< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Предмет бухгалтерського обліку

У широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку (на макрорівні) є процес створення, розподілу, обміну й споживання суспільного продукту в тій його частині, яка може бути охоплена інформацією у єдиному грошовому вимірнику. Предметом бухгалтерського обліку на мікрорівні є господарська діяльність підприємства.

Предметом бухгалтерського обліку (у його вузькому розумінні) є господарські факти, господарські операції, що зумовлюють рух господарських засобів, а також джерел їх утворення. У системі обліку відображають не самі події, які характеризують господарську діяльність, пов'язану з технологією виконання робіт або з трансформуванням спожитих ресурсів у готовий продукт в їх натуральному вираженні, а факти про зміни в об'єктах спостереження.

Факт означає подію, явище, процес, які відбулися у реальній дійсності, а саме у процесі господарської діяльності підприємства.

Предмет бухгалтерського обліку деталізується в його об'єктах.

Під об'єктом обліку розуміють конкретний засіб (майно), джерело його утворення та його рух в процесі відтворення. Об'єктом обліку є також факти, дії та події господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів, процеси придбання засобів виробництва продукції та її збуту, розрахункові відносини підприємства з юридичними та фізичними особами, фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Об'єкти обліку за економічним змістом та призначенням можна поділити на:

 • 1. Активи (господарські засоби, майно підприємства).
 • 2. Пасиви (власний капітал і зобов'язання).
 • 3. Витрати, доходи, фінансові результати та грошові потоки у розрізі видів господарської діяльності.

Активи – це ресурси, отримані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому. їх поділяють за багатьма класифікаційними ознаками:

 • – за формами функціонування;
 • – за характером участі у господарському процесі;
 • – за термінами утримання, використання.

За формами функціонування господарські активи поділяють на такі групи: матеріальні, нематеріальні, фінансові, біологічні активи.

Матеріальні активи – це засоби підприємства, які мають матеріально- речову форму. До групи матеріальних активів підприємства включають: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершене будівництво, запаси.

Основні засоби – це сукупність засобів праці, які функціонують у незмінній натурально-речовій формі впродовж періоду, більшого, ніж один рік від дати введення в експлуатацію. Вартість основних засобів зменшується поступово з їх фізичним і моральним зносом. До основних засобів належать: земля, будівлі, споруди, машини, інструменти, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), а вартісну межу підприємство встановлює самостійно.

До складу інших необоротних матеріальних активів належать: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; природні ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; інші необоротні матеріальні активи. Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, враховуючи принцип суттєвості.

Незавершене будівництво (капітальні інвестиції) – це вартість недобудованих об'єктів, споруд, будівництво яких здійснюють для власних потреб підприємства.

Запаси – це активи, які утримують з метою подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління підприємством чи які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу. До запасів відносять: виробничі запаси, малоцінні й швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати, готову продукцію, товари.

Нематеріальні активи – це об'єкти довгострокового вкладення (більше року), що мають вартісну оцінку, але не є речовими цінностями (права користування природними ресурсами, майном, права на знаки для товарів і послуг, об'єкти промислової власності, авторські права тощо). Нематеріальні активи, як і основні засоби, переносять свою вартість на витрати виробництва впродовж терміну їх функціонування шляхом нарахування амортизації за встановленими нормами.

Фінансові активи – це група господарських засобів підприємства у формі грошових коштів та їх еквівалентів інструментів, які належать підприємству. До цієї групи належать готівкові кошти в національній та іноземній валюті, кошти на рахунках в банках, фінансові інвестиції підприємства в цінні папери та статутні капітали інших підприємств, дебіторська заборгованість різних фізичних і юридичних осіб перед підприємством за відвантажену їм продукцію, товари чи надані послуги.

Біологічні активи – тварини або рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

За характером участі у процесі обороту господарські засоби (активи) поділяють на необоротні та оборотні активи.

Необоротні активи – це сукупність майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності підприємства. Як правило, до них належать засоби тривалістю використання більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). До необоротних господарських засобів підприємства належать: основні засоби, капітальні інвестиції, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інші необоротні активи.

Оборотні активи – це сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного циклу, якщо він менший року, тому всю свою вартість одразу переносять на виготовлену з них чи за їх участі продукцію. Як правило, до них належать виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти в касі й на рахунках у банку. Дебіторська заборгованість – це елемент оборотного капіталу, сума боргів, що належать підприємству від юридичних чи фізичних осіб. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, називають дебіторами.

За термінами утримання, використання активи в обліку поділяють на довгострокові та короткострокові.

Довгострокові активи – це ресурси, які підприємство використовує в господарській діяльності, утримує чи очікує отримати впродовж терміну більшого за рік чи операційний цикл. Довгостроковими є необоротні активи.

Короткострокові активи – це матеріальні ресурси, які підприємство повністю споживає в межах року або операційного циклу та фінансові ресурси, які підприємство утримує чи очікує отримати впродовж 12 місяців з дати балансу. Короткостроковими є оборотні активи підприємства.

Пасиви підприємства ще називають джерелами господарських засобів. Джерела господарських засобів поділяють на: власні та залучені.

До власних джерел формування господарських засобів належать кошти статутного та пайового капіталу, додаткового та резервного капіталу, прибутку (одержаного за результатами діяльності), цільове фінансування, які формують власний капітал підприємства.

До залучених джерел формування господарських засобів належать ті, які тимчасово надані в користування підприємству, а потім їх повертають власникам на узгоджених між ними і підприємством умовах.

Залучений капітал може виступати у товарній чи нетоварній формах.

Товарна форма залученого капіталу – це кредиторська заборгованість за товари, роботи й послуги. Кредиторська заборгованість за товари, роботи й послуги – це тимчасово залучені підприємством кошти від фізичних і юридичних осіб, тобто заборгованість підприємства перед іншими фізичними та юридичними особами за отримані від них товарно-матеріальні цінності, надані ними послуги чи виконані роботи. Кредиторську заборгованість у межах нормативних термінів оплати рахунків чи зобов'язань вважають нормальною, а в разі порушення термінів платежів – простроченою.

Фізичні та юридичні особи, перед якими дане підприємство має кредиторську заборгованість, називають кредиторами.

Нетоварна форма задушеного капіталу включає:

 • 1) позики грошових коштів на умовах повернення, які надають банки чи інші кредитні установи позичальникові (фізичній або юридичній особі) на умовах сплати відсотків;
 • 2) зобов'язання за розрахунками з різними кредиторами (з бюджетом, з державними цільовими фондами, з працівниками підприємства з оплати праці, з внутрішніх розрахунків);
 • 3) забезпечення майбутніх витрат і платежів, які створюють для відшкодування майбутніх операційних витрат;
 • 4) непередбачені зобов'язання – виникають тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю (сплата гарантійних зобов'язань банку);
 • 5) доходи майбутніх періодів – доходи, отримані протягом поточного або попередніх періодів, які належать до наступних періодів (авансові орендні платежі, абонентська плата за користування засобами зв'язку).

Витрати, доходи, фінансові результати та грошові потоки відображають в обліку в розрізі видів господарської діяльності. Звичайну діяльність підприємства поділяють на: операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основними функціями операційної діяльності є функції виробництва, управління і збуту. До основної діяльності належать операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), котрі є метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. Для виробничого підприємства такими є операції із виробництва і реалізації продукції, для підприємства що надає послуги – операції із надання послуг та забезпечення їх збуту, для підприємств торгівлі – операції із придбання і реалізації товарів.

Основними стадіями кругообороту господарських засобів у процесі основної діяльності є такі господарські процеси: постачання, виробництво, реалізація.

Процес постачати (купівлі) – стадія кругообороту, на якій гроші перетворюються в засоби виробництва і ресурси праці. Підприємство в результаті забезпечується матеріальними і трудовими ресурсами. При цьому об'єктами обліку тут є витрати на придбання засобів і ресурсів, обсяг їх заготівлі, розрахункові операції з постачальниками.

Процес виробництва – стадія кругообороту, на якій створюють блага шляхом поєднання засобів виробництва з робочою силою (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг). Виготовлений продукт доставляють до споживача. Тут об'єктами обліку є витрати (засоби праці в розмірі зношеної частини, сировина, паливо, енергія, праця та її оплата), собівартість продукції, наявність та рух готової продукції.

Процес реалізації – стадія кругообороту, на якій реалізують вироблену товарну продукцію, і остання набирає грошової форми, що дає можливість продовження наступного операційного циклу кругообороту капіталу. У процесі реалізації об'єктами обліку є витрати, пов'язані з відвантаженням та реалізацією продукції, обсяг відвантаження та реалізації продукції, обчислення доходу та прибутку від реалізації продукції, розрахунки з покупцями та за зобов'язаннями з податковими та іншими органами.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (тобто це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів).

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства (залучення позикових коштів, сплата нарахованих відсотків, отримання відсотків, дивідендів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >