< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація робіт з управління ризиками

Управління ризиком здійснюється на всіх стадіях життєвого циклу проекту за допомогою моніторингу, контролю та необхідних коригуючих дій. Здійснює це проект-менеджер у тісній взаємодії з усіма учасниками проекту.

Задачами управління ризиками за етапами життєвого циклу проекту є наступні:

 • 1. На етапі розробки концепції проекту:
  • • ідентифікація факторів ризику та невизначеності;
  • • визначення важливості факторів ризиків та невизначеності експертними методами;
  • • аналіз чутливості.
 • 2. На етапі техніко-економічного обґрунтування:
  • • дерево рішень;
  • • перевірка стійкості;
  • • визначення точки беззбитковості;
  • • формалізований опис невизначеності та ризиків;
  • • аналіз сценаріїв;
  • • метод Монте-Карло.
 • 3. На етапі розробки плану проекту:
  • • коректування дерева рішень;
  • • розподіл ризиків;
  • • визначення структури та обсягу резервування засобів на покриття непередбачених втрат;
  • • урахування ризиків у фінансовому плані проекту: податкового ризику; ризику невиплати заборгованостей; ризику незавершення будівництва.
 • 4. На етапі робочої документації:
  • • коректування параметрів проекту за результатами аналізу ризиків;
  • • розробка кошторису проекту з урахуванням непередбачених витрат.
 • 5. На етапі укладення контрактів:
  • • формування робочого бюджету проекту;
  • • страхування ризиків;
  • • метод ізольованих ризиків.
 • 6. На етапі будівництва:
  • • контроль за використанням засобів на непередбачені витрати;
  • • коректування бюджету.
 • 7. На етапі здавання-прийняття проекту:
  • • аналіз використання засобів на непередбачені виграти.
 • 8. На етапі закриття проекту:
  • • аналіз та узагальнення фактичних проявів ризиків та невизначеності за результатами проекту.

Щодо конкретних ризиків уся інформація повинна бути введена в картку ризику. Вона складається на початку проекту, ведеться протягом усього проекту й зберігається після закінчення проекту. Картки ризиків окремих проектів зводяться до єдиного реєстру карток ризику компанії, а одного проекту формують план управління ризиками (див. табл. 6.5).

Таблиця 6.5

Фрагмент плану управління ризиками

Номер ризику

Ризик 1.2

Ризик 3.4

Ризик 3.5

Ризик 5.7

1

2

3

4

5

Коротка назва ризику

Недостатня кваліфікація працівників

Зниження вартості грошей через тривалий термін проекту

Падіння обсягів продаж продукту

Викрадення і пошкодження обладнання

Категорія

Галузева, зовнішня

Економічна

Економічна

Матеріальна

Джерело чи причина ризику

Відсутність на ринку, не працюють державні системи підготовки кадрів

Довготривалість проекту, інфляція, що сумарно накопичилася за період реалізації проекту

Загальне зменшення обсягів реалізації по країні

При виконанні польових робіт автотранспорт чи бурова техніка не завжди перебуває на території, що охороняється, криміногенність

Характер прояву

Низька ефективність використання техніки і виконання робіт, виникає на стадії будівництва, проявляється різко

Нестача коштів для оплати, виявляється повільно, можливо протягом всього циклу, особливо небезпечна на завершальній стадії проекту

Падіння обсягів продаж, незатребуваність послуг, виявляється повільно

Раптове викрадення і пошкодження

Оцінювана ймовірність (Р), %

Середня (60)

Мала (20)

Мала (20)

Мала (20)

Оцінювана величина наслідків у випадку настання

200 тис. грн. (ремонт обладнання, виконання незробленої роботи, пошук заміни)

400 тис. грн. (подорожчання проекту)

2 млн. грн. (переорігнтування виробництва)

500 тис. грн. (вартість обладнання, виконання незробленої роботи, пошук заміни)

Значимість величини на ризику (добуток імовірності ризику на збиток)

120 тис. .грн.

80 тис. грн..

400 тис. грн.

100 тис. грн.

Значимість для управління

Середньо-значимий

Середньо-значимий

Сильно значимий

Середньо-значимий

Заходи щодо запобігання, контролю і управління

Зниження. Відслідковування ситуації, пошук потенційних кадрів, формування альтернативних виконавців, жорстка

відповідальність у контракті.

Зниження. У найкоротші терміни зробити вкладення і частини матеріальних коштів, по можливості зберегти частину коштів під відсотки.

Зниження. Створення попередніх умов для виробництва нових продуктів

Усунення чи передача. Зберігання автотранспорту і техніки на базі; оснащення автотранспорту системою сигналізації. Найом служби охорони. Розробка системи страхування.

Вартість заходів з реагування

40 тис. грн.

30 тис. грн.

200 тис. грн.

100 тис. грн.

Відповідальний

Керівник проекту

Керівник проекту

Керівник проекту

Керівник проекту

Час контролю

30.11.ХХр.

безперервний

Безперервний

Безперервний

Процес управління ризиками припускає проведення певних кроків, у тому числі:

 • • виявлення передбачуваних ризиків;
 • • аналіз і оцінка проектних ризиків;
 • • вибір методів управління ризиками;
 • • застосування обраних методів;
 • • оцінку результатів управління ризиками.

Аналіз ризиків інвестиційного проекту припускає підхід до ризику не як до статичного, незмінного, а як до керованого параметра, на рівень якого можливо й потрібно впливати. Звідси випливає висновок щодо необхідності впливу на виявлені ризики з метою їхньої мінімізації або компенсації. На вивчення цих можливостей і пов'язаної із цим методології спрямована концепція прийнятного ризику.

В основі концепції прийнятного ризику лежить твердження про неможливість повного усунення потенційних причин, які можуть привести до небажаного розвитку подій і в результаті – до відхилення від обраної мети. Однак процес досягнення обраної мети може відбуватися на базі прийняття таких рішень, які забезпечують деякий компромісний рівень ризику, названий прийнятним. Цей рівень відповідає певному балансу між очікуваною вигодою й погрозою втрат і заснований на серйозній аналітичній роботі, включаючи й спеціальні розрахунки.

Характеризуючи в цілому весь арсенал методів управління ризиками проекту, необхідно підкреслити їх конкретну практичну спрямованість, що дозволяє не тільки відібрати і проранжувати фактори ризику, але й змоделювати процес реалізації проекту, оцінити з певною ймовірністю наслідки виникнення несприятливих ситуацій, підібрати методи мінімізації їхнього впливу або запропонувати заходи, що компенсують ризики, простежити за динамікою поводження фактичних параметрів проекту в ході його здійснення і, нарешті, скоршувати їхню зміну в потрібному напрямку. Метою управління проектними ризиками є не тільки сприяння поглибленому аналізу проектів, але й підвищення ефективності інвестиційних рішень.

Методи управління проектними ризиками можуть і повинні стати засобом ефективної реалізації проектів на всіх рівнях управління – національному, регіональному і рівні підприємства. Якісне управління ризиком підвищує шанси системи управління проектом домогтися успіху в довгостроковій перспективі, значно зменшує небезпеку неефективної реалізації проекту.

Важливо не тільки виявити потенційні ризики проекту, але й оцінити їхній вплив на результати, вчасно ухвалити рішення щодо зниження ризиків, причому здійснювати управління ризиками на всіх стадіях реалізації проекту й адекватно задокументувати процеси управління ризиками проекту для наступного використання цих знань у подальшій практиці управління аналогічними проектами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >