< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвентаризація як вид первинного спостереження і прийом бухгалтерського обліку

За допомогою документації обліковують всі операції відразу після їх здійснення. Однак, у господарській діяльності можуть мати місце такі зміни засобів, які технічно неможливо або економічно недоцільно визначити і облікувати в процесі їх здійснення. Це можуть бути природні втрати: всихання, випаровування, розпилення матеріалів. Можуть бути нестачі або лишки матеріалів з інших причин (неточність вимірювальних пристроїв, зловживання матеріально відповідальних осіб, неакуратність і т.д.)• Зміни господарських засобів, які викликають розбіжності між даними поточного обліку і фактичною наявністю господарських засобів, джерел їх формування, виявляють лише за допомогою інвентаризації, яка є одним з елементів методу бухгалтерського обліку.

Зміст інвентаризації полягає у фактичному визначенні стану господарських засобів та джерел їх утворення в натуральних і грошових вимірниках та відхилень від стану відображеного документально.

Усі інвентаризації поділяють на:

 • – планові;
 • – рангові;
 • – повні;
 • – вибіркові.

Планові інвентаризації проводять за заздалегідь складеним планом. Так, станом на 1 жовтня звітного року усі підприємства зобов'язані провести планову інвентаризацію належного їм майна.

Раптові – проводять в таких випадках:

 • – зміна матеріально-відповідальних осіб;
 • – при проведенні документальної перевірки з метою встановлення фактичної наявності активів.

Повна – охоплює всі господарські засоби та джерела їх формування. При проведенні вибіркової інвентаризації перевірці підлягають лише окремі групи господарських засобів та джерел.

До основних завдань проведення інвентаризації на підприємствах слід віднести:

 • – виявлення фактичної наявності господарських засобів в натуральному та грошовому виразі шляхом їх переважування, обміру та підрахунку;
 • – шляхом порівняння фактичної наявності виявлених інвентаризацією засобів з даними (лишку або їх нестачі);
 • – виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість (застарілих фасонів або моделей), або такі, що не використовуються на даному підприємстві;
 • – перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних засобів;
 • – перевірка реальності вартості зарахованих на баланс об'єктів обліку відповідно до діючих принципів оцінки.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

 • а) при передачі майна в оренду, приватизації підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне та в інших випадках;
 • б) перед складанням річної бухгалтерської звітності;
 • в) при зміні матеріально-відповідальних осіб;
 • г) при встановлені фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;
 • д) за приписом судово-слідчих органів;
 • е) у разі стихійного лиха;

є) у разі реорганізації чи ліквідації підприємства;

ж) у інших випадках, передбачених законодавством України.

Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві розпорядчим документом його керівника створюють постійно діючу інвентаризаційну комісію в складі керівників структурних підрозділів і головного бухгалтера. Очолює цю комісію керівник підприємства або його заступник.

На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечене однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації на місцях створюються робочі інвентаризаційні комісії, в склад яких входять працівники, що добре знають об'єкт, який підлягає інвентаризації та працівники бухгалтерії.

Робота інвентаризаційної комісії складається з підготовчого етапу, етапу перевірки наявності майна у натурі, етапу підведення підсумків інвентаризації та їх оцінки.

На підготовчому етапі голова інвентаризаційної комісії повідомляє матеріально-відповідальну особу про те, що керівником підприємства призначена інвентаризація, представляючи при цьому письмове розпорядження на її проведення, з визначеним складом комісії. Після цього інвентаризаційна комісія опломбовує всі приміщення, в яких знаходяться цінності, що закріплені за матеріально-відповідальною особою, перевіряє справність ваговимірювальних приладів і дотримання встановлених термінів їх клеймування та вимагає подати в бухгалтерію або комісії усі прибуткові та видаткові документи. Останні прибуткові та видаткові документи візує голова комісії з позначкою "до інвентаризації на "_____" дата", а також з матеріально- відповідальної особи беруть розписку, що всі цінності, які надійшли на склад, оприбутковані в обліку, а всі цінності, що вибули зі складу – списані в обліку.

На другому етапі проведення інвентаризації комісія в присутності матеріально-відповідальних осіб здійснює ретельний підрахунок, переважування, обмір у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу від одного виду цінностей до іншого. Якщо цінності зберігають в ізольованих приміщеннях у однієї матеріально- відповідальної особи інвентаризацію проводять послідовно за місцями їх зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовують і комісія переходить у наступне приміщення.

Одержані фактичні результати заносить до інвентаризаційного опису, в якому вказують назву, номенклатурний номер, сорт, кількість і вартість матеріальних цінностей.

Кожну сторінку інвентаризаційного опису нумерують, у кінці сторінки підраховують і проставляють цифрами та прописом загальну кількість цінностей в натурі, незалежно від одиниць виміру, а також її підписують всі члени інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальна особа.

Інвентаризаційні описи складають окремо на матеріальні цінності, що перебувають в дорозі, невідфактуровані поставки та на ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці).

Якщо при інвентаризації виявлені зіпсовані цінності, їх фіксують в окремому інвентаризаційному описі та при підведенні підсумків дані цінності розглядаються на предмет їх списання, уцінки.

На третьому етапі проведення інвентаризації бухгалтерія в інвентаризаційних описах проставляє наявність цінностей за даними обліку та визначає результат інвентаризації: відповідність фактичної наявності запасів даним обліку, їх нестачу або лишки. Результат відображають в порівняльній відомості. У випадку виявлення нестачі або лишку запасів – матеріально- відповідальна особа повинна дати письмове пояснення виникнення таких фактів.

Остаточні результати роботи інвентаризаційної комісії оформляють актом інвентаризації, у якому мають бути відображені кінцеві висновки щодо оцінки результатів інвентаризації, зокрема: сума нестачі або лишків; висновок про можливе взаємне зарахування лишків і нестач однойменних цінностей у тотожних кількостях (так зване пересортування); віднесення сум нестачі за рахунок природних втрат по тих видах цінностей, на які є встановленні норми природного убутку.

На винних осіб відносять вартість нестачі та зіпсованих цінностей, які виникли з вини цих осіб. Надлишкові цінності, в тому числі й вартісні різниці, що утворились в результаті пересортування, підлягають оприбуткуванню і віднесенню на результати фінансово-господарської діяльності.

При інвентаризації розрахунків всі дебітори повинні передати виписки про їх заборгованість. Підприємства-дебітори зобов'язані протягом десяти днів з отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

Суми заборгованості за розрахунками з установами банків, фінансовими і податковими органами повинні бути погодженні з ними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >