду (це період, протягом якого бренд буде гарантовано приносити для підприємства дохід). Діагностика фінансової стійкості – заснована на визначенні надлишку чи нестачі коштів для формування запасів і витрат підприємства.

Е

Економічна безпека підприємств у сфері зв'язку та інформатизації це захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усувати різноваріантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що позначаються негативно на його діяльності.

Економічна безпека підприємства – стан захищеності усіх систем підприємства при здійсненні господарської діяльності в певній ситуації; стан всіх ресурсів підприємства (капіталу, трудових ресурсів, інформації, технологій, техніки, прав) та підприємницьких здібностей, за яких можливе найефективніше їх використання для стабільного функціонування і динамічного науково-технічного та соціального розвитку, здатність запобігати або швидко нівелювати різні внутрішні та зовнішні загрози; сукупність організаційно-правових, режимно- охоронних, технічних, технологічних, економічних, фінансових, інформаційно- аналітичних та інших методів, спрямованих на усунення потенційних загроз та створення умов для забезпечення ефективного функціонування суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до їхніх цілей та завдань; стан соціально- технічної системи підприємства, який дає змогу уникнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім факторам дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, а також структурної організації та зв'язків менеджменту.

Економічна діагностика – це процес розпізнавання й визначення негативних (кризових) явищ у діяльності підприємства на основі помічених локальних змін, установлених залежностей, а також особливо помітних явищ поточної підприємницької діяльності; комплексний аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків поточних управлінських рішень; система заходів, у тому числі й аналітичних, спрямованих на визначення розміру відхилення стану системи від бажаного або нормативного й основних причин цього відхилення, для визначення управлінських рішень, що приведуть систему в потрібний стан; аналітична діяльність що спрямована на оцінку стану досліджуваного об'єкта за прямими та непрямими ознаками з метою виявлення проблем у його функціонуванні (операційному або майбутньому) та запропонування засобів щодо їх усунення.

Економічна культура сукупність прогресивних гуманістичних матеріально- духовних досягнень людей у різних сферах соціально-економічної діяльності; це продукти діяльності соціальних інститутів, які належать до економічної сфери, і продукти функціонування соціальних груп, що входять до соціальної сфери.

Експертна оцінка полягає у визначенні оцінної вартості експертом відповідно до договору із замовником.

Ефективність системи управління підприємством – це результативність функціонування системи і процесу управління як взаємодії управляючої і управляної систем, що забезпечує досягнення цілей підприємства

З

Збиток погіршення чи втрата властивостей об'єкта.

І

Імовірність події це його математична ознака, що означає можливість розрахувати частоту настання події за наявності достатньої кількості статистичних даних (спостережень).

Індикатор сукупність характеристик, які дають змогу у формалізованому вигляді описати стан параметрів того чи іншого об'єкта, що досліджується, і на цій підставі сформулювати рекомендації з підвищення результативності функціонування об'єкта.

Інноваційний потенціал – сукупні можливості підприємства щодо генерації, сприйняття та впровадження нових (радикальних і модифікованих) ідей для його системного технічного, організаційного та управлінського оновлення. Інформаційна база економічного діагностування – сукупність інформації внутрішнього і зовнішнього характеру стосовно результатів і перспектив діяльності підприємства.

Інформаційне забезпечення містить інформацію, що відображає стан і процеси виробничо-фінансової діяльності підприємства в часі.

Інформаційний потенціал – це єдність організаційно-технічних та інформаційних можливостей, які забезпечують підготовку й прийняття управлінських рішень та впливають на характер (специфіку) виробництва через збирання, зберігання (нагромадження), оброблення та поширення інформаційних ресурсів.

Інформаційні потоки це сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству здійснювати управління та регулювання.

Інформація являє собою специфічну форму існування наукових знань. Інформація – це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них.

Інфраструктурних потенціал – збалансовані з вимогами виробництва можливості цехів, господарств і служб забезпечити необхідні умови для діяльності основних підрозділів підприємства та задоволення соціальних потреб його персоналу.

К

Кінцеві споживачі – це окремі особи (індивідуальні споживачі), сім'ї і домашні господарства, які купують продукцію (послуг, робіт) для особистого (сімейного, домашнього) споживання.

Компроміс – з'являється, коли виробничий процес стає несумісним. Конкурентна стратегія – є створенням єдиної дієвої ринкової позиції на основі використання урізноманітненої виробничої діяльності.

Конкурентний статус підприємства – це позиція підприємства в конкурентній боротьбі, своєрідний визначник її положення на ринку. Конкурентні переваги – це характеристики, властивості продукції (послуги, товару) або торгової марки, які створюють для підприємства певні переваги над прямими конкурентами.

Конкурентоспроможність організації поняття комплексне, яке має охоплювати не лише сферу якості послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації, що надається (випускається, виконується). Конкурентоспроможність підприємства – комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відбиває ступінь переваги сукупності оціночних показників діяльності підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу щодо сукупності показників шдприємств-конкурентів.

Конкурентоспроможність підприємства – це властивість підприємства, обумовлена наявністю у нього сукупності конкурентних переваг, що характеризує реальну або потенційну спроможність підприємства витримувати конкуренцію в певний час на певному ринку.

Конкурентоспроможність послуги – це властивість послуги, обумовлена наявністю у неї сукупності техніко-експлуатаційних (споживчих) і організаційно-економічних характеристик, що визначає можливість реального або потенційного задоволення нею конкретної потреби певного ринку. Конкурентоспроможність продукції (послуг, робіт) це ступінь відповідності продукції (послуги, роботи) на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками за відповідними параметрами.

Корпоративна культура – це спрямована впродовж всієї історії підприємства сукупність прийомів та правил адаптації підприємства до вимог зовнішнього середовища та формування внутрішніх відносин між групами працівників.

Культура це моральність, релігія, мистецтво, наука, ідеологія, політика, міф, світогляд та ін.

Культура підприємництва визначає спосіб спілкування підприємців зі своїми клієнтами, партнерами, підлеглими та іншими особами в процесі здійснення власної справи.

Культура управління відображає рівень управління виробництвом, що характеризує діяльність людей, які виконують управління, і пов'язані зі здібностями людини керувати ефективністю і продуктивністю управлінської праці, або це характеристика управлінської діяльності, виходячи з результатів управлінської діяльності і здатності керуючих знаходити способи ефективного впливу на колектив, окремих робітників, соціально-психологічних рис керуючих (знань, умінь, інтелекту, морального й етичного розвитку, способів і форм спілкування з людьми).

М

Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов'язані з конкретним підприємством, проте створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його підприємницької діяльності.

Масова оцінка це визначення вартості майна з використанням стандартної методології і стандартного набору вихідних даних.

Матриця Arthur D. Little – концепція життєвого циклу галузі або одиниці бізнесу, відповідно до якої кожна бізнес-одиниця проходить у своєму розвитку чотири стадії: народження, розвиток, зрілість, спад.

Матриця McKinsey оцінює майбутній прибуток або віддачу від капіталовкладень і дозволяє зрозуміти вплив додаткових інвестицій на прибутковість в короткостроковій перспективи.

Матриця Бостонської консультаційної групи це модель життєвого циклу продукції (послуг, робіт), відповідно до якої продукція (послуга, робота) в своєму розвитку проходить чотири стадії: вихід на ринок (продукція (послуга, робота) – "проблема"), зростання (продукція (послуга, робота)) – "зірка"), зрілість (продукція (послуга, робота) – "дійна корова", або "грошовий мішок") та спад (продукція (послуга, робота) – "собака").

Матриця фінансової стратегії дозволяє прийняти рішення про перспективний напрям зміни фінансово-господарського стану підприємства на основі розрахункових вищезгаданих величин

Метод Монте-Карло це один з методів моделювання результатів функціонування складної системи, на яку впливають випадкові фактори і яка, як правило, не може бути описана жодними іншими методами.

Метод управління це сукупність прийомів і способів впливу на об'єкт управління для досягнення поставлених організацією цілей

Мікросередовище це елементи-фактори безпосереднього впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які безпосередньо контактують із підприємством.

Н

Незадовільна структура балансу – це такий стан майна і зобов'язань боржника, коли за рахунок свого майна він неспроможний забезпечити своєчасне виконання зобов'язань перед кредиторами у зв'язку з недостатнім рівнем ліквідності такого майна.

Незалежна оцінка – є визначенням певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності за договором із замовником.

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв'язках та залежностях.

О

Об'єкт управління комплекс взаємопов'язаних елементів, що виконують окремі функції в інтересах досягнення спільної, кінцевої мети.

Операційна ефективність – є результативністю здійснення виробничої діяльності ефективніше за конкурента.

Організаційне забезпечення – призначене для збирання, передавання, збереження й оброблення інформації на основі централізованої чи розподіленої технології.

Оцінка бренду необхідний інструмент, який використовується в процесі розробки стратегії злиття і придбання, податкової політики і бюджету маркетингу, проведення маркетингових досліджень продуктових ринків, а також при розгляді питань інвестування та запозичення.

Оцінка вартості потенціалу підприємства це упорядкований, цілеспрямований процес визначення в грошовому виразі вартості об'єкта з урахуванням потенційного і реального доходу, який має місце в певний проміжок часу за умов конкретного ринку.

П

Параметри конкурентоспроможності це найчастіше кількісні характеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його конкурентоспроможності.

PEST-аналіз це чітке уявлення про всі складові макросередовища діяльності підприємства.

Підйомні сили бренду – здатності бренду поширюватися за рахунок збільшення кількості користувачів, поширення на нові групи продуктів, нові ринки і в новій якості.

Підприємство як майновий комплекс – включає всі види майна, призначеного для його діяльності: земельні ділянки, будівлі і споруди, машини й устаткування, сировина і продукція, нематеріальні активи, майнові зобов'язання.

Позиціонування – це місце, яке займає бренд у розумах споживача.

Позиціонування – це створення і підтримка "зрозумілого" споживачу (клієнтові) образу, іміджу, тобто споживач (клієнт) повинен розуміти, що йому пропонують і яку він від цього вигоду отримає.

Позиціонування послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації у сфері зв'язку та інформатизації – створення іміджу послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації таким чином, щоб він зайняв у свідомості споживача гідне місце, відмінне від отримання послуг від підприємств-конкурентів.

Показники конкурентоспроможності – це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності продукції (послуг), які базуються на параметрах конкурентоспроможності.

Портфельний аналіз це інструмент, за допомогою якого керівництво підприємства виявляє й оцінює свою господарську діяльність з метою вкладення коштів в найбільш прибуткові або перспективні її напрями скорочення або припинення інвестицій в неефективні проекти.

Постачальник – це будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляє товари або послуги замовникам.

Потенціал – це можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь; приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов.

Потенціал відтворення сукупність матеріально-технічних, нематеріальних, фінансових та інших ресурсів капіталу, які перебувають у розпорядженні підприємства або можуть бути додатково залучені й використані для простого чи розширеного відтворення факторів виробництва та інших складових потенціалу підприємства.

Потенціал підприємства інтегральне відображення (оцінка) поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси.

Потенціал підприємства – це складна, динамічна, поліструктурна система. Правове забезпечення включає сукупність норм та нормативних документів для здійснення правової регламентації діяльності інформаційної системи. Принцип вихідне положення теорії, вчення, науки, світогляду, політичної організації.

Принципи соціального управління – це основні положення, які відображають пізнані та засвоєні людиною об'єктивні закони та закономірності, якими органи управління керуються у процесі створення і функціонування соціальних систем управління

Принципи управління – є результатами узагальнення людьми об'єктивно діючих законів та закономірностей, притаманних їм загальних рис, характерних фактів та ознак

Прихильність до бренду – це психологічний фактор, пов'язаний із сприйняттям бренду споживачем.

Програмне забезпечення це сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, необхідних для використання цих програм

Р

Резидент-культура – охоплює віросповідання, склад суспільства і місцеві звичаї у реальному житті поза робочими місцями.

Реструктуризація – це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності організаційно правових форм, спроможних привезти підприємство до фінансової стабілізації, збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності.

Ризик – це можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів і виконання бюджетів підприємств; небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоотримання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності; загроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат чи отримає доходи, нижчі за очікувані; поєднання можливості досягнення як небажаних, так і надзвичайно сприятливих відхилень від запланованих результатів; всепроникаючий феномен, властивий усім ринковим суб'єктам, являє собою ситуативну характеристику діяльності будь-якого ринкового суб'єкта, що є наслідком невизначеності в його внутрішньому і зовнішньому середовищі, і при його реалізації для даного суб'єкта настають несприятливі наслідки; об'єктивно-суб'єктивна категорія, пов'язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору, що відображає ступінь досягнення очікуваного результату; об'єктивна реальність, яку необхідно враховувати під час планування діяльності в майбутньому.

Рівень конкурентоспроможності підприємства – кількісна характеристика, яка характеризує ступінь відповідності конкурентних переваг підприємства реально або потенційно витримувати конкуренцію з аналогічними підприємствами, які на даний час представлені на даному ринку.

Рівень конкурентоспроможності послуги – кількісна характеристика, яка характеризує ступінь відповідності техніко-експпуатаційних і організаційно- економічних параметрів послуги реально або потенційно задовольняти конкретні потреби певного ринку порівняно з аналогічними послугами, які представлені на даному ринку.

С

Санація – це розробка та реалізація організаційно-економічних заходів, спрямованих на оздоровлення господарської діяльності підприємств (організацій), виходу їх із кризового стану, тобто це процедура поновлення платоспроможності боржника, яка здійснюється арбітражним керівником (керівником санації) без участі адміністрації боржника.

SWOT-аналіз – це список характеристик зовнішнього і внутрішнього середовища, які відображають конкретну ситуацію, в якій знаходиться підприємство.

Сегментація бренду дозволяє описувати і пояснювати поведінку цільових сегментів, а також отримувати уявлення про їх основні характеристик.

Сила прихильності до бренду – це вибір даного бренду за наявності інших альтернатив: часто вимірюється за допомогою частоти повторних покупок або чутливості до ціни.

Сили бренду – заходи здатності бренду домінувати в даній категорії продуктів.

Система діагностики це єдність концепції, підходів, принципів, механізмів, технологій та конкретних алгоритмів постійного простежування цільових точок соціально-економічної системи підприємства

Система – це сукупність взаємодіючих елементів, що мають визначені властивості, створюють складну єдність, цілісність, спрямовану на досягнення мети.

Споживач фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Стандартизована оцінка – оцінка, здійснювана самостійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних.

Стейкхолдери (контактні аудиторії, зовнішні партнери) це фізичні та юридичні особи, які зацікавлені у розвитку даного підприємства і здатні впливати на цей розвиток.

Стратегічна зона господарювання це окремий сегмент зовнішнього оточення підприємства, що має свої характеристики, на який воно має або хоче отримати вихід.

Стратегічна група конкурентів це певна кількість підприємств, які займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних і тих самих конкурентних переваг, користуючись однаковими методами.

Стратегічне позиціонування – є способом здійснення виробничої діяльності, відмінної від тієї, яку використовують конкуренти, або здійснення подібної виробничої діяльності у принципово інший спосіб.

Структура потенціалу підприємства доповнені описами систем збирання, оброблення і використання інформації, досвіду господарювання, використовуваної енергії тощо.

Структура системи – є потенціал підприємства, розуміють мережу найсуттєвіших, стійких (інваріантних) зв'язків між елементами.

Ступінь популярності бренду – це досить широко використовуваний спосіб виміру ефективності маркетингових комунікацій.

Суб'єкт управління покликаний підтримати раціональний режим і ритм управляючої системи під час впливу на неї різних зовнішніх впливів, це сукупність органів управління.

Субкультура формують люди певного культурного середовища (національні меншини та ін.), що мають відмінні від інших риси.

Т

Технічне забезпечення – є комплексом різних технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи підприємства.

Трудовий потенціал – це персоніфікована робоча сила, яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик.

У

Управління є процес систематичного, свідомого, цілеспрямованого впливу керуючої системи на об'єкт управління в цілому або його окремі ланки на основі пізнання і використання властивих цьому об'єкту закономірностей і прогресивних тенденцій в інтересах забезпечення її ефективного функціонування та розвитку.

Управління – це процес впливу на систему з метою переведення її в новий стан на основі використання властивих цій системі об'єктивних законів.

Управлінська діагностика дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем підвищення ефективності та розвитку системи управління на підприємстві, а також виявлення головних напрямів їх рішень.

Ф

Фактори непрямої (опосередкованої) дії – фактори, що можуть не робити прямої негайної дії на оператора, але з часом позначаться на його конкурентоспроможності.

Фінансова діагностика – є концепція господарської діяльності, що являє собою потік управлінських рішень, які приймаються щодо вкладення ресурсів з метою отримання прибутку.

Фінансова звітність – це стандартна форма подання інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату, ефективність його діяльності за певний період та перспективи розвитку.

Фінансовий потенціал – обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, що ними воно може розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат.

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фокусування – заснована на виборі вузької сфери конкуренції в рамках тієї чи іншої галузі.

Формалізовані методи фінансового аналізу – це ті методи, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності.

Функція управління – вид діяльності, що відокремилась в процесі розподілу громадської праці з управління діяльністю підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ