< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Договір про надання аудиторських послуг

Договір про надання аудиторських послуг

Місце укладання

Дата ___________

Аудиторська фірма (найменування аудиторської організації), що іменується далі "Виконавець", в особі Генерального директора (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи), що діє на основі Статуту, з одного боку, і (найменування економічного суб'єкта), що іменується далі "Замовник", в особі Генерального директора (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи), що діє на основі (документ, який визначає повноваження), з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Мета договору

Мета цього договору – визначити основу, на якій ми повинні діяти як аудитори компанії (її філіалів), визначити права та обов'язки вашої компанії і нашої.

 • 2. Предмет договору
 • 2.1. Замовник доручає, а виконавець виконує роботи:
 • 2.1.1. Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Замовника за період з (дата початку звітного періоду) по (звітна дата) і складання аудиторського висновку про достовірність цієї звітності, а також письмової інформації (звіту) аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту.
 • 2.1.2. Надання супутніх аудиту послуг (перелік послуг) і документальне оформлення їх результатів.
 • 3. Права та обов'язки Виконавця
 • 3.1. Проводити аудит фінансової звітності Замовника, керуючись Законом України "Про аудиторську перевірку" та Міжнародними стандартами аудиту.
 • 3.2. Самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актів України, а також конкретних умов договору із Замовником
 • 3.3. Має право перевіряти в повному' обсязі документацію про фінансово-господарську діяльність, наявність коштів, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення з питань, що виникли в ході аудиту, і додаткові відомості, необхідні для аудиторської перевірки.
 • 3.4. Перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів.
 • 3.5. Має право одержувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб;
 • 3.6. Має право залучати до участі у виконанні робіт, передбачених у договорі, додаткових аудиторів (спеціалістів), сторонніх консультантів чи експертів за згодою Замовника.
 • 3.7. Має право відмовитись від проведення аудиторської перевірки чи від висловлення своєї думки щодо достовірності фінансової звітності в аудиторському висновку у разі неподання Замовником необхідної інформації.
 • 3.8. Зобов'язаний кваліфіковано проводити аудиторську перевірку, а також надавати інші аудиторські послуги.
 • 3.9. Інформувати Замовника про виявлені в ході проведення аудиту недоліки у веденні бухгалтерського обліку і звітності, організації і функціонуванні внутрішнього контролю.
 • 3.10. Зобов'язаний забезпечити схоронність документів, одержаних і складених у ході аудиторської перевірки, і не розголошувати їх зміст без згоди власника (керівника) Замовника, за винятком випадків передбачених законодавчими актами України, незалежно від продовження чи припинення відносин з Замовником і без обмеження строком давності.
 • 3.11. Підготувати аудиторський висновок і письмову інформацію (звіт) аудитора за результатами проведення аудиту, а також акт здавання-приймання виконаних робіт протягом трьох днів з моменту завершення робіт.
 • 3.12. Передати керівнику чи уповноваженій особі Замовника один примірник письмової інформації (звіту) аудитора керівництву економічного суб'єкта, що перевіряється , за результатами проведення аудиту.
 • 3.13. Передати Замовнику аудиторський висновок тільки після офіційного одержання у повному обсязі складеної і підписаної фінансової звітності Замовника.
 • 4. Права та обов'язки Замовника
 • 4.1. Має право одержувати від Виконавця інформацію про вимоги законодавства щодо проведення аудиту, у тому числі про підстави для зауважень і висновків, зроблених аудитором.
 • 4.2. Має право звернутися з відповідною заявою в орган, який видав Виконавцю свідоцтво на здійснення аудиторської діяльності, для перевірки якості аудиторського висновку.
 • 4.3. Зобов'язаний створювати Виконавцю умови для своєчасного і повного проведення аудиторської перевірки, надавати всю документацію, необхідну для її проведення, давати за запитом Виконавця роз'яснення і пояснення в усній і письмовій формі.
 • 4.4. Нести відповідальність за повноту і достовірність наданих для роботи документів, щодо предмету перевірки і знаходяться як у Замовника, так і у третіх осіб.
 • 4.5. Не може здійснювати будь-які дії з метою обмеження кола питань, які підлягають з'ясуванню при проведенні аудиторської перевірки чи наданні супутніх аудиту послуг.
 • 4.6. Не може чинити тиск на Виконавця під час проведення ним робіт, а також з метою зміни його думки щодо достовірності фінансової звітності.
 • 4.7. Затвердити звіт Виконавця і підписати акт здавання-приймання виконаних робіт або подати обґрунтовану відмову від затвердження згідно з п.... цього договору протягом трьох днів з моменту подання Виконавцем звіту.
 • 4.9. Своєчасно (згідно з цим договором) здійснювати розрахунки з Виконавцем.
 • 5. Строки виконання робіт

Роботи, передбачені цим договором, мають бути виконані в період з "___" _________ 200 _ р. по "__"_______ 200_ р.

 • 6. Вартість аудиторських послуг і порядок розрахунків
 • 6.1. Вартість аудиторських послуг визначається сторонами до початку робіт.
 • 6.2. Вартість аудиторських послуг згідно з цим договором становить (сума цифрами і прописом), у тому числі ПДВ (_).
 • 6.3. Оплата здійснюється у національній валюті України.
 • 6.4. Оплату аудиторських послуг Замовник здійснює на основі рахунку, який виписує Виконавець.
 • 6.5. Оплата робіт проводиться в такому порядку: (_) % вартості робіт. Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця протягом трьох днів з дати початку робіт, (_) % вартості робіт Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця – протягом трьох днів після підписання акту приймання і здавання робіт.
 • 6.6. У разі невиконання Замовником зобов'язань щодо оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі (_) % суми платежу.
 • 6.7. У разі прострочення виконання робіт з вини Виконавця Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі (_) % суми договору за кожний день прострочення.
 • 7. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів
 • 7.1. Повну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, своєчасне і повне подання фінансової звітності, бухгалтерської звітності користувачам і аудиторам несе Замовник.
 • 7.2. У разі, якщо в процесі виконання аудиторських робіт Замовник не забезпечить надання необхідних аудитору документів або пояснень, або бухгалтерський облік у Замовника перебуває у стані, що потребує відновлення, Виконавець має право призупинити виконання робіт без відшкодування перерахованих в авансовому порядку сум.
 • 7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку перенести строк виконання робіт згідно з цим договором у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань відповідно до пп. 4.3 і 4.9 цього договору з повідомленням Замовника.
 • 7.4. Якщо на думку Замовника виконана робота не відповідає встановленим вимогам, то протягом трьох днів після надання Виконавцем результатів роботи Замовник повинен подати вмотивовану відмову від прийняття робіт у формі проекту одностороннього акта.

Якщо в установлений строк Виконавець не одержить підписаний акт здавання- приймання або вмотивовану відмову, роботу вважають прийнятою з виконанням усіх умов договору. Акт без підпису Замовника може бути поданий до оплати за умов наявності запису "Зауваження від Замовника в установлений строк не надійшли".

 • 7.5. У разі виникнення спорів сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.
 • 7.6. У тому разі, якщо згода не буде досягнута шляхом переговорів, усі спори, розбіжності і конфлікти, що виникли у зв'язку з виконанням цього договору, а також у разі його порушування чи розірвання, будуть вирішуватись судом (вказівка конкретного судового органу),
 • 7.7. За невиконання зобов'язань за цим договором Замовник і Виконавець несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього договору.
 • 8. Конфіденційність
 • 8.1. Обсяг інформації, що не підлягає розголошенню, визначається Замовником і узгоджується з Виконавцем окремим додатком до договору.
 • 8.2. Сторони зобов'язуються зберігати сувору конфіденційність інформації, одержаної під час виконання цього договору, і вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти її розголошенню.
 • 8.3. Передача конфіденційної інформації третім особам, публікація чи інше розголошення такої інформації може здійснюватись тільки з письмової згоди другої сторони, незалежно від причини припинення дії цього договору.
 • 9. Прикінцеві положення
 • 9.1. Всі доповнення і зміни до цього договору дійсні тільки в тому разі, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими на це особами.
 • 9.2. Цей договір набирає чинності з дня його підписання. Цей договір

підписаний (дата) у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін. " Місце виконання угоди ( ).

 • 10. Строк дії договору
 • 10.1. Строк дії договору (строк).
 • 10.2. Договір можна розірвати за бажанням однієї зі сторін з письмовим повідомленням другої сторони за 15 днів до дати розірвання.

Реквізити сторін:

Виконавець:

(Юридична адреса, банківські реквізити, індивідуальний номер платника податків, статистичні коди, номер свідоцтва на, ведення аудиторської діяльності і дата її видачі, найменування органу, що видав свідоцтво Виконавцю)

Замовник:

(Юридична адреса, банківські реквізити, індивідуальний номер платника податків, статистичні коди)

Виконавець:

(підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Замовник: (підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >