Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи бухгалтерського облік Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод Облік як інформаційна система управління підприємством Предмет бухгалтерського обліку Методи і прийоми бухгалтерського обліку Рахунки і подвійний запис Будова бухгалтерських рахунків та їх класифікація Характеристика синтетичних та аналітичних рахунків Кореспонденція рахунків і подвійний запис Бухгалтерський баланс Поняття та будова бухгалтерського балансу Типи змін в бухгалтерському балансі Оцінка в обліку та калькуляція Оцінка, як інструмент вартісного вимірювання об'єктів обліку Калькуляція та їі види, методи калькулювання Первинне спостереження та узагальнення даних бухгалтерського обліку Документування господарських фактів і процесів Зміст документів і вимоги до їх створення. Технічні форми документів. Класифікація бухгалтерських документів Документообіг, порядок опрацювання та заповнення документів. Зберігання бухгалтерських документів Інвентаризація як вид первинного спостереження і прийом бухгалтерського обліку Узагальнення даних бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік Облік необоротних активів Поняття про необоротні активи та їх види Оцінка необоротних активів Облік зносу (амортизації) необоротних активів Облік надходження необоротних активів Облік запасів Запаси підприємства, їх класифікація та оцінка в обліку Документальне оформлення надходження і витрачання запасів Облік запасів на складі та його зв'язок з обліком у бухгалтерії Облік надходження, переміщення та списання запасів Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості Визначення грошових коштів та їх види Облік готівкових грошових коштів в касі Облік безготівкових грошових коштів на рахунках в банках Визначення, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселем Облік іншої дебіторської заборгованості Облік розрахунків за виданими авансами Облік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків за нарахованими доходами Облік розрахунків за претензіями Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків Облік розрахунків з членами кредитних спілок Облік розрахунків з іншими дебіторами Облік довгострокової дебіторської заборгованості Облік зобов'язань Загальні поняття про зобов'язання й забезпечення, їх класифікація, оцінка та умови визнання Облік зобов'язань перед вітчизняними та зарубіжними контрагентами Облік кредитів банку Облік зобов'язань, забезпечених векселями Облік зобов'язань з орендних операцій Облік зобов'язань за облігаціями Облік зобов'язань за податками і обов'язковими платежами Облік зобов'язань за розрахунками з учасниками Облік персоналу, праці та її оплати Правові та організаційні основи оплати праці на підприємстві Облік особового складу, відпрацьованого часу та виробітку Техніка нарахування заробітної плати Нарахування виплат працівникам за середнім заробітком Розрахунок утримань із заробітної плати Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці та виплата заробітної плати Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням Облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування Власний капітал підприємства, його функції та структура Формування статутного капіталу та його змін на підприємствах різних організаційно-правових форм Облік неоплаченого і вилученого капіталу Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) Облік додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Облік резервного капіталу Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів Облік цільового фінансування і цільових надходжень Облік витрат видів діяльності Поняття витрат, їх класифікація, умови визнання та оцінки Облік витрат операційної діяльності Облік прямих витрат Структура, порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат. Облік втрат від браку Облік незавершеного виробництва Зведений облік витрат на виробництво Облік витрат періоду Облік витрат фінансової діяльності Облік витрат іншої звичайної діяльності Облік готової продукції Сутність поняття "готова продукція", її характеристика та класифікація Документальне оформлення операцій, пов'язаних з рухом готової продукції Порядок формування собівартості випущеної та реалізованої продукції Облік доходів діяльності Поняття доходів, їх склад та оцінка Облік доходів від основної діяльності Облік доходів від іншої операційної діяльності Облік доходів від неопераційної діяльності Облік формування фінансових результатів підприємства Технологія складання фінансової звітності Структура фінансової звітності: склад та підготовка інформації Методика складання Балансу Методика складання Звіту про фінансові результати Методика формування Звіту про рух грошових коштів Методика заповнення Звіту про власний капітал Основні напрямки аналізу фінансової звітності підприємства
 
Наст >