< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудит дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Метою аудиту є підтвердження достовірності відображення в обліку та звітності (в усіх суттєвих аспектах) розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

Об'єктами аудиту є операції за розрахунками з покупцями і замовниками.

Джерела аудиту наведено на рис. 10.9.

Основні джерела аудиту дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Рис. 10.9. Основні джерела аудиту дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Програма аудиту розрахунків з покупцями і замовниками може містити такий перелік напрямів:

 • 1) оцінка системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями і замовниками (проводиться шляхом тестування на предмет відповідності таким критеріям: постійність, повнота, своєчасність контролю, його наслідки);
 • 2) аналіз складу дебіторів, визначення крупних покупців і замовників, складання їх переліку;
 • 3) перевірка наявності та правильності оформлення первинних документів (виконується процедурами суцільного або вибіркового огляду наявних документів);
 • 4) оцінка синтетичного та аналітичного обліку, правильного використання відповідних рахунків (інформація аналітичного обліку повинна бути тотожною даним синтетичного обліку та показникам звітності в розрізі класифікації заборгованості к
 • 5) перевірка належної класифікації дебіторської заборгованості (особлива увага звертається на прострочену, сумнівну та безнадійну заборгованість);
 • 6) правильність оцінки дебіторської заборгованості (чи дійсно на такі суми були зобов'язання покупців та замовників, чи підтверджуються вони актами звіряння взаєморозрахунків);
 • 7) перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів;
 • 8) перевірка правильності та своєчасності погашення заборгованості покупцями і замовниками;
 • 9) зіставлення показників бухгалтерської і небухгалтерської звітності щодо наявності та погашення дебіторської заборгованості покупців і замовників;
 • 10) перевірка правомірності списання безнадійної дебіторської заборгованості та відображення цих операцій в обліку;
 • 11) узагальнення результатів перевірки в робочих документах аудитора, формулювання висновків до аудиторського звіту (висновку), зразок наведено на рис. 10.10.

Опис питань і висновки щодо перевірки рахунків дебіторів (зразок)

Рис. 10.10. Опис питань і висновки щодо перевірки рахунків дебіторів (зразок)

Аудит готівкових операцій

Метою аудиту готівкових операцій є встановлення достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності готівкових операцій та надання відповідного аудиторського висновку користувачам.

Об'єктом аудиту є інформація про наявність та рух готівкових коштів, яка знаходить відображення на рахунку ЗО "Готівка" та у відповідних формах фінансової звітності. Джерела інформації наведено на рис. 10.11.

Основні джерела аудиту касових операцій

Рис. 10.11. Основні джерела аудиту касових операцій

Важливим джерелом нормативно-правого характеру є Положення про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Основними етапами аудиту касових операцій є:

 • 1. Оцінка ефективності системи обліку та внутрішнього контролю касових операцій на підприємстві, що у подальшому визначає обсяг перевірки та її особливості.
 • 2. Перевірка організації збереження готівкових коштів у касі, укладання угод із матеріально відповідальними особами, дотримання вимог до первинних і зведених документів, використання і збереженості бухгалтерської документації з обліку готівкових коштів.
 • 3. Перевірка фактичної наявності грошових коштів в касі – встановлюється шляхом інвентаризації, необхідність проведення якої визначає аудитор. Якщо вивчення ним матеріалів внутрішньогосподарських інвентаризацій касової наявності засвідчує про дотримання термінів їх проведення, принципу раптовості інвентаризації каси, відсутності фактів лишків або нестач, то за таких умов, враховуючи обмеження часу на проведення аудиту, аудитор може покладатись на інвентаризаційні матеріали клієнта і використовувати їх інформацію, як аудиторські докази.
 • 4. Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах, правильності їх заповнення. При цьому неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання тощо.
 • 5. Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів в касу – здійснюється зіставленням даних касових документів і документів, які фіксують початок руху коштів у касу (виписок банку, рахунки на товари, які оплачені готівкою, корінці чеків та ін.). Так, наприклад, з метою перевірки повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів у касу підприємства, що надійшли з поточного рахунку, необхідно зіставити за датами і сумами дані відповідного прибуткового касового ордеру, звіту касира (касової книги), дебетових оборотів по рахунку ЗО "Готівка" із даними виписки банку, корінцем чекової книжки, кредитових оборотів по рахунку 31 "Рахунки в банках".
 • 6. Правильність списання грошей у видатки – вивчається на підставі розрахунково-платіжних відомостей, відомостей на виплату грошей, виписок банку, звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт з додатками, касової книги і/або звіту касира та ін.
 • 7. Перевірка дотримання ліміту каси. Для цього аудитор вибірково порівнює записи про фактичні залишки готівки за касовою книгою з установленими лімітами. Для виявлення фальсифікації звіряння даних каси і банку, які регулярно повинні робитися працівниками підприємства-клієнта, аудитор виконує незалежні процедури.
 • 8. Перевірка відображення готівкових операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Зіставлення регістрів аналітичного і синтетичного обліку з даними відповідних форм фінансової звітності з метою встановлення їх відповідності.
 • 9. Узагальнення результатів аудиту. Зразок опису результатів аудиту грошових коштів наведено на рис. 10.12.

Опис питань і висновки щодо перевірки готівкових операцій (зразок)

Рис. 10.12. Опис питань і висновки щодо перевірки готівкових операцій (зразок)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >