< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методологія корпоративного аналізу та особливості його використання в умовах комерційних банків

Корпоративний аналіз є системою спеціальних економічних знань про статутний капітал корпорації, у тому числі комерційного банку, що виступає основою діяльності та розвитку, а також про фактори, вплив котрих зумовлює змінність його величини.

Об'єктом корпоративного аналізу виступають корпоративні частки, котрі в загальній сумі складають статутний капітал комерційного банку. Предметом корпоративного аналізу виступають механізми формування та зміни статутного капіталу комерційного банку через визначення та змінність розмірів корпоративних часток його учасників. Методи корпоративного аналізу поділяються на традиційні та математичні методи (рис. 2.1). Наведені методи повністю співпадають із методами інших видів аналізу, тому складається враження, що корпоративний аналіз є модифікацією економічного аналізу, тобто дублює економічний аналіз у корпораціях.

Методи корпоративного аналізу

Рис. 2.1. Методи корпоративного аналізу

Горизонтальний корпоративний аналіз базується на вивченні динаміки розмірів корпоративних часток учасників у часі. У процесі використання цієї системи аналізу розраховуються темпи росту (приросту) корпоративних часток учасників за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх зміни. Найбільшого поширення одержали наступні види горизонтального корпоративного аналізу:

 • – зіставлення розмірів корпоративних часток звітного періоду з показниками попереднього періоду (наприклад, з показниками попереднього місяця, кварталу, року);
 • – зіставлення корпоративних часток звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року (наприклад, показників другого кварталу звітного періоду з аналогічними показниками другого кварталу попереднього року). Цей вид горизонтального корпоративного аналізу застосовується з вираженою змінністю величин корпоративних часток учасників.

Вертикальний (або структурний) корпоративний аналіз базується на структурному розкладанні показників участі у статутному капіталі. У процесі здійснення цього аналізу розраховується питома вага окремих структурних складових агрегованих показників корпоративної участі.

Найбільшого поширення одержали наступні види вертикального (структурного ) аналізу:

 • – структурний аналіз статутного капіталу. У процесі цього аналізу визначається питома вага часток окремих груп учасників в загальній сумі статутного капіталу. Результати цього аналізу використовуються у процесі оцінки середньозваженої вартості статутного капіталу, оптимізації структури джерел зростання статутного капіталу;
 • – структурний аналіз корпоративних часток учасників. У процесі цього аналізу в складі статутного капіталу виділяють корпоративні частки діючих та потенційних корпоративних учасників.

Порівняльний корпоративний аналіз базується на зіставленні значень окремих корпоративних часток між собою. У процесі використання цієї системи аналізу розраховуються розміри абсолютних і відносних відхилень порівнюваних показників. Найбільшого поширення одержали наступні види порівняльного корпоративного аналізу:

 • – порівняльний аналіз значень корпоративних часток учасників або груп учасників між собою. У процесі цього аналізу виявляється найбільш впливовий на корпоративне управління учасник (або група учасників), визначається ступінь впливу на корпоративне управління з метою оцінки перспектив стійкості або змінності структури корпоративної власності, їх впливу на результати господарювання і виявлення резервів подальшого підвищення ефективності банківської діяльності;
 • – порівняльний аналіз корпоративних часток окремих груп учасників (учасники-працівники, учасники-керівники, інші учасники тощо). Такий аналіз проводиться з метою порівняльної оцінки і пошуку резервів підвищення результативності діяльності банку за рахунок формування ефективної структури корпоративної власності;
 • – порівняльний аналіз значень звітних корпоративних часток та їх перспективних значень, що можуть утворюватися за результатами зміни структури статутного капіталу. У процесі цього аналізу виявляються слабкі сторони корпоративного захисту з метою розробки заходів щодо підвищення ефективності дії системи корпоративного контролю;
 • – порівняльний аналіз звітних і перспективних корпоративних часток. Такий аналіз складає основу корпоративного моніторингу. У процесі цього аналізу виявляється ступінь можливого відхилення звітних показників від можливих перспективних у разі зміни значень корпоративних часток за результатами збільшення або зменшення статутного капіталу і вносяться рекомендації з коректування окремих напрямків фінансової діяльності банку.

Аналіз коефіцієнтів корпоративної участі базується на розрахунку співвідношення значень показників корпоративних часток учасників між собою. У процесі використання цієї системи аналізу визначаються різні відносні показники корпоративної участі, які характеризують дієвість системи корпоративного управління та результативність діяльності банку. Найбільшого поширення одержали наступні групи аналітичних коефіцієнтів корпоративної участі:

 • – показники стійкості структури корпоративної власності (коефіцієнт концентрації власності; коефіцієнт розпилення власності);
 • – показники змінності структури корпоративної власності (коефіцієнт змінності структури власності; коефіцієнт корпоративної активності);
 • – показники ефективності корпоративного контролю (показник ймовірності корпоративного захоплення; показник ймовірності банкрутства);
 • – показники рентабельності корпоративної участі (коефіцієнт рентабельності корпоративної частки, коефіцієнт рентабельності статутного капіталу).

Характеристики економічної сутності та формули розрахунків коефіцієнтів корпоративної участі наведені у таблиці 2.1. Відмінність від економічного аналізу стосується критерію власності, котрий є ключовим при визначенні мети аналізу.

Таблиця 2.1.

ПОКАЗНИКИ КОРПОРАТИВНОЇ УЧАСТІ

№ показника

Показники

Економічна сутність

Вираження показника

Формула розрахунку та оптимальне значення

1.

Показники стійкості структури корпоративної власності

1.1.

Коефіцієнт концентрації власності

Характеризує рівень корпоративної впливовості конкретного учасника або групи учасників.

1.2.

Коефіцієнт розпилення власності

Показник зворотній попередньому.

2.

Показники змінності структури корпоративної власності

2.1.

Коефіцієнт змінності структури власності

2.2.

Коефіцієнт корпоративної активності

3.

Показники ефективності корпоративного контролю

3.1.

показник ймовірності корпоративного захоплення

3.2.

показник ймовірності банкрутства

4.

Показники рентабельності корпоративної участі

4.1.

Коефіцієнт рентабельності корпоративної частки

Характеризує рівень прибутковості корпоративних часток.

4.2.

Коефіцієнт рентабельності статутного капіталу

Характеризує рівень прибутковості статутного капіталу корпорації.

Корпоративний аналіз відрізняється від економічного аналізу за такими ознаками:

1. За метою. Метою економічного аналізу є оцінка стану та використання фінансового потенціалу об'єкта (банку) і визначення умов його

подальшого розвитку. Метою корпоративного аналізу є оцінка ефективності структури корпоративної власності з погляду дії механізмів корпоративного управління.

 • 2. За предметом та об'єктом. Предметом економічного аналізу є механізм управління фінансовим потенціалом банку. Об'єктом економічного аналізу виступає весь комплекс кількісних та якісних характеристик фінансового потенціалу комерційних банків. Предмет та об'єкт корпоративного аналізу взагалі не стосуються напрямів операційної та інвестиційної діяльності банків.
 • 3. За переліком аналітичних операцій. Перелік аналітичних дій в системі економічного аналізу містить аналіз економічного стану банку, аналіз ресурсного потенціалу, аналіз банківської діяльності, аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу, аналіз ефективності банківської діяльності. Аналітичні операції в системі корпоративного аналізу: аналіз структури корпоративної власності, аналіз стійкості структури корпоративної власності, аналіз факторів змінності структури корпоративної власності, аналіз ймовірності корпоративного захоплення та банкрутства банків, аналіз ефективності корпоративної участі.
 • 4. За інструментами. Інструментами економічного аналізу виступають абсолютні та відносні показники банківської діяльності, ресурсного потенціалу, економічного розвитку банків. Інструментами корпоративного аналізу постають показники корпоративної участі – розміри корпоративних часток в абсолютному та відносному вигляді.
 • 5. За характером прикінцевих результатів. Прикінцеві результати економічного аналізу – це абсолютні та відносні показники змін результатів банківської діяльності, стану ресурсного потенціалу, резервів розвитку банків. Прикінцевими результатами корпоративного аналізу виступають показники стану, фактичних та можливих змін корпоративних часток.
 • 6. За цільовим використанням аналітичних результатів. Прикінцеві результати економічного аналізу є основою для складання планів перспективної діяльності та прогнозів економічного розвитку банків, фінансових планів тощо, тобто виступають базою прийняття управлінських рішень в сфері операційної діяльності банків. Результати корпоративного аналізу використовуються для прийняття управлінських рішень відносно змін розміру та структури статутного капіталу банків.

Аналіз структури корпоративної власності здійснюється за допомогою прийомів горизонтального та вертикального аналізу за допомогою таблиці 2.2. Для аналізу коефіцієнтів корпоративної участі та факторів змінності структури корпоративної власності запропоновано використати форми таблиць 2.3. та 2.4.

Таблиця 2.2.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПІБ учасника

Величина корпоративної частки

Зміни за період

За попередній період

За звітний період

Абсолютне

Відносне

Зміна питомої ваги

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Разом статутний капітал

100

100

-

Таблиця 2.3.

АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ УЧАСТІ

№ показника

Найменування показника

Значення показника

За попередній період

За звітний період

Зміна

1

2

3

4

5

1.

Показники стійкості структури корпоративної власності

1.1.

коефіцієнт концентрації власності

1.2.

коефіцієнт розпилення власності

2.

Показники змінності структури корпоративної власності

2.1.

коефіцієнт змінності структури власності

2.2.

коефіцієнт корпоративної активності

3.

Показники ефективності корпоративного контролю

3.1.

показник ймовірності корпоративного захоплення

3.2.

показник ймовірності банкрутства

4.

Показники рентабельності корпоративної участі

4.1.

коефіцієнт рентабельності корпоративної частки

4.2.

коефіцієнт рентабельності статутного капіталу

Таблиця 2.4.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗМІННОСТІ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Найменування фактору

Значення корпоративної частки у статутному капіталі

Формула та розрахунок впливу фактору

Зміна

За попередній період

За звітний період

Приріст розміру корпоративної частки і-го учасника (учасників)

Ad (KD) = (KD зв • 100 % / СК п) – (KD п • 100 % / СКп)

Приріст величини статутного капіталу

Ad (СК) = (KD зв • 100 % / СК зв) – (KD зв • 100 % /СКп)

Разом

X

X

X

Особливості використання корпоративного аналізу в умовах комерційних банків пов'язані із внутрішнім та зовнішнім оцінюванням корпоративної власності та корпоративних часток. Необхідність внутрішнього корпоративного аналізу зумовлена корпоративним статусом абсолютної більшості комерційних банків, що діють в Україні.

Зовнішній корпоративний аналіз доцільно використовувати в інвестиційній діяльності комерційних банків в процесі прийняття рішення про придбання корпоративних часток інших емітентів (корпоративних підприємств, інших банків тощо).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >