< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз розвитку малого бізнесу

Аналіз фінансового стану малого бізнесу

У сучасних умовах динамічного розвитку виробничо-господарської системи з метою раціоналізації функціонування суб'єктів господарювання відповідно до засад ринкової економіки та розширеного товарного виробництва важливе місце належить об'єктивному аналізу фінансового стану бізнесу. Аналіз є необхідною передумовою не тільки для налагодження планування, організації та контролю за внутрішньогосподарською діяльністю, а й слугує інформаційною базою для формування ділових стосунків з інвесторами, кредиторами, постачальниками та державними установами та організаціями.

Оцінка фінансового стану здійснюється з метою забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової дисципліни, контролю за раціональним співвідношенням власних і залучених коштів, фінансової стійкості а також – безперебійного випуску та реалізації конкурентоздатної продукції.

Фінансовий стан – це комплексна характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності їх розміщення та ефективного використання з метою своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому.[1]

Дослідження фінансового стану передбачає використання системи методик, їх зіставлення та узагальнення з метою всебічного охоплення його складових. Для цього необхідно проводити попередній аналіз за результатами фінансової звітності, виявлення загальної динаміки показників, розрахунок відносних показників, їх групування та порівняння з нормативними значеннями (теоретично достатніми) та робиться загальний висновок.

Система ефективного фінансового менеджменту в комплексі з фінансовим аналізом зменшують ймовірність негативних наслідків діяльності бізнесу в умовах динамічного зовнішнього середовища. Аналіз фінансового стану суб'єкта малого та великого підприємництва не відрізняється в методиці: різниця полягає лише в рівні теоретично достатніх значень. Фінансовий аналіз малого бізнесу прийнято проводити в розрізі складових майнового стану та кадрового забезпечення, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності (таблиці 1-4).

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства істотно залежить від його здатності всебічно оцінювати та здійснювати цілеспрямоване планування своїх економічних показників, тому ефективність функціонування підприємства значною мірою залежить від раціонального використання задіяного капіталу і насамперед основних засобів, які становлять особливо вагому його частку. Це спонукає підприємства систематично аналізувати майновий стан підприємства, величину і стан основних засобів, оцінювати ефективність їх від дачі.

Таблиця 1

Методика розрахунку показників майнового стану та кадрового забезпечення бізнесу

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Теоретично достатнє значення

Вартість всього майна

Підсумок балансу по активу або пасиву

Вартість майна повинна зростати порівняно з попередніми періодами

Вартість власних коштів підприємства

Вартість власного капіталу підприємства

Вартість власного капіталу повинна зростати порівняно з попередніми періодами

Вартість власних оборотних коштів

Різниця між вартістю оборотних активів і поточних зобов'язань підприємства

Вартість власних оборотних коштів повинна зростати порівняно з попередніми роками (бажано, коли за рахунок грошових коштів)

Коефіцієнт зносу

Відношення суми зносу до первісної вартості основного капіталу

Зменшуватись і бути меншим 0,5

Коефіцієнт придатності

1 – коефіцієнт зносу

Збільшуватись і бути більшим 0,5

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства

Відношення залишкової вартості основних засобів до вартості активів

>0,3

Рівень стабільного кадрового складу

Відношення чисельності працівників на кінець року до чисельності працівників на початок року

1

Рівень оплати праці

Відношення витрат на оплату праці до чисельності працівників

Максимальний

В ринкових умовах основою виживання і стабільного становища підприємства являється його фінансова стійкість. Функціонуючи як суб'єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Поняття "фінансова стійкість" підприємства багатогранне, воно більш ширше від понять "платоспроможність" і "кредитоспроможність", так як включає в себе оцінку різних сторін діяльності фірми. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничої діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства. В умовах нестабільної економіки кожний суб'єкт господарювання постійно шукає шляхи підвищення ефективності своєї діяльності. Тому оцінка фінансової стійкості є однією з найважливіших засад діяльності підприємств, яка надає інформацію про фінансові можливості підприємства на перспективу. Вона є необхідною умовою життєдіяльності підприємства й забезпечує високий рівень конкурентоспроможності.

Фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління фінансовими ресурсами і визначається оптимальною структурою активів, оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням активів та джерел їх фінансування. Користувачами результатів аналізу фінансової стійкості можуть бути засновники підприємства, його керівництво, ділові партнери та банки. Саме оцінювання фінансової стійкості дозволяє зовнішнім користувачам визначити фінансові можливості підприємства в майбутньому. Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан

Таблиця 2

Методика розрахунку показників фінансової стійкості бізнесу

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Теоретично достатнє значення

Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів

Відношення суми зобов'язань по залученим і позиченим коштам до суми власних коштів

Менше 1, але не менше 0 (можливо, коли бізнес збитковий і накопичена значна сума непокритого збитку або коли власники вилучають свій капітал)

Коефіцієнт автономії

Відношення суми власних коштів до підсумку по балансу

Більше 0,4

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Відношення суми власних оборотних коштів до суми власних коштів

Максимальний

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Відношення суми залученого капіталу до підсумку по балансу

Менше 0,3

Надлишок або дефіцит джерел фінансування запасів і затрат

Запаси мають бути менші, ніж сума власного капіталу та довгострокових зобов'язань за мінусом необоротних активів

Виконується/He виконується

Одним із параметрів оцінки фінансового стану, за яким оцінюється імідж підприємства в діловому світі, рівень інвестиційної привабливості, здатність суб'єкта господарювання забезпечувати нормальний хід фінансово-господарської діяльності, є ліквідність та платоспроможність. Ліквідність бізнесу – це його здатність швидко реалізовувати свої активи для покриття поточних зобов'язань, платоспроможність – наявність грошових коштів та їх еквівалентів для погашення короткострокової заборгованості.

Таблиця 3.

Розрахунок показників ліквідності і платоспроможності

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Теоретично достатнє значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність)

Відношення суми грошових коштів і короткострокових цінних паперів до поточних зобов'язань

Більше 0,1

Проміжний коефіцієнт покриття балансу

Відношення суми грошових коштів, короткострокових цінних паперів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних, інших оборотних активів до поточних зобов'язань

Більше 0,8

Коефіцієнт покриття балансу

Відношення суми оборотних активів до поточних зобов'язань

Більше 1,5

Частка власних оборотних коштів у запасах

Відношення суми власних оборотних коштів до вартості запасів

Більше 0,7

Розвиток ринкових відносин в Україні приводить до відповідальності та самостійності підприємств та інших суб'єктів ринку у розробленні та ухваленні управлінських рішень. їх ефективність значною мірою залежить від об'єктивної, своєчасної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства загалом і ділової активності зокрема.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб'єкта господарювання. За економічним змістом ділову активність підприємств можна розглядати як у широкому, так і вузькому значенні. У широкому розумінні вона означає весь спектр зусиль підприємства, спрямованих на просування на ринках продукції, праці, капіталу. У вужчому розумінні, тобто при аналізі фінансово-господарської діяльності, ділова активність підприємства означає його виробничу й комерційну діяльність.

Таблиця 4

Методика розрахунку показників ділової активності бізнесу

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Теоретично достатнє значення

Загальна оборотність капіталу

Відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) до підсумку по балансу

Збільшення

Оборотність готової продукції

Відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) до вартості готової продукції

Збільшення

Оборотність дебіторської заборгованості

Відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) до вартості дебіторської заборгованості

Збільшення

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

Відношення вартості дебіторської заборгованості до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), помножене на 360 днів

Зменшення

Оборотність кредиторської заборгованості

Відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) до вартості кредиторської заборгованості

Збільшення

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

Відношення вартості кредиторської заборгованості до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), помножене на 360 днів

Зменшення

Оборотність власного капіталу

Відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) до вартості власного капіталу

Збільшення

Оборотність запасів

Відношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) до вартості запасів

Збільшення

Область застосування комплексу показників аналізу фінансового стану суб'єктів малого бізнесу досить широка і охоплює не тільки зовнішніх, а й внутрішніх користувачів результатів аналізу. Показники можуть використовуватися як в сукупності, так і окремими групами в залежності від цілей аналізу. Так, для кредиторів важливі показники оцінки платоспроможності. Для постачальників сировини, матеріалів, покупців особливе значення мають показники оцінки ділової активності і дотримання платіжної дисципліни. Поряд з коефіцієнтами ліквідності, це показники фінансової стійкості, а також коефіцієнти погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Для фондів підтримки і розвитку суб'єктів малого бізнесу, а також для органів статистики, залежно від цілей аналізу, можуть бути придатні як всі зазначені в таблиці показники, так і окремі їх блоки. Для керівництва малого підприємства цінність представляють всі наведені в таблиці показники. Бажання співпрацювати із зовнішніми контрагентами, мати інвестиційну привабливість, високий рівень платоспроможності викликає необхідність у суб'єктів малого бізнесу відповідати оцінним критеріям, які висуваються до показників аналізу фінансово-господарської діяльності, а, отже, викликає і необхідність аналізувати ці показники і прагнути до їх покращання.

  • [1] Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008,- 552 С.-С.328-329
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >