< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування заходів з питань ЦЗ

Загальні принципи превентивного та оперативного планування заходів зменшення масштабів НС на СГ.

Суттєвість та мета планування заходів ЦЗ.

Кардинальне вирішення проблем захисту населення і територій України від НС, зменшення їх соціально-економічних і екологічних наслідків можливе лише проведенням відповідного комплексу заходів. Досягнення цього, у значній мірі, залежить від уміння керівників усіх рівнів (від об'єктового до державного), спрогнозувати можливі НС, чітко визначити заходи щодо їх попередження та ліквідації наслідків, організувати управління під час виконання цих заходів, високого стану готовності до дій у НС органів управління, сил і населення. Реалізація цих умінь, завдань, перш за все, залежатиме від планування та втілення відповідних заходів на підприємствах, як безпосередніх виконавців. Під плануванням розуміють цілеспрямований, організований і безперервний процес виділення різних елементів і аспектів організації, визначення їхнього стану і взаємодії на даний час, прогнозування їхнього розвитку на деякий період у майбутньому, а також складання і програмування набору дій і ресурсів для досягнення бажаних результатів. Планування – це стрижнева частина всіх систем управління, процес, за допомогою якого система пристосовує свої ресурси до змін зовнішніх і внутрішніх умов. Планування є найпершою функцією управління, яка передує всім іншим, визначаючи їхню природу, а тому вона повинна виконуватися професійно й постійно для забезпечення надійної основи здійснення інших видів управлінської діяльності. З одного боку, планування пов'язане із запобіганням помилкових дій, а з іншого – зі зменшенням кількості невикористаних можливостей. Таким чином, планування знаходиться у взаємозв'язку з прогнозуванням і реалізацією планів, тобто вони розглядаються не окремо, а як взаємозалежні частини єдиного процесу керування ризиком небезпек на СГ. Складанням документів з планування займаються уповноважені з цих питань органи та особи. Документи представляють розробку сценаріїв стратегічного або поточного розвитку подій НС.

За своєчасним здійсненням заходів ЦЗ на СГ відповідають їхні керівники, а якісне планування таких заходів на підприємстві виконує струклурний підрозділ або спеціально призначена керівником підприємства особа з питань НС.

Суть планування заходів ЦЗ, на випадок НС полягає в аналізі стану ЦЗ на СГ, в оцінці обстановки, яка може скластися при виникненні АКСЛ, в розробці заходів, спрямованих на захист працівників, населення, що мешкає поблизу та підвищення стійкості функціонування СГ в мирний час і особливий період (ОП); у встановленні послідовності, термінів, способів здійснення накреслених заходів і виконавців та визначенні необхідних ресурсів для їх проведення.

Головною метою планування заходів ЦЗ є створення умов для організованого і своєчасного проведення заходів щодо захисту робітників, службовців, членів їх родин і населення, що мешкає в зоні можливого ураження, а також забезпечення успішного АРіНР при ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру в особливий період, участі в територіальному захисті та антитерористичній діяльності. Планування має бути також спрямоване на те, щоб запобігти або максимально знизити людські та матеріальні втрати, а також забезпечити життєдіяльність галузі, регіону, підпорядкованих їм об'єктів і населення у разі виникнення вищезазначених ситуацій.

При плануванні заходів ЦЗ на особливий період повинно забезпечуватися взаємне узгодження та ув'язка їх із заходами мобілізаційного розгортання господарства країни і заходами, які здійснюють військове командування та органи управління ЦЗ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >