< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський баланс

Поняття та будова бухгалтерського балансу

У теорії бухгалтерського обліку баланс виступає елементом методу бухгалтерського обліку і елементом звітності. В процесі господарської діяльності на підприємстві відбуваються структурні зміни в складі господарських засобів та джерел їх утворення. Для того, щоб зафіксувати такі зміни, підприємство повинне їх згрупувати і представити у вигляді узагальненого звіту, яким є баланс.

Вперше бухгалтерський баланс (фр. balance – терези, лат. bilanx – який має дві вагові чаші) на теоретичному рівні був обгрунтований Лукою Пачолі в 1494 році. Тоді баланс був описаний як структурний документ, який включає дві частини: ліву Актив (лат. aktivus – діяльний, діючий) і праву Пасив – (лат. passwus – пасивний, недіяльний). В подальшому ці терміни втратили свій первісний зміст і мають на сьогодні досить умовне значення. Однак принципи заповнення балансу залишились, практично, незмінними: в актив балансу вносять залишки за рахунками з дебетовим сальдо, а в пасив балансу – залишки за рахунками з кредитовим сальдо.

В основі побудови балансу лежить балансове рівняння:

АКТИВ = ПАСИВ (Власний капітал + Зобов'язання)

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Інакше кажучи активи – це майно та майнові права, якими володіє підприємство і які мають вартісну оцінку.

Зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Поняття "власного капіталу" випливає з балансового рівняння, а саме:

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ = АКТИВ – ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кожний елемент ресурсів в активі або пасивів називається статтею балансу. Розділ балансу – це сукупність статей активу чи пасиву, які об'єднують в економічно однорідні групи господарські засоби та джерела їх утворення. Сучасний вітчизняний баланс містить в активі три розділи, а в пасиві міститься чотири розділи (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Будова балансу за розділами

Актив

Пасив

 • 1. Необоротні активи
 • 2. Оборотні активи
 • 3. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття
 • 1. Власний капітал
 • 2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
 • 3. Поточні зобов'язання і забезпечення
 • 4. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

Баланс

Баланс

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства.

При побудові балансу необхідно дотримуватись таких принципів:

 • • використання єдиного грошового вимірника до статей балансу;
 • • автономності підприємства – бухгалтерський баланс повинен відображати тільки ті активи і пасиви, які належать підприємству, а не особам (власникам, кредиторам тощо), пов'язаним з підприємством;
 • • застосування оцінки активів за собівартістю їх придбання, тобто за первісною (залишковою) вартістю.

Типи змін в бухгалтерському балансі

Господарські операції за типом змін в балансі можна згрупувати в 4 групи:

 • 1) одна стаття активу збільшується, а інша стаття активу на таку ж суму зменшується, валюта балансу не змінюється;
 • 2) одна стаття пасиву збільшується, а інша на таку ж суму зменшується, валюта балансу не змінюється;
 • 3) стаття активу і стаття пасиву збільшується на однакову суму, загальна валюта балансу збільшується на цю ж суму;
 • 4) стаття активу і стаття пасиву зменшується, валюта балансу зменшується на цю ж суму.

Приклад. Внесені готівкові кошти з каси на поточний рахунок в сумі 1200 грн.

Операція свідчить, що взаємодіють між собою два активних субрахунки "Готівка в національній валюті " і "Поточні рахунки в національній валюті" один з яких збільшується, а другий – зменшується.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т 31.1 К-т 30.1 – 1200 грн.

Якщо допустити, що більше ніяких операцій не відбувалось, то на кінець періоду валюта балансу не зміниться, лише зміниться сума за відповідними статтями (табл. 3.2.)

Таблиця 3.2. Перший тип змін та його вплив на показники балансу

Актив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

Пасив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

1

2

3

4

5

6

Основні засоби

14500

14500

Зареєстрований

капітал

Виробничі запаси

23600

23600

40000

40000

Готова продукція

31200

31200

Нерозподілений

прибуток

(непокритий збиток)

Розрахунки з покупцями (дебіторська заборгованість)

34700

34700

17800

17800

Готівка

2000

800

Короткострокові кредити банку Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість)

Поточний рахунок

11650

12850

30000

30000

29850

29850

Баланс

117650

117650

Баланс

117650

117650

Приклад. Після закінчення звітного року загальними зборами засновників підприємства прийнято рішення про збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку на суму 10000 грн. (табл. 3.3).

Виходячи з економічного змісту операції, взаємодіють між собою два пасивних рахунки 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і 44 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", причому один збільшується, а інший – зменшується.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т 44.3 К-т 40.1 – 10000 грн.

Таблиця 3.3. Другий тип змін та його вплив на показники балансу

Актив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

Пасив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

1

2

3

4

5

6

Основні засоби

14500

14500

Зареєстрований

капітал

Виробничі запаси

23600

23600

40000

50000

Г отова продукція

31200

31200

Нерозподілений

прибуток

(непокритий збиток)

Розрахунки з покупцями (дебіторська заборгованість)

17800

7800

Готівка

34700

34700

Короткострокові кредити банку Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість)

Поточний рахунок

2000

800

30000

30000

11650

12850

29850

29850

Баланс

117650

117650

Баланс

117650

117650

Як бачимо, валюта балансу залишилась тією ж, а змінились лише суми на кінець періоду за відповідними статтями.

Приклад. Отримана сировина від постачальника на суму 39600 грн.

Можна зробити висновок, що у відображені цієї операції приймають участь активний субрахунок 20.1 "Сировина і матеріали", який збільшується і пасивний субрахунок 63.1 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", який теж збільшується, так як зростає кредиторська заборгованість.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т 20.1 К-т 63.1 – 3 9600 грн.

Зміна балансу відображена в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. Третій тип змін та його вплив на показники балансу

Актив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

Пасив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

1

2

3

4

5

6

Основні засоби

14500

14500

Зареєстрований

Виробничі запаси

23600

63200

капітал

40000

40000

Готова продукція

31200

31200

Нерозподілений

Розрахунки з покупцями

прибуток

17800

17800

(дебіторська

(непокритий збиток)

заборгованість)

34700

34700

Короткострокові

30000

30000

Готівка

2000

800

кредити банку

Поточний рахунок

11650

12850

Розрахунки з

постачальниками

(кредиторська

29850

69450

заборгованість)

Баланс

117650

157250

Баланс

117650

157250

Як свідчать дані таблиці актив і пасив балансу на кінець періоду збільшились на однакову суму 39600 грн.

Приклад. Із поточного рахунку' погашена заборгованість перед постачальниками на суму 7200 грн.

З економічного змісту операції можна зробити висновок, що будуть кореспондувати: активний субрахунок 31.1 "Поточні рахунки в національній валюті" і пасивний субрахунок 63.1 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", причому обидва субрахунки будуть зменшуватись.

Бухгалтерська проводка буде мати такий вигляд:

Д-т 63.1 К-т 31.1 – 7200 грн.

Зміна балансу буде відображена в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Четвертий тип змін та його вплив на показники балансу

Актив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

Пасив

На

початок

періоду

На

кінець

періоду

1

2

3

4

5

6

Основні засоби

14500

14500

Зареєстрований

Виробничі запаси

23600

63200

капітал

40000

40000

Готова продукція

31200

31200

Нерозподілений

Розрахунки з покупцями

прибуток

(дебіторська

(непокритий збиток)

17800

17800

заборгованість)

34700

34700

Короткострокові

Г отівка

2000

800

кредити банку

30000

30000

Поточний рахунок

11650

5650

Розрахунки

з постачальниками

(кредиторська

заборгованість)

29850

62250

Баланс

117650

150050

Баланс

117650

150050

Як свідчать дані балансу його валюта зменшилась на кінець періоду за активом і пасивом на однакову суму.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >