< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Обліково-аналітична система є важливою складовою інформаційного середовища підприємства. Тому знання принципів її функціонування, технології генерування інформації, методичних прийомів перетворення інформації в звітні дані необхідне не тільки обліковому персоналу, а й всім економічним службам підприємства. Наближення вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних зразків відкриває управлінському персоналу при прийнятті інвестиційних рішень, рішень про співпрацю широкі можливості для розуміння сутності бізнес-процесів у закордонних партнерів та їх відображенні у звітних формах. Основні навики менеджера у сучасному суспільстві охоплюють не тільки вміння аналізувати фінансову звітність, а й брати активну участь у її створенні. Тому дисципліна "Бухгалтерський облік" є однією з основних при підготовці фахівців як економічного напрямку, так і спеціалістів з питань управління.

Дисципліна "Бухгалтерський облік" для необлікових спеціальностей передбачає вивчення теоретично-концептуальних засад обліку, основних елементів фінансового обліку та формування фінансової звітності.

Представлений посібник розроблений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" з дисципліни “Бухгалтерський облік” і включає в себе як теоретичні принципи ведення обліку, так і головні розділи бухгалтерського обліку, викладені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Автори посібника врахували всі останні зміни нормативно-правової бази на момент видання не тільки щодо методології ведення обліку, а й інших законодавчих актів, які стосуються юридичних та організаційних моментів функціонування підприємства. Це, зокрема, положення Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про акціонерні товариства", норм Податкового кодексу, Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю, тощо.

Перша частина навчального посібника присвячена опису теоретичних основ бухгалтерського обліку – його предмету, методу, завдань, загальних принципів організації в умовах постійних змін, що відбуваються в економіці України.

Друга частина – розкриває основні питання бухгалтерського обліку і включає в себе такі теми як: 1. Облік необоротних активів. 2. Облік запасів. 3. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. 4. Облік зобов'язань. 5. Облік персоналу, праці та її оплати. 6. Облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування. 7. Облік витрат видів діяльності. 8. Облік готової продукції. 9. Облік доходів діяльності. 10. Технологія складання фінансової звітності.

Автори посібника, поряд із теоретичним матеріалом, максимально доповнили його ситуаційними задачами, прикладами, оскільки, як показує практика викладання дисципліни "Бухгалтерський облік", лише ознайомлення з методикою відображення господарських операцій на прикладах дозволяє студентам краще засвоювати отримані знання.

Вивчення методики й практики бухгалтерського обліку необхідне для студентів, які в майбутньому працюватимуть менеджерами підприємств, фінансовими аналітиками, працівниками фінансових органів, фіскальної служби, банківської системи, страхової діяльності, митної служби. Головне завдання дисципліни – освоєння та оволодіння всіма прийомами й методами щодо ведення бухгалтерського обліку та формування системи фінансової звітності.

З огляду на деталізацію окремих тем, розгляд практичних ситуацій, навчальний посібник може бути цікавим як для студентів облікових спеціальностей, так і для практикуючих бухгалтерів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >