< Попер   ЗМІСТ

Контроль залишків короткострокової кредиторської заборгованості постачальникам

Контроль залишків короткострокової кредиторської заборгованості постачальникам

Мета документа: оцінити достовірність сальдо короткострокової кредиторської заборгованості у Балансі (звіті про фінансовий стан)

з/

п

Назва

постачальника

Дата

виникнення за боргова- ності

Дані

поточного обліку, грн

Дані Головної книги, грн

Дані Балансу, тис. грн

Підтвердж єні суми постачальниками, грн

Виявлені помилки та спірні суми, грн

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ПАТ "Гайсин- молокозавод"

02.04.2014

70 025 w

X

X

70 025

Сума підтверджена первинними документами

2

ПрАТ

"М'ясокомбінат – 1"

07.04.2014

12 000 ∅

X

X

-14 300

+2310

Занижено суму заборгованості

і т.д.

X

X

Усього залишки короткострокової кредиторської заборгованості

250 800

240 800

240,8

250 800

+10 000

У балансі та Головній книзі занижено суму кредиторської заборгованості на 10 000 грн

;

Символи та умовні позначення в робочих документах аудитора*

Вид

символу

(позначення)

Зображення

символу

(позначення)

Пояснення значення,

в якому вживається символ (позначення)

1

2

3

Символьні

Пунктування в різних варіантах (процедура виконана, помилок не виявлено)

Документ будь-якого виду; цифрою позначається номер копії

Документи будь-якого виду

Ручна процедура бухгалтерського обліку

Ручна процедура контролю

Вибір альтернативних рішень

Посилання на певну інформацію

Тимчасове вилучення інформації

Бухгалтерська книга

Операція, виконана за документом

Занесення книги або документа у файли

Помилка

Зв'язок з іншою сторінкою

Потік документів або інформації

Буквені

С

Сума перевірена

П

Перевірочний підрахунок виконано

У/Г

Узгоджено з Головною книгою

У/Б

Узгоджено з поточним балансом

У/Ф

Узгоджено з фінансовими звітами

Ф

Проведено фізичний огляд

УП

Узгоджено зі звітністю попереднього періоду

БВ

Звірено з банківською випискою

КП

Коригувальна проводка

Р/Д

Робочий документ

Г/К

Г оловна книга

ПА

Програма аудиту

ТОРЧ

Табель обліку робочого часу

ПК

Підготовлено клієнтом

НС

Не суттєво, щоб коригувати

ВК

Внутрішній контроль

Д

Досліджено

П

Підтверджено

ПВГ

Виведено підсумки по вертикалі і горизонталі

ВД

Виправдовувальний, підтверджувальний документ

У

Узгоджено з ...

Джерело: Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.

;

БАЛАНС на 31 грудня 2014 р. ПАТ "АГРОС"

Актив

Код

рядка

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

1785

1917

Первісна вартість

1001

2914

3341

Знос

1002

1129

1424

Незавершені капітальні інвестиції

1005

841

15874

Основні засоби:

1010

164803

227579

Первісна вартість

1011

279796

352117

Знос

1012

114993

124538

Інвестиційна нерухомість

1015

19275

12422

Первісна вартість

1016

34584

23225

Знос

1017

15309

10803

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств

1030

155

155

інші фінансові інвестиції

1035

756

756

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

5226

81

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом І

1095

192841

258784

II. Оборотні активи

Запаси

1100

117316

118440

Виробничі запаси

1101

26829

29796

Незавершене виробництво

1102

18675

13728

Готова продукція

ПОЗ

64956

68548

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

6856

6368

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6995

42157

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

24557

21342

з бюджетом

1135

7887

10978

у тому числі з податку на прибуток

1136

1544

45

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1196

1119

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

2321

596

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

2

20

Усього за розділом II

1195

160274

194652

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

353115

453436

Пасив

I. Власний капітал

9500

9500

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Резервний капітал

1415

12634

12634

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

223855

248672

Неоплачений капітал

1425

Вилучений капітал

1430

-

-

Усього за розділом I

1495

245989

270806

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

8191

54181

Інші довгострокові зобов'язання

1515

26840

32580

Довгострокові забезпечення

1520

1802

1756

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

36833

88517

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

38972

54315

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

10309

17378

розрахунками з бюджетом

1620

422

530

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

1018

1214

розрахунками з оплати праці

1630

1569

2067

за одержаними авансами

1635

17126

18488

за розрахунками з учасниками

1640

Поточні забезпечення

1660

813

63

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

64

58

Усього за розділом III

1695

70293

94113

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс

1900

353115

453436

 
< Попер   ЗМІСТ