< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Напрямки удосконалення механізму депозитної політики банку

Інструментарії вдосконалення депозитної політики комерційного банку: фінансові і маркетингові інструменти

Однією з проблем, з якою комерційні банки стикаються в даний час, є формування ресурсної бази. Ресурсна база, як мікроекономічній чинник, має прямий вплив на ліквідність і платоспроможність комерційного банку. Самі масштаби діяльності комерційного банку, а, отже, і розміри доходів, які він отримує, жорстко залежать від розмірів тих ресурсів, яких банк набуває на ринку різних ресурсів і, зокрема, депозитних. Звідси виникає конкурентна боротьба між банками за залучення ресурсів.

Формування ресурсної бази, що включає не тільки залучення нової клієнтури, але і постійну зміну структури джерел залучення ресурсів, є складовою частиною гнучкого управління активами і пасивами комерційного банку. Ефективне управління пасивами припускає здійснення грамотної депозитної політики. Специфіка цієї області діяльності в тому, що в частині пасивних операцій вибір банку зазвичай обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато сильніше, ніж до позичальників.

Обмеженість ресурсів, пов'язана з розвитком банківської конкуренції, веде до тісної прив'язки до певних клієнтів. Якщо круг цих клієнтів вузький, то залежність від них банка дуже висока. Тому, на мій погляд, для зміцнення ресурсної бази банкам потрібна зважена депозитна політика, в основу якої ставляться підтримка необхідного рівня диверсифікації, забезпечення можливості залучення грошових ресурсів з інших джерел і підтримка збалансованості з активами по термінах, об'ємах і процентних ставках.

На діяльність комерційного банку впливають:

 • – Монетарна політика НБУ та уряду, що проявляється через такі інструменти, як норма обов'язкових резервів, облікова ставка НБУ, ліцензування банківських операцій.
 • – Податкова політика уряду, що визначається за рівнем податкової ставки, різних зборів та мита; пільгового оподаткування, звільненням від податків окремих операцій;
 • – Економічна ситуація в Україні, що залежить від рівня інфляції, розвитку секторів економіки, створення ВВП, цикли та фази відтворення;
 • – Демографічна ситуація пов'язана зі структурою, зайнятістю, освітою, доходами населення;
 • – Зв'язки із зовнішнім світом, а саме стан платіжного та товарного балансу, відносини з міжнародними фінансовими організаціями.

Це універсальні фактори, які впливають на ощадну політику, тобто його здатність ефективно залучати кошти грошового ринку. При вивченні середовища, в якому банки проводять ощадний бізнес, зважають на:

 • – громадську думку про діяльність установи;
 • – конкурентоздатність у залученні коштів;
 • – стан ощадного потенціалу населення;
 • – темпи сільськогосподарського, індустріального, торгового, курортного розвитку регіонів, де банк має фінансові інтереси.

Для виявлення конкурентоздатності установи необхідно порівняти особисту пропозицію з потенціалом конкурентів, з тими заходами, які вони вживають для поліпшення свого становища на ринку, щоб відносно них з'ясувати сильні та слабкі сторони діяльності власної установи. Для аналітичних висновків необхідно зіставити асортимент, якість послуг і ціни на них, можливість задоволення запитів клієнтів та розширення діяльності.

Стосовно населення, ощадний потенціал- це маса тимчасово вільних коштів, які, при бажанні, можна розмістити в банку та інших установах. Такий потенціал формується від доходів, грошових заощаджень на руках, вкладання у цінні папери, нерухомість, антикваріат. При вивченні такого потенціалу банки спостерігають за доходами населення та витратами на споживання.

Інформація про витрати та доходи населення публікується у Бюлетні НБУ. За цим документом можна вивчати тенденцію внесення коштів на депозити, їх конвертацію в цінні папери, іноземну валюту. Банки проводять обстеження, опитування, анкетування і тестування громадської думки. Це дозволяє дізнатись думку людей стосовно заощаджень, доступу до заощаджень та існуючої структури заощаджень у регіонах. Через поєднання громадської та аналізу інформації, отриманої із статистики, звіту та обстежень, спеціалісти визначають перспективи залучення потенціалу заощаджень.

Банки формують локальне ринкове середовище. Вони здійснюють стимулюючий вплив на економічний розвиток суб'єктів господарювання завдяки інвестиційній підтримці їх бізнесу, кредитній політиці, вдосконаленню платіжного і розрахунково-касового обслуговування. Шляхом відкриття рахунків для таких контрагентів, удосконаленню їх обслуговування банки залучають додаткові депозитні кошти. Згідно з укладеними договорами банки приймають фінансове майно контрагентів у довірче управління, тобто для виконання трастових операцій за дорученнями клієнтів. Крім того, банки обслуговують інші банківські та небанківські установи у власній країні та закордоном. Розширення кореспондентських зв'язків між банками та інші стосунки з партнерами супроводжуються припливом додаткових коштів на депозитні рахунки. Контрагентами банку, що розширюють його депозитну базу, є також установи державних центральних і місцевих органів влади, клієнти, що утримаються за кошти центрального і місцевого бюджетів.

Загалом, щоб дати оцінку тенденції залучених банками коштів на рахунки депозитів, необхідно за три періоди порівняти залишки депозитів. При цьому необхідно обрахувати динаміку і структуру залишків та виявити зміни. Збільшення коштів показує їх приріст у результаті додаткових надходжень та приєднання відсотків. Зменшення залишку показує відплив. Збільшення залишку виключно за рахунок додаткових надходжень називається припливом. На зміну залишку депозиту впливають кількість рахунків і сума пересічного вкладу на рахунок. Кількісно такий вплив вимірюється прийомами елімінування. Дані можна взяти із системи "операційний день башу ОДБ", оборотної відомості клієнтів.

Особливістю цінової політики сучасного банку є те, що він може фактично впливає на ринкові ціни – на ринках визначається поступове зниження ставок кредитів поряд із відносно повільним зниженням ставок за депозитами, скорочується процентна маржа.

Таблиця 6.1.

Динаміка процентного спреду в банківському секторі України

Рік

Кредити

Депозити

Спред

На нац.вал.

ін.вал.

нац.вал.

іноз.вал.

нац.вал.

іноз.вал.

1

2

3

4

5

6

7

2007

31,9

13,1

1U

5,6

20,7

7,5

2008

24,8

11,9

7,8

6

17

5,9

2009

20Д

11,6

7,1

6

13,1

5,6

2010

17,9

12,3

7,8

6,2

10,1

6,1

2011

18,3

12,3

9,9

7,9

8,4

4,4

2012

18,7

13

10

8

8,7

5

2013

17

12

13

9

4

3

Як бачимо із таблиці 6.1 процентний спред скорочується по операціям у валюті і в гривні. Для порівняння, у СІЛА розрив між ставкою за депозитами та кредитами складає близько 3%, а строк вкладу сягає 10 років.

З метою розширення ресурсного потенціалу комерційного банку необхідно активізувати свою депозитну політику. У зв'язку з цим одним з пріоритетних напрямів роботи банку повинне стати поступове нарощування депозитного портфеля шляхом проведення грамотної депозитної політики, направленої, зокрема, на розширення переліку внесків, доступних клієнтам, введення нового вигляду послуг для їх зручності. Депозитна політика комерційного банку повинна враховувати потреби всіх соціальних і вікових груп громадян – що працюють і пенсіонерів, молоді і людей середнього віку, а також має бути розрахована як на малозабезпечені верстви населення, так і на людей з середнім і високим рівнями доходу. Комплекс заходів, направлених на розширення депозитної бази комерційного банку включає ряд фінансових і маркетингових інструментів, представлених нижче на рисунку 6.1.3 кожним клієнтом банк повинен прагнути до встановлення довгострокових партнерських стосунків. З цією метою банк повинен прогнозувати розвиток потреб клієнтів, появу нових напрямів банківського бізнесу, проводити маркетингові дослідження, розробляти і пропонувати повний спектр банківських продуктів і послуг.

Комерційний банк може запропонувати з'єднання вкладних продуктів з кредитовими і страховими, розробити продукти, направлені на задоволення потреб вкладників в житлі, крупних покупках, оплаті освіти, туризму і відпочинку.

З метою розширення депозитної бази комерційному банку слід звернути особливу увагу на такий інструмент залучення коштів, як ощадний сертифікат, що буде вигідне як для потенційних клієнтів, так і для самого банку. Сертифікати мають істотні переваги перед терміновими внесками, оформленими, простими депозитними договорами. Випуск ощадних сертифікатів для банку має декілька вигідних сторін. По- перше, при випуску сертифікатів не проводиться відрахування грошових коштів до фонду обов'язкових резервів, які прямують на кредитування господарюючих суб'єктів. По-друге, завдяки великій кількості можливих фінансових посередників в розповсюдженні і зверненні сертифікатів, розширюється круг потенційних інвесторів. Окрім цього, є істотні вигідні сторони і для власника ощадного сертифікату. Наприклад, власники сертифікатів втрачають меншу частку доходу при оподаткуванні. оскільки порядок оподаткування доходів по сертифікатах аналогічний оподаткуванню доходу по цінних паперах. Також на вторинному ринку цінних паперів сертифікат може бути достроково проданий власником іншій особі з отриманням деякого доходу за час зберігання і без зміни при цьому об'єму ресурсів банку, тоді як дострокове вилучення власником термінового внеску означає для нього втрату доход}. а для банк} втрату частини ресурсів.

Інструменти вдосконалення депозитної політики комерційного банку

Рис. 6.1. Інструменти вдосконалення депозитної політики комерційного банку

В рамках даного питання необхідно відзначити і той факт, що в цілях зміцнення ресурсної бази комерційного банку виникає необхідність прийняти заходи по мінімізації негативного впливу непередбаченого вилучення населенням термінових внесків на фінансовий стан банку. Для даної кредитної організації захист від дострокового вилучення депозитів буде вигідний з тієї точки зору, що при даному нововведенні банк повного мірою зможе використовувати депозити населення для розширення середньострокового і довгострокового кредитування, так необхідного економіці. А для того, щоб компенсувати населенню неможливість вилучити достроково свій внесок, банк має запропонувати для внесків з обмеженим терміном вилучення вищий відсоток.

Разом з цим для проведення ефективного управління депозитами банку необхідно визначити оптимальний об'єм періоду зберігання термінових внесків як фізичних, так і юридичних осіб. При цьому банку особливу увагу слід приділити тому, що терміни депозитів мають бути пов'язані з термінами оборотності кредитів, на видачу яких вони можуть бути направлені.

Для найбільшої зацікавленості клієнтів і притоки внесків банк може запропонувати виплату відсотків по розміщених внесках вперед з метою компенсації інфляційних втрат. В даному випадку вкладник при приміщенні коштів на певний термін відразу ж отримує дохід, що належить йому. Проте в тому випадку, якщо договір буде розірваний достроково, банк перерахує відсотки по внеску і надмірно виплачені суми будуть утримані з суми внеску.

Для прискорення і полегшення клієнтам отримання необхідної інформації про депозити в банку доцільно створити службу телемаркетінга – рекламу банківських внесків по телефону, яка виявлятиметься безкоштовно.

Служба клієнтського сервісу по телефону веде індивідуальну роботу з клієнтами, зацікавленими в отриманні детальнішої інформації, і з клієнтами, яких не задовольняють стандартні умови обслуговування. При цьому не обов'язково бути клієнтом даного банку. Інформація, що надається даною службою, повинна відображати зміст виду послуг і можливості їх придбання. За бажанням клієнти могли б проконсультуватися безпосередньо у фахівців, що працюють в конкретних підрозділах банку. В цьому випадку на співробітників служби клієнтського сервісу покладається обов'язок з'єднати клієнта з менеджерами банку по телефону або домовитися про зустріч з ними, якщо в цьому буде необхідність.

В тому випадку, якщо клієнтові важко викласти свої проблеми, фахівці служби телемаркетинга поставлять навідні питання: які кошти він має в своєму розпорядженні, на який термін бажає покласти гроші на депозит, на який прибуток розраховує і так далі. І потім вже порекомендують той внесок, який найбільш підходить під умови клієнта. Якщо клієнт вирішить залишити відомості про себе в базі даних інформаційної системи, то через деякий час йому вишлють поштою не тільки до відкову інформацію про нові банківські продукти і послуги, але і бланки необхідних документів.

Разом з тим банку слід розробляти системні підходи до рекламної політики, що зробить її ефективним інструментом формування клієнтської бази. Кожна конкурентна перевага банку, кожен новий продукт, пропонований до продажу, мають бути відомі і зрозумілі клієнтам, легко в порівнянні, а також вигідно відрізнятися від пропозицій конкурентів.

Таким чином, при розробці депозитної політики комерційного банку слід керуватися певними критеріями її оптимізації, серед яких можна виділити наступні:

 • – взаємозв'язок депозитних, кредитних і інших операцій банку для підтримки його стабільності, надійності і фінансової стійкості;
 • – диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;
 • – сегментація депозитного портфеля (по клієнтах);
 • – диференційований підхід до різних груп клієнтів;
 • – конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >