< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стандартизована система управління якістю проектів

Керівництвом з менеджменту якості при проектуванні є державний стандарт України ДСТУ ISO 10006:2005 "Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах". Стандарт надає принципи і методи управління якістю і доповнює керівні вказівки стандарту якості ISO 9004. Стандарт розглядає два аспекти якості в управлінні проектом: якість процесів проекту і якість проектованої продукції. Недотримання вимог до якого-небудь з цих взаємозв'язаних аспектів може мати істотний вплив на проектовану продукцію, учасників проекту, а також організацію, що займається розробкою проекту.

Проект в стандарті розглядається як унікальний процес, що складається з сукупності скоординованої і керованої діяльності з початковою і кінцевою датами, розроблений для досягнення мети, що відповідає конкретним вимогам, включаючи обмеження термінів, вартості і ресурсів. Визначається також і поняття плану якості (quality plan), який розглядається як документ, що визначає, які процедури і відповідні ресурси, ким і коли мають бути застосовані до конкретного проекту, продукції, процесу або контракту.

Стандарт надає особливості проекту:

 • – проекти є унікальними, неповторними стадіями, що складаються з процесів і дій;
 • – проекти мають деяку міру ризику і невизначеності;
 • – очікується, що проект забезпечить деякі мінімальні значення заданих параметрів, наприклад пов'язаних з якістю;
 • – при проектуванні планують дати початку і закінчення розробки, чітко вказують вартість розробки і необхідні ресурси;
 • – персонал для виконання проекту може бути прийнятий в проектну організацію на час виконання проекту (проектна організація може бути вибрана для виконання проекту організацією – ініціатором розробки і може бути замінена в процесі розробки);
 • – розробка проекту може бути достатня тривалою, а проект може з часом бути змінений під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.

Проект може бути роздільний на взаємозалежні процеси і на стадії проектування. Стадії проектування – це засоби планування і контролю виконання цілей і оцінки ризиків відповідних небезпечних подій.

Проектні стадії ділять життєвий цикл проекту на керовані етапи, такі як етапи розробки, реалізації і завершення.

Процеси проектування – це процеси, необхідні для управління проектом, а також для розробки проекту.

Не всі процеси, що обговорюються в стандарті, обов'язково будуть виділені в конкретному проекті, але можуть бути включені інші додаткові процеси. У деяких проектах можуть бути виділені основні і допоміжні процеси.

Виділено процеси які застосовуються в управлінні якістю проектів: стратегічний процес, який встановлює напрям проектування; процеси, пов'язані з ресурсами і персоналом; процеси, пов'язані з взаємозалежністю, сферою застосування, часом, вартістю, обміном інформацією, ризиком і закупівлями; процеси, пов'язані з виміром, аналізом і постійним поліпшенням.

1. Стратегічний процес, що встановлює напрями проектування.

Стратегічний процес передбачає застосування принципів менеджменту якості, викладених в стандарті ISO 9000:

 • – принцип орієнтації на споживача: організації залежать від своїх споживачів і тому повинні розуміти їх поточні і майбутні потреби, виконувати їх вимоги і прагнути перевершити їх чекання;
 • – принцип керівництва: керівники забезпечують єдність мети і напряму діяльності організації, їм слід створювати і підтримувати внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю включені у вирішення завдань організації;
 • – принцип залучення працівників: працівники всіх рівнів складають основу організації, і їх повне залучення дає можливість організації з вигодою використовувати їх здібності;
 • – принцип процесного підходу – бажаний результат досягається ефективніше, коли діяльністю і відповідними ресурсами управляють як процесом;
 • – принцип системного підходу до менеджменту: виявлення, розуміння і менеджмент взаємозв'язаних процесів як системи сприяють результативності і ефективності організації досягши її цілей;
 • – принцип постійного поліпшення, яке слід розглядати як її незмінну мету;
 • – принцип ухвалення рішень, заснованих на фактах: ефективні рішення ірунтуються на аналізі даних й інформації;
 • – принцип взаємовигідних стосунків з постачальниками: організація і її постачальники взаємозалежні, їх стосунки взаємної вигоди підвищують здатність обох сторін створювати цінності.
 • 2. Процеси, пов'язані з управлінням ресурсами.

Процеси, пов'язані з ресурсами, включають планування і контроль ресурсів. Ці процеси допомагають ідентифікувати будь-які потенційні проблеми з ресурсами. Ресурси – це устаткування, що комплектують вироби, фінанси, інформація, матеріали, програмне забезпечення, персонал, послуги і площі.

Процеси, пов'язані з ресурсами включають планування ресурсів і контроль ресурсів.

3. Процеси, пов'язані з персоналом.

Якість і успіх проекту залежатимуть від персоналу, що бере в ньому участь. Тому особливу увагу необхідно приділяти діям в процесах, пов'язаних з персоналом. Ці процеси направлені на створення середовища, в якому персонал може результативно і ефективно брати участь в проекті.

Процеси, пов'язані з персоналом наступні:

 • – встановлення структури проектної організації;
 • – розподіл персоналу;
 • – розвиток групи.
 • 4. Взаємозалежні процеси.

Проекти складаються з системи запланованих і взаємозалежних процесів. Дія в одному з них впливає на інші. За загальне управління запланованими взаємозалежними процесами проекту відповідає керівник проекту. Проектна організація повинна управляти результатами і ефективним обміном інформацією між різними групами персоналу, що бере участь у виконанні проекту, і встановлювати чіткий розподіл відповідальності.

Взаємозалежні процеси:

 • – ініціація проекту і розробка плану менеджменту проекту;
 • – управління взаємодіями;
 • – управління змінами;
 • – завершення процесу і проекту.
 • 5. Процеси, пов'язані з сферою застосування.

Сфера застосування проекту містить опис проектованого виробу, його характеристики і способи їх виміру або оцінки.

a) Мета процесів, пов'язаних з сферою застосування:

 • – переводити вимоги і чекання замовників й інших зацікавлених сторін в дії, необхідні для досягнення цілей проекту, і організовувати ці дії;
 • – гарантувати, що персонал працює в межах сфери застосування при реалізації цих дій;
 • – гарантувати, що дії, що виконуються при проектуванні, задовольняють вимогам, вказаним в області вживання.

b) Процеси, пов'язані з сферою застосування:

 • – розробка концепції;
 • – розробка і контроль сфери застосування;
 • – визначення дій;
 • – котроль дій.
 • 6. Процеси, зв'язані з часом.

Зв'язані з часом процеси направлені на визначення залежних дій, тривалість дій і забезпечення своєчасного завершення проекту.

Процеси, зв'язані з часом:

 • – планування залежних дій;
 • – оцінка тривалості:
 • – розробка графіка;
 • – контроль виконання графіка.
 • 7. Процеси, пов'язані з вартістю.

Процеси, пов'язані з вартістю, направлені на прогнозування і контроль витрат проекту. Вони повинні гарантувати, що проекти завершені в межах обмежень бюджету і що інформація про витрати передана організації, що ініціює.

Процеси, пов'язані з вартістю:

 • – оцінка вартості;
 • – складання бюджету;
 • – контроль вартості.
 • 8. Процеси, пов'язані з обміном інформацією.

Процеси, пов'язані з обміном інформацією, направлені на поліпшення обміну інформацією за проектом. Вони гарантують своєчасну і відповідну підготовку, збір, поширення, зберігання проектної інформації і остаточне розпорядження цією інформацією.

Процеси, пов'язані з обміном інформацією:

 • – планування обміну інформацією;
 • – управління інформацією;
 • – контроль обміну інформацією.
 • 9. Процеси, пов'язані з ризиком.

Менеджмент ризику проекту має справу з невизначеністю проекту. Він вимагає структурованого підходу, який має бути документованим в програмі менеджменту ризиків. Процеси, пов'язані з ризиком, направлені на зниження дії передбачуваних негативних подій і використання всіх можливостей для поліпшення. Невизначеність пов'язана з процесами і з продукцією проекту.

Процеси, пов'язані з ризиком:

 • – ідентифікація ризику;
 • – оцінка ризику;
 • – обробка ризику;
 • – контроль ризику.
 • 10. Процеси, пов'язані із закупівлею.

Процеси, пов'язані із закупівлею, стосуються здобуття продукції для виконання проекту. Процеси, пов'язані із закупівлею:

 • – планування і контроль закупівель;
 • – документування вимог до закупівель;
 • – оцінка постачальників;
 • – укладення контракту;
 • – аналіз контракту.
 • 11. Вимір і аналіз, постійне поліпшення.

Організація, що ініціює, повинна гарантувати, що вимір, збір і валідація даних результативні і ефективні, а також дозволяють підвищувати ефективність організації, задоволеність замовника і інших зацікавлених сторін.

Приклади виміру ефективності:

 • – оцінка окремих дій і процесів;
 • – аудит;
 • – оцінка фактично використаних ресурсів, їх вартості і часу постачання в порівнянні з первинними оцінками;
 • – оцінки продукції;
 • – оцінка ефективності постачальника;
 • – досягнення цілей проекту;
 • – задоволеність замовників й інших зацікавлених сторін.

Щодо постійного поліпшення:

– організація, що ініціює, повинна визначати інформацію по проектах, яку необхідно вивчати (проектну інформацію), а також повинна встановити систему для ідентифікації, збору, зберігання, оновлення і пошуку цієї інформації;

проектна організація повинна розробляти систему управління проектною інформацією для виконання вимог організації, що ініціює.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >