< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудит активів

Аудит основних засобів

Метою аудиту основних засобів є висловлювання аудитором незалежної, об'єктивної думки щодо правильності їхньої оцінки, законності й повноти відображення операцій у системі бухгалтерського обліку та достовірності відображення їх показників у фінансовій звітності.

Об'єктами аудиту основних засобів є групи основних засобів, їх первісна, залишкова, справедлива, ліквідаційна і відновлювана вартість, а також правильність документального оформлення операцій з основними засобами, достовірність синтетичного та аналітичного обліку, реальність відображення вартості основних засобів і зносу у фінансовій звітності; економічні й технічні показники використання основних засобів; організація їх обліку та стан внутрішнього контролю.

Джерела аудиту операцій з основними засобами наведені на рис. 10.5.

Основні джерела аудиту операцій з основними засобами

Рис. 10.5. Основні джерела аудиту операцій з основними засобами

Серед джерел інформації нормативно-правового характеру слід виділити Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податковий кодекс України, П(С)БО 7 "Основні засоби" та ін.

Проведення аудиту основних засобів передбачає застосування ряду методичних прийомів, серед яких найбільш використовуваними є інвентаризація, опитування, арифметична перевірка, перевірка по суті, логічна перевірка документів, зустрічна звірка документів та інші.

Аудит основних засобів може проводитись у такій послідовності:

 • 1. Вивчення облікової політики підприємства.
 • 2. Оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства, а також за матеріально-відповідальними особами в місцях експлуатації основних засобів.
 • 3. Визначення технічного стану та збереження основних засобів.
 • 4. Вивчення та оцінка умов договорів оренди основних засобів, що укладені з юридичними і фізичними особами.
 • 1. Перевірка дотримання встановлених строків проведення інвентаризації необоротних активів, правильності відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку. Підприємства повинні обов'язково проводити інвентаризацію основних засобів у разі зміни матеріально відповідальних осіб; під час установлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів); за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації (згідно із пп. 20.1.9 ПКУ контролюючі органи мають право вимагати під час перевірок проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів); у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ); у разі припинення підприємства; перед складанням річної фінансової звітності з урахуванням особливостей проведення інвентаризації.
 • 2. Важливою процедурою є перевірка правильності відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку. За вимогами Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. №879 (п. 4 розд. IV) – визначено новий підхід до обліку надлишків основних засобів: їх слід оприбутковувати із відображенням доходів майбутніх періодів (рахунок 69). Дохід визнаватиметься одночасно з нарахуванням амортизації таких активів. У бухгалтерському обліку ці операції відображатимуться записами: дебет рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи" – кредиту 69 "Доходи майбутніх періодів" – оприбутковано активи; дебет рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" – кредит субрахунку 131 "Знос (амортизація) основних засобів" – нараховано амортизацію; дебет рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" – кредит субрахунку 746 "Інші доходи" – визнано дохід у сумі нарахованої амортизації).

Перевірка своєчасності і правильності документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку надходження основних засобів. Невраховані у балансі основні засоби аудитор рекомендує оцінити і оприбуткувати у встановленому порядку. Зокрема, у бухгалтерському обліку здійснити записи за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 746 "Інші доходи" на суму, визначену попередньою оцінкою. На цьому етапі важливою аудиторською процедурою є арифметична перевірка правильності визначення первісної вартості придбаних (створених) основних засобів, керуючись вимогами п. 7-8 П(С)БО 7 "Основні засоби", правомірності включення відповідних витрат, а також визначення первісної вартості безоплатно одержаних основних засобів, отриманих в обмін на подібний або неподібний об'єкт відповідно до вимог п. 10-13 П(С)БО 7.

У розділі 7, п. 7.3 даного посібника розкрито порядок виправлення помилок відповідно до вимог у П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Зокрема, на суму завищення первісної вартості об'єкта основних засобів необхідно здійснити записи за дебетом рахунку 441

"Прибуток нерозподілений" і кредитом відповідних субрахунків рахунку 10 "Основні засоби". І, як наслідок, – на суму завищення з нарахованої амортизації – дебетують рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" і кредитують рахунок 441. Виправлення помилок оформляється бухгалтерською довідкою. При цьому слід розглянути відповідні статті фінансової звітності минулих періодів, на достовірність яких вплинули такі помилки (наприклад, у Балансі (Звіті про фінансовий стан) ряд. 1011 "Основні засоби: первісна вартість", ряд. 1012 "Основні засоби: знос".

 • 3. Перевірка правильності нарахування амортизації по власних засобах і тих, що перебувають у довгостроковій оренді.
 • 4. Перевірка та оцінка порядку обліку підприємством витрат на ремонт основних засобів – здійснюється виходячи з прийняття підприємством облікової політики на рік, окремо за об'єктами, що ремонтувались за підрядного і господарського способів.
 • 5. Аудит переоцінки основних засобів. Вибірково, застосовуючи прийом арифметичної перевірки, аудитор встановлює правильність визначення переоціненої первісної вартості та суму зносу об'єкта основних засобів множенням відповідної первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки (індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість). Перевіряють правильність документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок.
 • 6. Аудит передачі в оренду основних засобів – перевіряють умови оренди, склад орендованих основних засобів, відображення їх в бухгалтерському обліку.
 • 7. Аудит операцій зі списання основних засобів, які вибувають унаслідок зносу, стихійного лиха, недостачі, розкрадань, реконструкції і заміни малоефективних об'єктів, а також продажу, безоплатної передачі та ін. Законність і доцільність операцій із вибуття основних засобів встановлюються шляхом перевірки даних актів списання, приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур та ін., а також даних аналітичного і синтетичного обліку. Оскільки таких операцій зазвичай небагато, тому вивчаються всі акти на списання будівель, споруд, машин, обладнання та іншого майна організації, звертаючи увагу на дотримання встановлених форм цих документів, заповнення в них реквізитів, наявність мотивованих висновків комісії, підписів всіх членів комісії і керівника організації, який затверджує ці акти. Аудитор встановлює причину, законність і доцільність списання, порядок ліквідації основних засобів, які стали непридатними, повноту оприбуткування запасних частин, інших матеріалів, отриманих від ліквідації. Слід перевірити правильність кореспонденції рахунків за операціями зі списання основних засобів.
 • 8. Узагальнення результатів аудиту: встановлення суттєвості виявлених помилок і порушень (у відповідності до MCA 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту"); формулювання відповідного висновку. Відповідно до MCA (ISA) 800 "Особливі міркування – аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення" за результатами перевірки надаються висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів, зокрема в частині перевірених операцій із основними засобами. Зразок оформлення таких висновків наведено на рис. 10.6.

Опис питань і висновки щодо перевірки операцій з основними засобами (зразок)

Рис. 10.6. Опис питань і висновки щодо перевірки операцій з основними засобами (зразок)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >