< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Напрями використання страхування та страхових продуктів у фінансовій діяльності комерційного банку

Взаємодія страхових компаній та комерційного банку

Маркетинг – це замкнений цикл дій, який постійно перебуває в активній динаміці і продукує інформаційно-консультативну допомогу насамперед вищим посадовим особам страхової компанії та банку.

На рівні їх взаємодії повинна формуватися спільна стратегія, яка повинна враховувати фінансові амбіції страховика та банкіра на шляху надання якісних послуг споживачу.

Як показують міжнародні маркетингові дослідження у Європі в кредит реалізується майже 70% автомобілів і всі вони обов'язковому порядку страхуються. В Україні, як правило, автомобілі, які продаються в кредит, також здебільше страхуються. Головною проблемою під час видачі кредиту є те, що не всі відділення банків погоджуються на такий вид операцій споживчого кредитування (кредит може видаватися на купівлю й інших товарів), оскільки продавці не бажають нести відповідальність за наданий покупцю кредит, а страховик страхує в основному лише майно (хоча можливе і страхування фінансового ризику неповернення споживчого кредиту) при комплексному страхуванні продавця.

В умовах загострення конкуренції, боротьби банківських і страхових установ за клієнтів, виходом із цієї складної ситуації могла б бути,

по-перше, часткова участь страховика у компенсації банку фінансового ризику шляхом участі у страхуванні ризику неповернення кредиту;

по-друге, підвищення вимог до покупця щодо сплати першої частини споживчого кредиту;

по-третє, надання ним у заставу банку додаткового майна тощо.

Уникнення банками на даному етапі споживчого кредитування, по розрахункам маркетологів, може призвести до втрати ними потенціальних клієнтів і самого сегмента споживчого кредитування у майбутньому. Як доводить вітчизняний досвід, цей вид кредитування стає одним із пріоритетних серед українських банків.

Для страховиків вигідний цей вид страхування, у першу чергу, розширенням кола потенційних страхувальників. Якщо фізична особа страхує заставне майно, то вона є потенційним клієнтом цієї компанії з інших видів страхування, у тому числі й особистого страхування, у якого в Україні, найбільший потенціал для розвитку.

У страхування власників банківських платіжних карток входять, як правило, програми страхування: медичних витрат тих, хто виїжджає за кордон; їхнього вантажу; затримки рейсів; оплати проживання в готелях та інших послуг; від нещасних випадків в Україні та за кордоном; на випадок втрати, крадіжки й пошкодження банківської карти; від махінацій із платіжними картками.

Вітчизняні страхові компанії за допомогою відділів маркетингу вже розробили і надають провідним банкам такі послуги. Для банку цей вид страхування цікавий тим, що вони можуть залучати нових клієнтів за рахунок підвищення якості й розширення спектра послуг клієнтам. Вартість страхування становить від 4 дол. США (залежно від набору ризиків). При цьому вона має обов'язково входити до ціни карти. Це пов'язане з тим, що клієнт має сприйняти як невід'ємну частину картки, а не як окремий продукт, оскільки у зв'язку з нерозвиненістю цього виду страхових послуг і неінформованістю населення, низькою страховою культурою окремо страхування не матиме великого обсягу продажу.

Разом із карткою можна видавати її власникові також поліси страхування від нещасних випадків, медичну страховку на території України, поліс страхування водіїв від нещасних випадків чи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами тощо.

При реалізації карткового проекту, згідно з аналізом маркетингової служби, страховик повинен установлювати невеликі тарифи для зменшення витрат банку.

Таким чином, можна зробити висновок, що згідно з взаємодією страхових компаній та банків виникає спільна маркетингова стратегія, яка сприяє розвитку як однієї, так і іншої сторони. Це є також заохочення для потенційного клієнта банка та страхувальника в однієї особі.

Прикладом такої роботи є спільний проект випуску платіжних систем із нанесенням на них логотипу банку, страхової компанії і платіжної системи. Таку картку можна видавати одночасно з полісом. При цьому платіжна картка має видаватися страховою компанією безплатно, щоб не обтяжувати потенційного страхувальника витратами.

Інвестиційна діяльність як страхової компанії, так і будь-якого господарюючого суб'єкта характеризує обґрунтування і реалізацію найбільш ефективних форм вкладення капіталу, направлених на розширення економічного потенціалу. Економічний розвиток страхової компанії та її інвестиційна активність – взаємопов'язані процеси.

Одними з основних учасників стратегічних альянсів на основі інвестиційної діяльності в світі є страхові компанії та банки. Це обумовлено переш за все наявністю у страховиків і необхідністю у банків великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного їх використання, об'єктивною направленістю на диверсифікаційні заходи і підвищення рентабельності операцій.

Головними причинами такого підвищеного взаємного інтересу між страховими компаніями та банками є:

 • – можливість значного розширення кожним із суб'єктів клієнтської бази: і страховики, і банки обслуговують велику кількість клієнтів. Обмін інформацією про них, надання їм послуг лише установами однієї системи є сьогодні пріоритетним для обох сторін в умовах загострення конкуренції (характерно як для розвинутих країн, так і країн, що розвиваються, в т. ч. України);
 • – диверсифікація капіталу, підвищення норми прибутковості інвестиційних ресурсів. Страхова галузь, як відомо, є однією з найбільш рентабельних та динамічних серед інших галузей провідних країн світу, що володіє значними інвестиційними ресурсами, які можуть використовуватись для інвестування промисловості як страховиками, так і обслуговуючими банками за умови, якщо банк контролює страхову компанію;
 • – необхідність акумулювати всі грошові потоки в одній системі. Кожне велике підприємство чи банк сплачує значні суми по обов'язкових та добровільних видах страхування. У зв'язку з цим материнською компанією створюється страхова компанія, яка займається ефективним вирішенням даного питання з метою мінімізації майнових, кредитних та фінансових ризиків, та витрат материнської компанії на таке страхування;
 • – можливість надання клієнтам повного спектру банківських та страхових послуг. При цьому, ці послуги мають бути високоякісними, гарантованими та привабливими для клієнта. Продаж банками страхових продуктів, як свідчить зарубіжний досвід, не буде мати серйозних протиріч між клієнтами та банком. Як правило, клієнти є лояльними до своїх банків та позитивно сприймають ідею фінансового супермаркету. Крім того, відмінності між банківським та страховим сектором світового фінансового ринку в останні роки стали майже непомітними, особливо в сферах приватних інвестицій і довгострокових заощаджень;
 • – можливість використання регіональної мережі установ, особливо це вигідно страховикам для реалізації страхових продуктів через "банківське віконце" тощо.

Взаємна діяльність та розрахунки страхової компанії та банку представлено на рис. 1

Взаємна діяльність та розрахунки страхової компанії та банку

Рис. 7.1. Взаємна діяльність та розрахунки страхової компанії та банку

Головною проблемою при налагодженні спільної роботи для страховиків на даному етапі розвитку є те, що банки сприймають страхові послуги як другорядні по відношенню до банківських.

В Україні прослідковується тенденція створення стратегічних альянсів банків та страхових компаній. Найбільш відомими є альянси Промінвестбанку та ACT "Вексель", Приватбанку та СГ "ТАС", HACK "Оранта", Райффайзен банк "Аваль" та АСК "Еталон" тощо.

Стратегічним напрямком взаємодії страхових компаній та банків в Україні є запровадження спільних технологій продажу фінансових (страхових та банківських) послуг на вітчизняному ринку. Пріоритетом для банків на сьогодні є максимальне розширення послуг клієнтам та збільшення обсягів продаж – ця проблема, до речі, є досить актуальною і для страховиків.

Суть даного проекту полягає у створенні фінансового супермаркету для клієнта, вироблення єдиної спільної стратегії обслуговування клієнта. І страховик, і банк повинні задовольняти попит клієнта на фінансові продукти, які знаходяться в чіткому взаємозв'язку: отримання кредиту та обов'язкове страхування предмету застави, страхування керівників-позичальників (особливо малих та середніх підприємств) від нещасного випадку для забезпечення більшої гарантованості повернення кредиту (вигодонабувачем буде банк), видача разом з платіжною карткою страхових полісів, а також тих страхових продуктів, які не пов'язані з банківською діяльністю, але банк їх може при мінімальних витратах реалізовувати – це обов'язкові види страхування: цивільної відповідальності, водіїв від нещасних випадків, членів добровільних пожежних дружин; майна громадян та підприємств тощо.

Від побудови такого механізму взаємодії виграє і банк, і клієнт. Клієнт отримує повний спектр високоякісних послуг установами однієї системи, які не на формальному рівні несуть повну відповідальність за надані послуги, мінімізуються його витрати в сфері страхування (за придбання повного пакету послуг банк і страховик будуть робити значні знижки тощо).

Переваги та недоліки від альянсу страхової компанії та банку, які можуть виникнути в процесі співробітництва представлені на табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Переваги та недоліки від альянсу страхової компанії та комерційного банку

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

 • 1) розміщення депозитів страховиком на вигідних умовах;
 • 2) страховик та банк має доступ до клієнтської бази один одного;
 • 3) своєчасне та якісне надання послуг клієнтам;
 • 4) укладення договорів між страховиком з банку про співробітництво, та отримання страховиком більшої кількості страхових премій;
 • 5) отримання банком комісійних винагород за заключні договори страхування;
 • 6) отримання страховиком кредиту під невеликий відсоток, у зрівнянні 3 іншими банками;
 • 7) надання якісних послуг один одному;

1) банки приділяють другорядне

значення по узгодженню договорів страхування;

2) страховики можуть розмістити вільні кошти на більш вигідних умовах в інших банках;

Проведені дослідження зарубіжних вчених у сфері злиття і поглинання страхових компаній, банків, промислових підприємств виявили так званий "ефект масштабу". Суть даного ефекту полягає в тому, що після злиття і поглинання ті підприємства, які виступали їх об'єктом, демонстрували високе зростання ефективності порівняно з тими, які не приймали участі в цих процесах. Досить значний "ефект масштабу" був відкритий в розвинутих країнах світу саме в галузі страхування.

Таким чином, можна зробити висновок, що процеси створення стратегічних альянсів між банками та страховими компаніями однозначно позитивно вплинуть на діяльність страховиків, які будуть складовими альянсів, та на розвиток страхового ринку в цілому, який має всі шанси стати одним з найбільших в Європі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >