< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинне спостереження та узагальнення даних бухгалтерського обліку

Документування господарських фактів і процесів

Однією з особливостей бухгалтерського обліку є суцільне та безперервне спостереження за станом господарських фактів – з одного боку, та процесів – з іншого боку, що відбуваються на підприємствах та організаціях. Для проведення такого спостереження необхідно кожний господарський факт оформити відповідним документом.

Під документом розуміють матеріальний носій, який використовують у процесі відображення фактів фінансово-господарської діяльності. На даному матеріальному носієві за допомогою різних засобів та способів зафіксована інформація в доцільній для сприйняття формі.

Бухгалтерський документ – письмове свідоцтво (доказ) певної форми та змісту про фактичне здійснення господарської операції (процесу) або право її виконання.

Процес документування складається з чотирьох елементів: спостереження (з'ясовується сутність, економічна доцільність і закономірність господарського факту – явища чи процесу), сприйняття господарського факту, вимірювання його натуральних і вартісних параметрів і фіксування на носії цих даних.

Методику та техніку процесу документування регламентує затверджене наказом Кабінету Міністрів від 24.05.1995 р. №88 Положення "Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку", в якому розкрито зміст таких понять як бухгалтерський документ, документація, документування.

Документація – сукупність документів, які складають на всі факти фінансово-господарської діяльності.

Документування – процес фіксації господарських фактів і операцій, у бухгалтерських документах.

У бухгалтерських документах вказуються дані, які необхідні для економічної та юридичної характеристики зафіксованих в них господарських операцій, з метою контролю за збереженням власності, визначення господарської доцільності та ефективності здійснених процесів.

Значення документації полягає в тому, що вона служить для передачі розпоряджень від керівництва до виконавців.

Бухгалтерська документація є юридичним фактом законності виконання операцій та служить підставою для здійснення фінансового контролю.

Під час оформлення та опрацювання документів проводять систематичний контроль за дотриманням платіжної та кредитної дисципліни, встановлюється ретельне спостереження за економним витрачанням коштів підприємства, прискорюється їх оборот. Документи використовують також для аналізу господарської діяльності підприємства. Чимало чинників, які вплинули на результати виконання бізнес-плану підприємства, можна виявити тільки за допомогою вивчення облікових даних і документів, що були основою для бухгалтерських записів.

Зміст документів і вимоги до їх створення. Технічні форми документів. Класифікація бухгалтерських документів

Документування господарських операцій потрібно здійснювати за такими вимогами та юридичними нормами:

 • 1) документальному оформленню підлягають під всі господарські операції в момент їх здійснення;
 • 2) підставою для облікових записів служать первинні документи як юридичні факти здійснення господарських операцій;
 • 3) усі бухгалтерські документи повинні містити необхідні реквізити.

Реквізит – це неподільні кінцеві інформаційні елементи, які мають

самостійне змістовне значення і відповідають певним стандартам та порядку заповнення документів. Усі реквізити бухгалтерських документів поділяють на 2 групи:

 • 1) обов'язкові;
 • 2) доповнюючі.

Обов'язковими реквізитами для кожного бухгалтерського документу є:

 • • назва підприємства, установи, від імені яких складений документ;
 • • назва документу;
 • • дата його складання;
 • • місце складання;
 • • зміст господарської операції та підстава для її здійснення;
 • • облікові вимірники (кількість, ціна, сума, одиниця виміру);
 • • підписи відповідальних осіб, котрі приймають участь при здійсненні господарської операції.

Згідно із положенням "Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" до документів ставиться ряд вимог:

 • • записи в документах можна здійснювати чорнилом, на друкарській машинці або за допомогою комп'ютера в момент виконання господарської операції або після її завершення;
 • • не допускається заповнення документів червоним кольором;
 • • виправлення в документах повинні бути зроблені з дотриманням відповідних правил: шляхом акуратного закреслення неправильного запису і відображення потрібного. Це підтверджується надписом "виправлено" та підписами осіб, які підписали цей документ із зазначенням дати виправлення. У первинних документах, які призначені для відображення грошових коштів, виправлення не допускаються. Такі документи анулюють;
 • • якщо документи складають у декількох примірниках, то їх виписування здійснюють під кальку;
 • • усі документи повинні бути чітко уніфіковані та стандартизовані.

Уніфікація бухгалтерських документів – розроблення бланків, які відповідають за змістом однорідним операціям.

Стандартизація – розробка бланків документів стандартного розміру та форми.

Стандартизація та уніфікація документів спрощують опрацювання первинної документації, здешевлюють та підвищують якість обліку, сприяють автоматизованій обробці інформації.

У випадках, встановлених законодавством, а також міністерствами та відомствами України, окремі первинні документи можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Такі документи друкують за зразками типових та спеціалізованих форм, затверджених Державним комітетом статистики і Міністерством фінансів України, із обов'язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонентів їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації (нумератором, друкарським способом). Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також господарських операцій, які оформляють за допомогою таких бланків, встановлюють окремі нормативні акти.

Розрізняють такі технічні форми документів:

 • – зональна – документ поділяють на горизонтальні та вертикальні зони;
 • – анкетна – реквізити розміщують за послідовною схемою, один за одним;
 • – таблична – реквізити розміщують горизонтально та за вертикальною й горизонтальною ознаками;
 • – комбінована – поєднуються елементи наведених технічних форм.

Господарські операції, які відбуваються на підприємстві відрізняються за змістом, обсягом, структурою і т.д. Для їх оформлення використовують різні за формою та змістом бухгалтерські документи. Із метою кращого розуміння призначення й особливостей порядку оформлення окремих груп документів усі бухгалтерські документи класифікують за такими ознаками (рис. 5.1).

За місцем складання бухгалтерські документи поділяються на 2 групи:

 • 1) зовнішні – це такі, які надійшли на підприємство від інших підприємств, організацій, а також документи, які складає одним господарюючий суб'єкт, але їх використовують різні суб'єкти (наприклад, рахунки постачальників, які підлягають оплаті, виписки банку з поточного рахунку, платіжні доручення).
 • 2) внутрішні – складає бухгалтерія чи інші економічні служби безпосередньо на даному підприємстві (наприклад, табель використання робочого часу, накладна, рапорт про виконання норм виробітку, прибуткові та видаткові касові ордери).

Класифікація бухгалтерських документів

Рис. 5.1. Класифікація бухгалтерських документів

За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:

 • 1) розпорядчі – документи, які містять розпорядження на здійснення господарських операцій (чек на отримання готівки з поточного рахунку, наказ про зарахування або звільнення з роботи, штатний розпис, довіреність). Вони ще не підтверджують господарський факт, але є підставою для його здійснення, тому їх не можна використовувати для запису в регістри бухгалтерського обліку;
 • 2) виконавчі (виправдовуючі) – документи, у яких підтверджується факт проведення господарської операції (акт виконаних робіт, прибутковий та видатковий касові ордери, виписка банку, платіжна відомість);
 • 3) комбіновані – документи, які за своїм призначенням виконують функції розпорядчих та виправдовуючих документів бухгалтерського оформлення (вимоги на відпуск матеріалів зі складу, звіт про використання коштів, виданих на відрядження);
 • 4) документи бухгалтерського оформлення – повністю складають працівники бухгалтерії, основне їх призначення – технічна підготовка записів для бухгалтерського обліку (бухгалтерська довідка чи калькуляція на виріб, розрахунки розподілу витрат, нагромаджувальні відомості).

За порядком складання (ступенем узагальнення): первинні – складають у момент здійснення господарської операції та безпосереднього її відображення (касові ордери, чеки, накладні); зведені – об'єднують ряд однорідних первинних документів шляхом групування їх показників (звіти касира, звіти матеріально-відповідальних осіб, розрахунково-платіжні відомості).

За кількістю об'єктів: односторонні (прибуткові та видаткові касові ордери, вимоги), багатосторонні (лімітно-забірні картки, розрахунково-платіжні відомості, звіти матеріально-відповідальних осіб).

За способом заповнення: ручним або автоматизованим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >