< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудит формування доходів, витрат і фінансових результатів

Аудит формування доходів

Основними етапами аудиту формування доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг є:

 • 1) перевірка відповідності облікової політики щодо обліку доходів нормам діючого законодавства;
 • 2) оцінка ефективності внутрішнього контролю доходів і фінансових результатів за напрямами діяльності підприємства (здійснюється шляхом тестування);
 • 3) перевірка реальності та достовірності операцій з реалізації продукції, виконанню робіт і наданню послуг – здійснюється вибірково;
 • 4) оцінка виконання договірних зобов'язань підприємством;
 • 5) перевірка достовірності даних про виручку від реалізації – здійснюється шляхом перевірки приймальних квитанцій і нормативних актів про порядок визначення залікової маси та якості продукції, а також таких документів, як товарно-транспортні накладні, журнали обліку надоїв молока, акти контрольного доїння та ін.) і реалізаційних цін, що визначені договором;
 • 6) перевірка відображення господарських операцій з реалізації продукції (товарів, робіт і послуг). В ході аудиторської перевірки мають бути встановлені: санкціонованість операцій з реалізації продукції, робіт, послуг; повнота і своєчасність відображення операцій на субрахунках 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів", 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", 704 "Вирахування з доходу", а також достовірність списання доходу у кінці звітного періоду на субрахунок 791 "Результат операційної діяльності"; правильність класифікації отриманого доходу від реалізації. Перевірку правильності визначення фінансових результатів слід здійснювати як за видами продукції (робіт або послуг), так і по підприємству в цілому;
 • 7) перевірка операцій з реалізації продукції і послуг за готівку працівникам підприємства, а також на ринку. З цією метою аудитор вивчає записи у накладних, журналах їх реєстрації, звітах про продаж сільськогосподарської продукції, дорожніх листках, нарядах на відрядну роботу, касовій книзі тощо. У разі виявлення невідповідності у документальних джерелах аудитору слід провести опитування підзвітних осіб;
 • 8) аудит доходів іншої діяльності – здійснюється з використанням даних рахунків 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи". Так, наприклад, перевірку доходів від реалізації іноземної валюти здійснюють, вивчаючи дані виписок банку, які є підставою для зарахування виручки від продажу іноземної валюти на поточний рахунок (Дт 311 Кт 711);

Необхідно перевірити достовірність відображення в обліку позитивних курсових різниць:

 • – операційних – шляхом вивчення записів за кредитом субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці";
 • – неопераційних – вивчаючи записи за кредитом субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці".

У свою чергу, перевіряють відображення негативних курсових різниць:

 • – операційних – вивчаються записи за дебетом субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці" (або рахунку 84 "Інші операційні витрати");
 • – неопераційних- перевіряють записи за дебетом субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";
 • 9) дохід від реалізації інших оборотних активів перевіряють на предмет реальності реалізації оборотних активів. Для цього аудитор порівнює накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, дані складського обліку з рахунками-фактурами, виписками банку. Крім того, аналізують ціни реалізації цих активів, вивчаючи при цьому записи на рахунках 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів", 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" і 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". При цьому потрібно перевірити повноту та своєчасність нарахування податкових зобов'язань від суми доходу за реалізацію інших оборотних активів;
 • 10) перевірка повноти та своєчасності нарахування і перерахування коштів з операційної оренди здійснюється шляхом порівняння даних договорів операційної оренди та документів про нарахування орендної плати. Аудитору слід перевірити наявність і зміст документів, що засвідчують право власності на майно, яке здається в оренду.

Аудит витрат

Основною метою аудиту витрат є оцінка достовірності в усіх суттєвих аспектах витрат діяльності підприємства та порядку формування собівартості продукції (робіт, послуг), висловлення аудитором незалежної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про витрати.

На початковому етапі аудитор оцінює ефективність систем обліку і внутрішнього контролю витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції. Рівень ефективності системи внутрішнього контролю можна ОЦІНИТИ за наявністю оперативного контролю, за правильністю визначення обсягів реалізованої продукції, якості, цін, дотримання графіків (термінів) реалізації, наявністю і надійністю пропускної системи при реалізації продукції тощо.

Одним із важливих етапів аудиту є встановлення реальності записів по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації". Реальність формування собівартості реалізованої продукції аудитор може встановити шляхом порівняння даних по дебету рахунку 90 із документами, які є підставою для записів на цьому рахунку. При цьому слід звернути увагу на склад виробничої собівартості готової продукції, тобто необхідно перевірити достовірність відображення прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших прямих витрат, розподілених загальновиробничих витрат, що обліковуються на рахунку 23 "Виробництво". Слід також перевірити сальдо цього рахунку.

Під час здійснення перевірки за елементами витрат аудитор вивчає наявність затверджених норм витрат, способи фактичного списання їх у виробництво; з'ясовує, чи не було випадків списання у виробництво сировини і матеріалів, що не належать до виробництва досліджуваних видів продукції; як проводиться оцінювання і списання зворотних відходів виробництва; правильність віднесення на виробництво вартості нестач і втрат цінностей у межах норм природних втрат.

Під час перевірки аудитор з'ясовує склад витрат, що відображаються на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".

Аудитору слід особливу увагу приділити перевірці реальності визначення собівартості продукції. Для цього списання продукції, тварин і матеріальних цінностей з кредиту рахунків 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 26 "Готова продукція", 21 "Поточні біологічні активи" у дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації" зіставляють із нарахованою заборгованістю покупців (рахунки 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами") у відповідних бухгалтерських регістрах.

Аудит формування фінансових результатів

Метою аудиту є оцінка достовірності та правильності формування фінансових результатів і використання прибутку з метою виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства, дотримання норм законодавства сплати податку на прибуток, статуту щодо використання прибутку.

Джерелами аудиту є: Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", П(С)БО 16 "Витрати" і П(С)БО 15 "Дохід", а також дані рахунків 79 "Фінансові результати" за субрахунками: 791 "Результат операційної діяльності"; 792 "Результат фінансових операцій"; 793 "Результат іншої діяльності".

Основними етапами аудиту формування фінансових результатів є:

 • 1) перевірка дотримання стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо складу витрат, доходів та їх визнання;
 • 2) зіставлення окремих статей (елементів) форм фінансової звітності з Головною книгою;
 • 3) зіставлення даних Головної книги з регістрами синтетичного обліку по рахунку 79 "Фінансові результати";
 • 4) оцінка дотримання облікової політики стосовно формування фінансових результатів;
 • 5) перевірка узгодженості даних синтетичного і аналітичного обліку фінансових результатів;
 • 6) визначення рівня підтвердження даних про фінансові результати відповідними первинними документами;
 • 7) перевірка правильності розподілу прибутку відповідно до вимог чинного законодавства та умов статуту;
 • 8) аналіз фінансових результатів. Здійснюється аудитором з метою виявлення впливу окремих факторів на розмір фінансових результатів та розробки відповідних заходів з реалізації виявлених резервів зниження собівартості продукції, збільшення доходів тощо.
 • 9) оформлення результатів перевірки в аудиторському звіті (рис. 10.15).

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності підприємства, відображених у фінансовій звітності (зразок)

Рис. 10.15. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності підприємства, відображених у фінансовій звітності (зразок)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >