< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методичні підходи до аналізу грошових потоків комерційного банку

Аналіз грошових потоків є найважливішою складовою фінансово- економічного аналізу банківської діяльності. Економісти розглядають грошовий потік тільки як показник, що відображає рух коштів за певний період часу, основним елементом якого є надходження й виплати.

Дослідники випускають з уваги той факт, що грошовий потік безпосередньо пов'язаний з кругообігом основного й оборотного капіталу, що він може виступати також як частина банківських витрат. Ці витрати можуть бути представлені як у ресурсному, так і в затратному й кумулятивному вигляді.

Для аналізу грошових потоків економісти використовують різні показники, в яких додатний грошовий потік зіставляється з оборотом від реалізації, сукупним капіталом, інвестиціями, відпливом коштів тощо. Ці складові виражені в одноразовій грошовій формі (у ресурсному вигляді), або в грошовій формі за певний період часу (у витратному вигляді). Представлення додатного грошового потоку як частини витрат продукції, яка бере участь у випуску, дає можливість побудувати на цій основі систему показників, що дають змогу розширити коло аналізованих грошових потоків (табл. 2.5).

Зіставляємо елементи грошового потоку і його сукупність, виражену в ресурсному, витратному й кумулятивному вигляді, з обсягом банківських послуг, що надаються, та одержуємо систему показників, які характеризують їх віддачу або ємність (величина, зворотна віддачі) банківських послуг. Пропозиції щодо вдосконалення системи показників, які можуть бути використані для аналізу грошових потоків, подано в табл. 2.5-2.10.

У таблиці 2.5. показано запропоновану взаємодію форм результату й елементів грошового потоку як витрат, виражених у ресурсному вигляді. Відношення кожного виду результату до кожного елементу витрат є системою часткових показників економічної ефективності грошового потоку як витрат.

Пропонується подати систему показників, що характеризують ємність елементів грошового потоку як витрат, представленого в ресурсному вигляді. Це будуть показники, обернені показникам віддачі (табл. 2.6.).

У табл. 2.7.-2.8. запропонована можлива взаємодія форм результату банківської діяльності і грошового потоку як частини банківських витрат, виражених у затратному вигляді.

Таблиця 2.5.

ЧАСТКОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ

Показники

Обсяг наданих банківських послуг за один оборот обігових коштів у грошовому вираженні

Характернетика показників

пропонує-

мих,

Vт/поб

частково

сплачених,

Vв/поб

фактично реалізованих, Vр/поб

Вартість основних засобів, Со

Vт/поб

Vв/поб

Vр/поб

Фондовідда

ча

Со

Со

Со

Прибуток за один оборот обігових коштів, П/поб

Vт/поб

Vв/поб

Vр/поб

Прибутко-

віддача

П / поб

П/поб

П/поб

Зобов'язання за один оборот обігових коштів, Вз/поб

Vт/поб

Vв/поб

Vр/поб

Віддача зобов'язань

Вз/поб

Вз/поб

Вз/поб

Вз/поб = Со + (П + Вз)/поб

Віддача (ефективність) грошового потоку ресурсного виду

Характеристика

показників

Віддача елементів грошового потоку ж витрат у ресурсному вигляді

Особливість витратного підходу побудови показників полягає в тому, що і результат, і витрати представлені за один і той самий період часу. Відношення кумулятивного (загального) результату до витрат характеризує віддачу (ефективність) кумулятивних витрат (табл. 2.8.).

Пропонується розглянути можливу взаємодію результату і грошового потоку як частини витрат, які представлені в кумулятивному вигляді.

Обсяг банківських послуг, що надаються в кумулятивному вигляді, розраховується множенням річного їх обсягу на тривалість їх надання (табл. 2.9.). Відношення кумулятивних витрат до результатів – їх ємність у обсязі банківських послуг (табл. 2.10.).

Таблиця 2.6.

ПОКАЗНИКИ ЄМНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЯК ВИТРАТ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результати

Витрати, грн.

Характеристика показників

Со

П/поб

Вз/поб

с

Обсяг банківських послуг за один оборот обігових коштів, Qr/поб

Ємність елементів грошового потоку в обсязі банківських послуг

Кредитні послуги, Vг/поб

Со

П/поб

Вз/поб

с

Vт/поб

Ут/поб

Ут/поб

Ут/поб

Депозиті послуги, Vв/поб

Со

П/поб

Вз /поб

с

Vв/поб

Vв/поб

Vв/поб

Vв/поб

Інші банківські послуги, Vp/поб

Характеристика показників

Фондоємність банківських послуг

Прибуткоємність банківські X послуг

Ємність зобов'язань у банківських послугах

Ємність грошового потоку

Основні надходження коштів пов'язані з операційною діяльністю, залежать від надходжень до банку за надані послуги. Виручка від реалізації банківських послуг (процентні, комісійні та інші доходи) має покрити банківські витрати й дати можливість одержати прибуток на рівні не нижче від заданого.

(2.31)

(2.32)

де Vpl, Vp2 – обсяг наданих банківських послуг в базисному й новому періодах, грн/рік;

Вмі, Вм2 – адміністративні та інші витрати банку в базисному і новому періодах, грн/рік;

Взпі, Взп2 – витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи в базисному і новому періодах;

Ваі, Ва2 – витрати на амортизацію в базисному й новому періодах;

Пні, Пн2 – очікуваний прибуток у базисному й новому періодах, грн/рік.

Таблиця 2.7.

ЧАСТКОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЯК ЧАСТИНИ БАНКІВСЬКИХ ВИТРАТ

Витрата, тис. грн.

Річний обсяг банківських витрат за різними видами послуг

Характеристика

показників

Кредитні, Vt

Депозитні, Vb

Інші, Vp

Амортизація,

Ва

Амортизаціовіддача

Прибуток, П

Прибутковіддача

Зобов'язання,

Вз

Віддача зобов'язань

Грошовий потік, ГП = Ва + П + Вз

Віддача грошового потоку затратного вигляду

Характеристика показників

Віддача елементів грошового потоку як витрат у ресурсному вигляді

Таблиця 2.8.

ПОКАЗНИКИ ЄМНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЯК ЧАСТИНИ ЕКОНОМІЧНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА (ЗАТРАТНИЙ ПІДХІД)

Витрата, грн.

Результати

Амортизація,

Ва

Прибуток, П

Зо

бов'язання,

Вз

Грошовий потік, ГП = ВА + П = ВЗ

Банківські послуги: кредитні, Vt

депозитні, Vb

інші, Vp

Характеристика показників

Амортизаціоємність банківських послуг

Прибуткоємність банківських послуг

Ємність зобов'язань у банківських послугах

Ємність грошового потоку

Таблиця 2.9.

ЧАСТКОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (КУМУЛЯТИВНИЙ ПІДХІД)

Витрати,

грн.

Результати

Характеристика

показників

Амортизована вартість основних засобів, Са

Фондовіддача

Прибуток за період t, П×t

Прибутковіддача

Зобов'язання за період t, Вз×ї

Віддача зобов'язань

Кумулятивний грошовий потік,

Ск = Са + (П + Вз) ×t

Віддача (ефективність) кумулятивного грошового потоку

Характеристика

показників

Віддача елементів кумулятивного грошового потоку

Оскільки грошовий потік в базисному (Д1) і новому періодах (Д2) дорівнюватиме:

Подамо нерівності (2.31) і (2.32) у такому вигляді:

(2.33)

(2.34)

У цих рівняннях відношення грошового потоку до обсягу наданих банківських послуг є ємністю грошового потоку – коефіцієнт грошового потоку (Де), відношення адміністративних і інших витрат до обсягу наданих банківських послуг – адміністративна витратоємність банківських послуг (Ає), відношення витрат на оплату праці (з відрахуваннями) до обсягу реалізації – зарплатоємність банківських послуг (ЗПє). Виконавши перетворення в рівняннях (2.33) і (2.34), розділивши одне на інше, одержимо:

(2.35)

Таблиця 2.10.

ПОКАЗНИКИ ЄМНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЯК ЧАСТИНИ ЕКОНОМІЧНИХ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (КУМУЛЯТИВНИЙ ПІДХІД)

Результати

Витрати, грн.

Амортизована вартість основних засобів, Са

Прибуток за період t, Πχΐ

Зобов'язання а період t, Вз×t

Кумулятиний грошовий потік,

Ск = Са + (П + Вз) xt

Кумулятивний обсяг: кредитних послуг, Vт×t

депозитних послуг, Vв×t

інших послуг, Vp×t

Характеристика показників

Фондоємність кумулятивного обсягу банківських послуг

Прибуткоємність кумулятивного обсягу банківських послуг

Ємність зобов'язань у кумулятивному обсязі банківських послуг

Ємність кумулятивного грошового потоку

Звідси знаходимо, що планова величина грошового потоку дорівнюватиме:

(2.36)

де Д1, Д2 – грошовий потік у базисному й новому періодах, грн/рік;

Vpl, Vp2 – обсяг реалізованої продукції в базисному й новому періодах, грн/рік;

Аєі, Ає2 – адміністративна вшратоємність продукції в базисному й новому періодах, відносних одиниць;

Зпєі, Зпє2 – зарплатоємність продукції в базисному й новому періодах, відносних одиниць.

Таким чином, пропонується діагностувати величину грошового потоку від операційної діяльності комерційного банку на основі базисно-

го значення, скорегованого на індекс обсягів наданих банківських послуг, з урахуванням зміни інших показників ефективності банківської діяльності втратоємності і зарплатоємності банківських послуг.

Тільки при такому діагностуванні грошового потоку забезпечується дотримання принципу прибутковості банківської діяльності та упередження збитковості та банкрутства банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >