< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основи бухгалтерського облік

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Облік як інформаційна система управління підприємством

Облік (у широкому розумінні) – це спостереження, вимірювання та реєстрація фактів, процесів, подій природи або суспільного життя.

Залежно від сфер економічної діяльності виділяють такі види господарського обліку:

 • 1. Облік в державному секторі – це облік в закладах державного сектора економіки (фінансові органи, органи казначейства, податкова інспекція, митна служба, армія, органи міліції, суду, прокуратури, установи освіти і культури всіх рівнів, медичні заклади, установи культури, соціальні фонди та служби і т.п.).
 • 2. Облік в банках (кредитно-фінансові установи, які зберігають кошти і капіталовкладення, надають кредити та здійснюють послуги за фінансовими операціями).
 • 3. Облік господарської діяльності.

Під господарською діяльністю відповідно до Господарського Кодексу розуміють діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність – це будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом (машинобудування, хімічна, харчова, легка, лісова та інші галузі промисловості), обміном (торгівля: гуртова, роздрібна, дрібно гуртова, комісійна) та споживанням матеріальних (сировина, матеріали, паливо, енергія) і нематеріальних (ліцензії на право здійснення певних видів діяльності, патенти на здійснення торгівлі, діяльності, комп'ютерні програмні продукти) цінностей, наданням та використанням послуг (транспортні, аудиторські, інформаційні, з дослідження ринку).

Економіка України складається з галузей. Отже, господарський облік можна класифікувати за галузевою ознакою (Сільське і лісове господарство, рибальство та мисливство. Гірничовидобувна промисловість і розробка кар'єрів. Обробна промисловість. Електро-, газо- і водопостачання. Будівництво. Оптова і роздрібна торгівля, ремонт різних товарів. Готелі і ресторани. Транспорт, складське господарство і зв'язок).

У свою чергу галузі економіки і, відповідно, облік можна класифікувати за окремими видами (сільськогосподарський облік – на облік у рослинництві й тваринництві: облік у торгівлі – на облік в оптовій та роздрібній, комісійній торгівлі; промисловий облік – облік в добувній промисловості, машинобудівній, хімічній, текстильній та інших галузях), підвидами, суб'єктами господарювання (залежно від форми власності – державні, комунальні, колективні, приватні підприємства та господарські товариства; залежно від чисельності персоналу – малі, середні, великі підприємства).

Для здійснення господарської діяльності кожна господарська одиниця має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби (засоби виробництва та засоби праці) – будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти.

Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Витрати праці включають разом з матеріальними витратами до вартості виготовлених виробів, наданих послуг.

Господарська діяльність складається з господарських процесів, які поділяють на господарські операції.

Господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Так, для виробничого підприємства (фабрики, заводу) характерними є операції із закупівлі сировини та інших матеріалів – процес заготівлі; операції з виготовлення із сировини та інших матеріалів виробів – процес виробництва; операції з продажу готової продукції – процес реалізації.

Будь-яка економічна система потребує координації та взаємодії її складових, тобто управління. Управління господарською діяльністю неможливе без надходження необхідної економічної інформації. Інформацію, яка характеризує фактичний стан господарської діяльності, формує система господарського обліку. Господарський облік – це кількісне вимірювання і якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю та управління нею.

Кількісне вимірювання складає основу господарського обліку, формує первинні дані про господарську діяльність. Первинні дані господарського обліку, які пройшли процес їх опрацювання – накопичення, групування, зведення, співставлення – використовують для якісної характеристики діяльності окремих господарських ланок. Вони містять нові знання про розвиток процесу суспільного виробництва (наприклад, показники випуску продукції, прибутку, рентабельності виробництва, середньої заробітної плати і т.п. ).

Основними завданнями господарського обліку є:

 • 1) спостереження – цілеспрямоване сприйняття об'єктивної дійсності, обумовлене завданнями, які стоять перед спостерігачем (наприклад, спостереження за відвантаженням продукції) – дає якісну характеристику об'єкту;
 • 2) вимірювання – це вираження фактів господарської діяльності в певних числових показниках (кількість відвантаженої продукції);
 • 3) реєстрація якісних і кількісних характеристик фактів і явищ господарської діяльності.

Отже, господарський облік – це система спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки і передачі інформації про факти і явища господарської діяльності, необхідної для управління як економікою держави в цілому, так і окремими суб'єктами господарювання.

Важливою складовою господарського обліку є бухгалтерський облік.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який веде підприємство.

Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємств, організацій, установ. Він охоплює всі засоби господарства та джерела їх формування, всі господарські процеси й результати діяльності.

Особливості бухгалтерського обліку:

 • 1. Господарські операції, відображені в натуральних і трудових вимірниках, обов'язково узагальнюють у грошовому вимірнику. Завдяки цьому отримують такі узагальнюючі показники як загальну вартість основних і оборотних засобів (майна) підприємства, їхній рух і використання в процесі господарської діяльності, собівартість продукції, обсяг реалізації, фінансові результати.
 • 2. У бухгалтерському обліку господарські операції відображають систематично і послідовно по мірі їх здійснення. Це забезпечує суцільне і безперервне спостереження і контроль за господарською діяльністю.
 • 3.Обов'язковою умовою відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку є їхнє документальне обґрунтування, завдяки чому показники обліку набувають особливого доказового, юридичного значення. Економічна складова бухгалтерського обліку дає змогу оцінити ефективність господарських процесів, юридична – законність і доцільність рішень, які приймає керівництво. Отже, бухгалтерський облік встановлює взаємозв'язок між економікою і правом у процесі господарської діяльності.
 • 4. Для забезпечення систематичного і взаємопов'язаного відображення господарських засобів і процесів у бухгалтерському обліку застосовують особливі, тільки йому властиві способи опрацювання облікової інформації – рахунки, подвійний запис операцій на рахунках, балансове узагальнення.

Отже, бухгалтерський облік є системою безперервного, суцільного, документально обґрунтованого і взаємопов'язаного відображення господарських засобів, їхніх джерел, господарських процесів і результатів діяльності в грошовому вираженні для забезпечення інформацією, необхідною для управління та контролю.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачає ведення двох видів обліку: бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського).

Фінансовий облік – регламентована законодавством система збирання, опрацювання й узагальнення даних про активи, зобов'язання, власний капітал, витрати, доходи і фінансові результати діяльності підприємства, що грунтується на основних принципах обліку і методах оцінки, передбачених в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку з метою формування фінансової звітності.

Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – це нормативно-правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, які визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, яка не суперечить міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

Управлінський облік – це система інформації, яка характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства та його центрів відповідальності в процесі планування, організації, контролю з метою прийняття найефективніших рішень (щодо доходів і витрат) на самому підприємстві.

Предметом управлінського обліку є виробнича діяльність організації в цілому та її окремих структурних підрозділів. Господарські операції, які мають винятково фінансовий характер (операції з цінними паперами, продаж чи купівля майна, орендні та лізингові операції, і т.п.), виходять за межі предмета управлінського обліку.

Об'єктами управлінського обліку є витрати підприємства (поточні й капітальні) та його окремих структурних підрозділів – центрів відповідальності; результати господарської діяльності як усього підприємства, так і окремих центрів відповідальності; внутрішнє ціноутворення, в т.ч. із використанням трансферних цін; бюджетування і внутрішня звітність.

Фінансовий облік зобов'язані вести всі підприємства, організації й установи незалежно від форм власності, розмірів, видів діяльності. Кінцевою метою фінансового обліку є складання фінансової (публічної) звітності.

Метою управлінського обліку є формування інформації для прийняття рішень та контроль результатів і ефективності виконання прийнятих рішень. Процес ведення управлінського обліку закінчується складанням управлінської (внутрішньогосподарської) звітності.

В управлінні підприємством бухгалтерський облік виконує такі функції: управлінську, інформаційну, аналітичну, контрольну, оціночну.

Управлінська функція полягає в забезпеченні правдивою, достовірною, своєчасною, зручною й оперативною інформацією про фінансовий стан і діяльність підприємства різних внутрішніх та зовнішніх користувачів для прийняття управлінських рішень.

Інформаційна функція передбачає відображення фактичного стану господарської діяльності об'єкта управління. Це одна з головних функцій обліку.

Аналітична функція полягає в здійсненні на основі первинних та зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів та результатів роботи підприємства із широким застосуванням економіко-статистичних методів і методів моделювання, що направлено на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Контрольна функція полягає в необхідності здійснення методами бухгалтерського обліку контролю збереження та ефективності використання ресурсів, виконання планових завдань, дотримання чинного законодавства й умов угод і контрактів.

Оціночна функція полягає у вимірюванні та оцінюванні ресурсів, визначенні вартості й собівартості виробленої продукції, розрахунку результату діяльності підприємства, його рентабельності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

 • • збір даних про господарські факти та їх фіксування в первинних документах;
 • • інтерпретація фактів (групування, оцінка, відображення методом подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку);
 • • накопичення даних про окремі об'єкти в регістрах бухгалтерського обліку;
 • • складання звітних форм про стан і структуру активів, пасивів, капіталу, грошових потоків, витрати, доходи фінансові результати від різних видів діяльності.

Вирішення цих завдань дає можливість систематичного контролю за змінами, які відбуваються у складі об'єктів обліку та узагальнення інформації про такі зміни у формах звітності, які подають користувачам для прийняття рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >