< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік надходження необоротних активів

Необоротні активи можуть надходити на підприємство в результаті:

  • • капітальних інвестицій (придбання, спорудження, виготовлення);
  • • внеску засновників у статутний капітал підприємства;
  • • у порядку безоплатної передачі іншими господарствами;
  • • обміну на інші активи.

Незалежно від способу надходження необоротних активів на підприємство, їх оприбутковують та оформляюють відповідні первинні документи:

  • Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № 03-1) – при надходженні основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
  • Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф. № НА-1) – при надходженні нематеріальних активів.

Кожному об'єкту присвоюють інвентарний номер, який надалі проставляють у всіх документах, якими оформляють рух об'єкта. На кожен об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів відкривають інвентарну картку (ф. № 03-6); на об'єкти нематеріальних активів – інвентарну картку обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф. НА-2), які є регістрами аналітичного обліку. На однотипні за призначенням та умовами використання об'єкти, які введені (надійшли) у господарський оборот в одному календарному місяці та закришені за однією відповідальною за їх використання особою, можна відкривати одну загальну інвентарну картку.

Якщо необоротні активи, придбані у постачальників за грошові кошти, то витрати, пов'язані з їх придбанням відображають за дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції". При цьому можливі такі бухгалтерські записи:

– на вартість придбаних необоротних активів:

Д-т 15.2, 15.3, 15.4 К-т 63.1

– на суму транспортно-заготівельних, інших витрат, пов'язаних із доставкою необоротного активу та доведенням його до стану, в якому він придатний до використання:

Д-т 15.2, 15.3, 15.4 К-т 68.5

– на суму податкового кредиту з ПДВ, включеного в рахунки постачальників, інших кредиторів:

Д-т 64.1 К-т 63.1, 68.5

– на суму страхових платежів:

Д-т 15.2, 15.3, 15.4 К-т 65.1,68.5

– зарахування необоротного активу на баланс підприємства:

Д-т 10, 11, 12 К-т 15.2, 15.3, 15.4.

Аналогічні записи можливі при підрядному способі виконання робіт, пов'язаному зі спорудженням, будівництвом, розробкою необоротних активів сторонніми організаціями, з якими укладений цивільно-правовий договір підряду. Підприємство-замовник, у такому випадку, здійснює облік витрат на субрахунку 15.1 і веде розрахунки з підрядником за виконані та прийняті за актами роботи.

Приклад. ТЗОВ “Терноліпі", яке є платником ПДВ, отримало рахунок постачальника за оприбуткований повністю укомплектований верстат шліфувальний вартістю 24800 грн. (в т.ч. ПДВ4133 грн.). Акцептований рахунок АТП-224 за доставку та розвантаження на суму 1224 грн. (в т.ч. ПДВ204 грн.). ТЗОВ “Терноліт " оплатило постачальнику придбаний верстат.

Таблиця 6.6. Кореспонденція рахунків з обліку надходження необоротних активів, придбаних за грошові кошти у постачальників

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Отриманий рахунок постачальника за верстат шліфувальний

Рахунок

15.2

63.1

20667

2.

Відображений податковий кредит з ПДВ*

Податкова накладна

64.1

63.1

4133

3.

Відображені транспортні витрати, пов'язані з доставкою та розвантаженням верстата

Рахунок

15.2

68.5

1020

4.

Відображений податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

64.1

63.1

204

5.

Оприбутковано верстат за первісною вартістю

Акт 03-1

10.4

15.2

21687

6.

Оплачений рахунок постачальника за верстат

Виписка

банку

63.1

31.1

24800

*Об'єкти оподаткування ПДВ, за винятком операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовують нульову ставку, згідно із Податковим кодексом, оподатковують за ставкою 20%. Тому вартість будь-якого придбаного об'єкта активу включає:

Договірна вартість об'єкта (120%) = Вартість реалізації об'єкта (100%) + ПДВ (20%).

Звідси, сума ПДВ у вартості об'єкта = Договірна вартість об'єкта х (20°о/120%) = Договірна вартість об'єкта /6.

Суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті у бюджет, визначають як різницю між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, які нараховані на об'єкти оподаткування за звітний період.

У підприємств, які зареєстровані як платники ПДВ, при надходженні необоротних активів, інших матеріальних цінностей виникає податковий кредит, якщо підприємство- постачальник поряд з іншими супроводжуючими документами подало податкову накладну. Підприємства-платники ПДВ суму податкового кредиту не включають у первісну вартість придбаних необоротних активів. Якщо підприємство не сплачує у бюджет ПДВ, то сума ПДВ, включена в договірну вартість придбаних необоротних активів, збільшує їх первісну вартість.

Особливості відображення в обліку мають операції з оприбуткування основних засобів, що вимагають збирання, монтажу.

Приклад. ТзОВ “Бебі”, що займається випуском продуктів дитячого харчування (не є платником ПДВ), придбало у МП “Явір ” обладнання, яке потребує монтажу, на суму 106800 грн. Доставку верстату здійснив приватний підприємець Буртник Р.М. (не є платником ПДВ), який виписав рахунок на 1240 грн. Використані запасні частини для монтажу на суму 385 грн. Нарахована заробітна плата робітникам, які виконувача монтаж – 2450 грн., та проведене нарахування єдиного соціального внеску (37,18%).

Таблиця 6.7. Кореспонденція рахунків з обліку надходження необоротних активів, які потребують монтажу, придбаних за грошові кошти у постачальників

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Отримане обладнання

Рахунок

20.5*

63.1

106800

2.

Відображені витрати, пов'язані з доставкою

Рахунок

15.2

68.5

1240

3.

Обладнання передане в цех для монтажу

Акт 03-1

15.2

20.5

106800

4.

Використані для монтажу запасні частини

Накладна

15.2

20.7

385

5.

Нарахована заробітна плата робітникам, які виконували монтаж

Наряд, розрахунково- платіжна відомість

15.2

66.1

2450

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >