< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика синтетичних та аналітичних рахунків

В управлінні господарською діяльністю підприємства використовується як узагальнююча, так і деталізована інформація про об'єкти бухгалтерського обліку. Тому в залежності від ступеня деталізації інформації бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні, субрахунки й аналітичні.

Рахунок найвищого (І) порядку називається синтетичним, рахунок II порядку – субрахунком і рахунок III порядку – аналітичним рахунком.

Синтетичними називаються рахунки, які дають узагальненні показники про господарські засоби, джерела їх утворення і господарські процеси по економічно однорідних групах в грошовому виразі.

Так, рахунки бухгалтерського обліку, що відкриваються на підставі статей балансу для обліку руху засобів і їх джерел, містять узагальнюючі (синтетичні) дані в грошовому вимірнику. Наприклад: рахунок "Основні засоби" показує рух усіх основних засобів підприємства; рахунок "Виробничі запаси" – наявність і рух предметів праці даної групи в цілому; рахунок "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" – загальну суму заборгованості всім постачальникам за отримані від них, але не оплачені матеріальні цінності. Ці рахунки синтетичні.

Аналітичні рахунки деталізують зміст синтетичних рахунків за окремими видами господарських засобів, джерел їх формування і господарськими процесами.

Проміжне місце між синтетичними і аналітичними рахунками займають субрахунки. При їх допомозі здійснюється:

  • – додаткове групування даних аналітичного обліку для одержання узагальненої інформації в межах певного синтетичного рахунку;
  • – деталізація сум, що обліковуються на синтетичних рахунках.

На синтетичних рахунках і субрахунках об'єкти бухгалтерського обліку відображаються тільки в грошовому вимірнику.

На аналітичних рахунках об'єкти бухгалтерського обліку, зокрема з обліку товарно-матеріальних цінностей, відображаються як в натуральному, так і в грошовому вимірниках.

Не всі синтетичні рахунки можна поділити на субрахунки і аналітичні рахунки. Окремі синтетичні рахунки не мають субрахунків, а мають аналітичні рахунки.

Між синтетичним рахунком, його субрахунками і аналітичними рахунками існує взаємозв'язок:

Сума початкового сальдо по синтетичному рахунку завжди повинна відповідати сумі початкових сальдо по аналітичних рахунках, які відкриті до нього.

Сума оборотів за дебетом та кредитом аналітичних рахунків повинна відповідати сумі оборотів за дебетом та кредитом синтетичного рахунку.

Сума кінцевого сальдо по синтетичному рахунку повинна відповідати кінцевому сальдо по аналітичних рахунках, які відкриті до нього.

Відображення об'єктів на синтетичних рахунках називається синтетичним обліком.

Відображення об'єктів на аналітичних рахунках називається аналітичним обліком.

Розглянемо записи на синтетичному та аналітичному рахунках на прикладі сировини й матеріалів на синтетичному рахунку "Виробничі запаси" (рис. 2.3). Цей синтетичний рахунок дає узагальнюючі показники про наявність, надходження та витрачання матеріалів в цілому по підприємству. За даними цього рахунку не можна дізнатись, які конкретно матеріали є на підприємстві, який їхній рух. Крім цього, відсутні натуральні показники за окремими видами матеріалів. Щоб отримати детальні дані про надходження та витрачання матеріалів, потрібно відкрити аналітичні рахунки.

Відображення операцій за синтетичним рахунком

Рис. 2.3. Відображення операцій за синтетичним рахунком

Для спрощення прикладу припустимо, що підприємство має два види матеріалів: бронзу та мідь. Дані про наявність і рух матеріалів показані загальними сумами на синтетичному рахунку "Виробничі запаси" і відображатимуться на відповідних аналітичних рахунках.

Приклад. Надійшло від постачальників 2500 кг. бронзи на cvmv 150000 грн. та 2000 кг. міді на суму 160000 грн.; відпущено на виробництво 2000 кг. бронзи на суму 120000 грн. та 3000 кг. міді на суму 240000 грн.; відпущено на виробництво 4000 кг. бронзи на суму 240000 грн. та 2000 кг. міді на суму 160000 грн. (табл. 2.1, 2.2).

Таблиця 2.1. Аналітичний рахунок "Бронза"

з/п

Зміст запису

Один.

виміру

Ціна

Надійшло

Витрачено

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на 1.09

кг

60.00

5000

300000

1.

Надійшло від постачальників

кг

60.00

2500

150000

2.

Відпущено на виробництво

кг

60.00

-

-

2000

120000

3.

Відпущено на виробництво

кг

60.00

-

-

4000

240000

Оборот

кг

60.00

2500

150000

6000

360000

Залишок на 1.10

кг

60.00

1500

90000

Таблиця 2.2. Аналітичний рахунок "Мідь"

з/п

Зміст запису

Один.

виміру

Ціна

Надійшло

Витрачено

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

А

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на 1.09

кг

80.00

5000

400000

1.

Надійшло від постачальників

кг

80.00

2000

160000

2.

Відпущено на виробництво

кг

80.00

-

-

3000

240000

3.

Відпущено на виробництво

кг

80,00

-

-

2000

160000

Оборот

кг

80,00

2000

160000

5000

400000

Залишок на 1.10

кг

80.00

2000

160000

Всі балансові та позабалансові синтетичні рахунки відображені в Плані рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків). У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку). В Інструкції до Плану рахунків крім синтетичних, наведено і субрахунки (рахунки другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку. Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

План рахунків бухгалтерського обліку структурно складається із таких дев'яти класів рахунків:

Клас 1. Необоротні активи.

Клас 2. Запаси.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань.

Клас 5. Довгострокові зобов'язання.

Клас 6. Поточні зобов'язання.

Клас 7. Доходи і результати діяльності.

Клас 8. Витрати за елементами.

Клас 9. Витрати діяльності.

Клас 0. Позабалансові рахунки.

Класи бухгалтерських рахунків мають конкретне призначення й забезпечують облік та накопичення економічної інформації для потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів.

Сальдо рахунків класів 1-3 є підставою для заповнення відповідних розділів активу балансу, а сальдо рахунків класів 4-6 для заповнення відповідних розділів пасиву балансу.

Дані синтетичного і аналітичного обліку про доходи і витрати, що відображаються на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності" і 9 "Витрати діяльності" є підставою для заповнення Звіту про фінансові результати господарського-фінансової діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >