< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок складання декларації безпеки ОПН.

Декларування безпеки ОПН поширюється на всіх СГ, у власності або користуванні яких є ОПН, а також на всіх СГ, які мають намір розпочати будівництво ОПН. СГ, у власності або користуванні якого є хоча б один ОПН, організовує розроблення і складання декларації безпеки ОПН відповідно до вимог. Декларація безпеки складається на основі дослідження СГ ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів. Для ОПН, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний документ, а для ОПН, що будуються (реконструюються, ліквідуються), – як складова частина відповідної проектної документації. За наявності на одному виробничому майданчику декількох ОПН складається одна декларація безпеки. Декларація безпеки повинна включати:

 • – результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
 • – оцінку готовності до експлуатації ОПН відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;
 • – перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
 • – відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

Заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій наводять у плані локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). Його метою є визначення конкретних дій (взаємодії) персоналу СГ, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків. Перелік виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць) і окремих об'єктів, для яких розроблюється ПЛАС, визначається і затверджується власником (керівником) підприємства за узгодженням із територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці, Держпожнагляду та з територіальними органами ДСНС.

Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В. На рівні "А" аварія характеризується розвитком в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства. На рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства. На рівні "В" аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, можливістю впливу уражальних чинників аварії на населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства (об'єкти), а також на довкілля.

ПЛАС повинний охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек. Дозволяється не включати в оперативну частину ПЛАС дії персоналу під час аварійних ситуацій, які регламентуються проектно-технологічною документацією (технологічний регламент, інструкція з експлуатації, інші). У такому випадку в ПЛАС повинні бути посилання на документи, в яких ці дії регламентовані. ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об'єкта): пуск, робота, зупинка і ремонт. Він повинен бути узгоджений з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляду, з територіальними органами ДСНС, територіальними установами державної санепідслужби та, при потребі, з органами місцевого самоврядування. Відмова в узгодженні має бути мотивованою і надаватись у письмовому вигляді. Затверджується ПЛАС власником (керівником) підприємства.

Оперативна частина ПЛАС для аварій рівня "В" затверджується органами місцевого самоврядування.

Обов'язки щодо розробки та впровадження ПЛАС і відповідальність за його якість покладаються на власника (керівника) СГ (об'єкта). Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із залученням спеціалізованих організацій, за умови, що вони мають дозвіл на виконання такої роботи, отриманий в установленому порядку. Територіальні управління Держнаглядохоронпраці та територіальні органи ДСНС контролюють розробку і впровадження ПЛАС на СГ (об'єкті). ПЛАС ґрунтується:

 • – на прогнозуванні сценаріїв виникнення аварій;
 • – на постадійному аналізі сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків;
 • – на оцінці достатності існуючих заходів, які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій;
 • – на аналізі дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх розвитку.

При розробці ПЛАС слід враховувати реальні можливості і ресурси підприємства, накопичений персоналом підприємства і спецпідрозділів досвід дій під час аварійних ситуацій та аварій, для забезпечення уяви щодо потрібних додаткових навичок та ресурсів. Посадові особи, на яких "Положенням..." та іншими діючими нормативно-правовими актами покладаються обов'язки щодо розробки та впровадження ПЛАС, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. ПЛАС повинен містити:

 • – титульний лист (додаток 1);
 • – аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків;
 • – оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії. Зміст оперативної частини змінюється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється;
 • – додатки.

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку наказом власника (керівника) СГ створюється штаб, функціями якого є:

 • – збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо боротьби з нею;
 • – поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій в зоні аварії та поза її межами;
 • – координація дій персоналу СГ і всіх залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації аварії.

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний керівник робіт щодо локалізації та ліквідації аварій (далі – ВК). У ПЛАС повинно бути визначене місце розташування штабу, в т.ч. резервне, а також посадові особи, які виконують функції ВК. До ПЛАС мають бути додані копії наказу по СГ (об'єкту) про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на рівнях "А" і "Б", та рішення органів місцевого самоврядування про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на рівні "В". Він має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками підприємств і організацій, які узгодили його. У повному обсязі ПЛАС повинний знаходитися у керівника та диспетчера СГ (об'єкта), в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці, а також у територіальному органі ДСНС. Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного виконання відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць), на пункті зв'язку районної (об'єктової) пожежної частини, начальника (інструктора) газорятувальної служби, а також на робочих місцях. ПЛАС належить переглядати через кожні 5 років. Позачерговий перегляд ПЛАС здійснюється за розпорядженням (приписом) органів Держнаглядохоронпраці, а також при змінах у технології, апаратурному оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних про аварії на аналогічних підприємствах (об'єктах). Після аварії ПЛАС слід переглядати, а при потребі вносити зміни на основі одержаного досвіду.

На основі докладного розгляду стану СГ (об'єкта) здійснюється аналіз небезпеки згідно з вимогами "Положення...", міжгалузевої і галузевої нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково- технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що відбувалися на ньому та аналогічних СГ (об'єктах).

Для виявлених ПНО потрібно спрогнозувати сценарії виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації потенційних небезпек. Сценарій має починатися з події (стадії), що утворює безпосередню загрозу виходу технологічного процесу з-під контролю та виникнення аварії. При цьому слід враховувати параметри стану речовин (температура, тиск, агрегатний стан тощо) і стан обладнання, які відповідають як нормальному технологічному режиму, так і режимам, які можливі при настанні та розвитку аварії. На кожній стадії розвитку аварії потрібно:

 • – оцінити кількість HP, яка може взяти участь в аварії, що прогнозується;
 • – встановити уражальні чинники, які притаманні виду небезпеки, який реалізується під час аварії;
 • – оцінити наслідки впливу уражальних чинників аварії на сусідні об'єкти та людей з урахуванням властивостей цих об'єктів і їхнє взаємо розташування: визначаються масштаби зон руйнування, ураження людей і зараження місцевості;
 • – визначити безпечні зони та місця можливих сховищ, шляхи евакуації, що не потрапляють під вплив уражальних чинників аварії.

За результатами аналізу виникнення і розвитку аварій та оцінки їх наслідків потрібно встановити можливість переходу аварії нарівні "Б" і "В".

Складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях "А" і "Б" потребує врахування відповідних умов.

Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні "А" повинна містити:

 • – блок-схему виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);
 • – план виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);
 • – блок-карти об'єктів (цехів, відділення, виробничих дільниць), які входять до складу виробництва;
 • – опис дій персоналу;
 • – список і схему оповіщення посадових осіб, які мають бути терміново сповіщені про аварійну ситуацію (аварію);
 • – список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, які дублюють їхні дії за відсутності перших з будь-яких причин, із зазначенням місць їх постійної роботи, проживання та телефонів;
 • – перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, які мають бути використані при локалізації аварії, із зазначенням місць їх зберігання (аварійних шаф);
 • – обов'язки відповідального керівника робіт, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії;
 • – інструкцію щодо аварійної зупинки виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці).

В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні "Б" включає додатково такі документи: блок-схему підприємства, план СГ.

Складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні "В" відбувається з дотриманням наступних умов. Оперативна частина розроблюється для керівництва діями відповідних служб і підрозділів з метою запобігання розвитку аварії, розповсюдженню її на інші СГ (об'єкти),

рятуванню та виведенню людей із зони ураження та потенційно небезпечних зон. При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників протиаварійних дій. Крім того, потрібно реально визначити їхні функції, ресурси, обов'язки й ступінь участі. До складу учасників протиаварійних дій повинні входити:

 • – органи Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляду; спеціальні формування: районна (об'єктова) пожежна частина, газорятувальна служба та інші;
 • – міліція, медична (у т.ч. лікарні), транспортна служби та служба соціального забезпечення;
 • – органи з керівництва аварією та/або територіальні органи ДСНС;
 • – комунальні служби району (міста);
 • – керівництво СГ

органи масової інформації і зв'язку;

органи охорони здоров'я і навколишнього середовища.

При розробці оперативної частини потрібно:

 • – передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і ліквідації аварії;
 • – передбачити узгоджені дії виробничого персоналу, усіх залучених підрозділів і служб, а також населення;
 • – забезпечити спільні дії персоналу розташованих поруч СГ (об'єктів) і органів місцевого самоврядування сусідніх районів.

Оперативна частина повинна містити: титульний лист, ситуаційний план із додатками, обов'язки ВК, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >