< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

У країнах з розвинутою економікою проектний менеджмент набув широкого розповсюдження як еталонний підхід до розв'язання найскладніших проблем – від будівництва об'єктів життєдіяльності до розробки і впровадження нанотехнологій.

Причому сфера застосування управління проектами постійно розширюється, хоча на практиці є справою складнішою ніж використання традиційних підходів у менеджменті. Цей метод дозволяє ефективно вирішувати численні проблеми управління сучасними процесами суспільного розвитку, що дає підстави вважати його провідним.

Концепція управління проектами ґрунтується на баченні їх як потенційної зміни вихідного стану будь-якої системи, пов'язаної з витратами конкретних видів ресурсів, особливо часу і коштів.

Особливого значення набувають потреби управління проектами на регіональному рівні, оскільки саме тут відбуваються конкретні зміни у стані продуктивних сил і саме сюди переміщуються управлінські функції по модернізації національної економіки, гармонізації соціального середовища, раціонального використання навколишнього середовища і охорони довкілля.

Управління проектами – це синтетична дисципліна. Яка поряд зі спеціальними знаннями, що відображають особливості конкретної сфери економічної діяльності, наприклад, будівництва, інновацій, соціогуманітарного розвитку чи екологічної безпеки, вона потребує й таких, що стосуються загальних закономірностей, властивих всім типам проектів.

На нашу думку цей навчальний посібник, який підготовлений відповідно до програми курсу "Управління проектами", дає необхідні теоретичні знання для студентів, містить практичні завдання, розв'язання яких розглядається через призму регіонального менеджменту, а також питання для самоперевірки та тести по темах.

Враховуючи те, що в Україні прискорюються процеси децентралізації владних повноважень на користь територіальних громад, автори поставили собі за мету навчити майбутніх управлінців використовувати моделі, методи і технічні засоби розробки і реалізації проектів з участю органів місцевого самоврядування.

Навчальний ініційований посібник ініційований Долодаренком А.Г., кандидатом технічних наук, доцентом кафедри менеджменту та управління проектами донедавна існуючого Чернігівського державного інституту економіки і управління, а остаточно розроблений авторським колективом кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління із залученням інших науковців Чернігівського національного технологічного університету та директора департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації Подоляка Л.П. під загальним науковим керівництвом завідувача вище зазначеної кафедри доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України Бутка М.П.

Над формуванням конкретних розділів посібника працювали:

  • – д.е.н., проф. Бутко М.П. – структурна побудова, вступ, розділ 10
  • – к.т.н., доц. Долодаренко А.Г. – розділ 1
  • – директор департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації Подоляк Л.П. – розділ 2
  • – д.е.н., проф. Пепа Т.В. – розділ 3
  • – к.е.н., доц. Повна С.В. – розділ 4
  • – д.н. з держ.упр., проф. Олійченко І.М. – розділ 5
  • – к.е.н., доц. Шевченко О.М. – розділ 6
  • – к.е.н., доц. Мурашко М.І. – розділ 7
  • – к.т.н., доц. Оліфіренко Л.Д. – розділ 8
  • – к.е.н. Сидоренко І.В. – розділ 9.

Авторський колектив ставив собі за мету розробити такий навчальний посібник, який був би корисним всім, хто бажає професійно займатись проектним менеджментом на регіональному рівні, хто прагне в умовах децентралізації владних повноважень спрямовувати набуті знання у реалізацію конкретних проектів сталого просторового розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >