< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік готівкових грошових коштів в касі

Кожне підприємство для здійснення готівкових розрахунків повинне мати касу. Касові операції – це операції, які пов'язані з отриманням готівки в касу та видачею готівки з каси. Каса – самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою. Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, які є у підприємства. У касі підприємства можна зберігати не тільки готівкові кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками сурового обліку. Це можуть бути наприклад, чекові книжки, поштові марки, марки акцизного податку тощо.

Основним нормативно-правовим документом, який регулює готівкові розрахунки є Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Усі касові операції виконує касир, з яким підприємство зобов'язане укласти договір про повну матеріальну відповідальність.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, встановлюють ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, встановлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо.

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкову виручку (готівку), що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здають до банків для її зарахування на банківські рахунки.

Касові операції оформляють такими типовими документами:

 • • прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1);
 • • видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2);
 • • журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (типові форми № КО-3, 3а);
 • • касова книга (типова форма № КО-4);

Каси підприємств проводять приймання готівки за прибутковим касовим ордером (ПКО), підписаним головними бухгалтером або особою ним уповноваженою. При прийманні грошей особі, яка внесла готівку, видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи ним уповноваженої та касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата.

ПКО оформляют].:

 • – надходження готівки з банку через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім'я;
 • – одержання виручки за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги);
 • – повернення підзвітних сум та інше.

Підприємства можуть використовувати готівкові кошти на господарські операційні потреби, виплату заробітної плати та інші цілі. Проте, інструктивними матеріали НБУ встановлені такі обмеження, щодо використання готівки:

 • • підприємство зобов'язане використовувати готівку, отриману в банку, за цільовим призначенням, вказаним у чеку на її отримання;
 • • сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим протягом одного операційного дня не повинна перевищувати 10 000 грн.;
 • • підприємство, яке має заборгованість перед бюджетом, виплату заробітної плати проводить тільки готівкою, отриманою з рахунку в банку;
 • • видачу готівки під звіт проводять за умови повного звітування підзвітної особи за попереднім авансом.

Видачу готівки з кас підприємств проводять за видатковим касовим ордером (ВКО) або належно оформленими відомостями. Видатковий касовий ордер підписує керівник і головний бухгалтер підприємства або особи ними уповноважені, а також касир і особа – отримувач. До видаткових ордерів можуть бути додані заявки на видачу грошей, рахунки тощо.

У разі, якщо на доданих до ВКО, документах, заявках, рахунках і таке інше є дозвільний надпис керівника підприємства, підпис керівника на ВКО не обов'язковий.

У разі видачі готівки окремій фізичній особі касир вимагає пред'явлення паспорта або документа, що його заміняє. Фізична особа розписується у видатковому документі із зазначенням одержаної суми прописом. При видачі готівки за довіреністю, перед підписом про одержання коштів роблять запис "За довіреністю".

Виплати, що пов'язані з оплатою праці, стипендій проводять за платіжними відомостями або за ВКО на кожного одержувача. На титульній сторінці платіжної відомості роблять дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника та головного бухгалтера із зазначенням строків видачі та суми. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці, за платіжними відомостями, касир зобов'язаний навпроти прізвища осіб, яким не здійснено виплату зробити запис "Депоновано", скласти реєстр депонованих сум, у кінці відомості зазначити фактично виплачену суму та виписати на цю суму ВКО. Депоновані суми підлягають здачі в банк не пізніше наступного робочого дня.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструють у бухгалтерії в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Усі надходження і видачі готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі.

Касова книга – це регістр аналітичного обліку, в якому станом на початок і кінець кожного дня касир на підставі одержаних прибуткових і видаткових касових ордерів виводить залишок готівки.

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерованою, прошнурованою і опечатаною сургучною або мастичною печаткою. Якщо в організації є інші види валют, крім національної, то касові книги відкривають на кожну валюту окремо. Кількість аркушів в касовій книзі підтверджують підписами керівника і головного бухгалтера підприємства.

Записну касовій книзі проводять у двох примірниках.

Записи в касовій книзі здійснює касир одразу ж після отримання або видачі грошей за кожним ордером або документами, що їх замінюють. У кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить, залишок грошей в касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира.

Звіт касира – відривний листок касової книги, який передає касир підприємства в бухгалтерію, з доданими прибутковими та видатковими касовими документами.

Підчистки та невмотивовані виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряють підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства або особи, що його заміщає.

Після одержання від касира звіту бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, виконання записів у касовій книзі та виведеного залишку на кінець дня і навпроти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Результативну інформація про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства відображають на рахунку 30 "Готівка", який має відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 такі субрахунки:

 • • 30. 1 "Готівка в національній валюті";
 • • 30.2 "Готівка в іноземній валюті".

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкривають субрахунки:

 • • 30.3 "Готівка в національній валюті в операційній касі";
 • • 30.2 "Готівка в іноземній валюті в операційній касі".

Рахунок 30 "Готівка" – активний, балансовий. За дебетом рахунку відображають надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом – видачу готівки. Сальдо рахунку дебетове, відображають в другому розділі активу балансу в складі оборотних активів.

Таблиця 8.1. Типова кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку касових операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надходження готівки з банку в касу

пко

30.1

31.1

1

Погашення дебіторської заборгованості покупцем

пко

30.1

36.1

2

Одержання готівкових коштів від винної особи, підзвітних сум, інших дебіторів

пко

30.1

 • 37.5,
 • 37.2,
 • 37.7

3

Одержана виручку при роздрібній торгівлі

пко

30.1

70.2

4

Одержані готівкою штрафи, пені, неустойки, дохід від реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій

пко

30.1

71.5

5

Одержані дивіденди від інших підприємств

пко

30.1

73.1

6

Передані готівкові кошти з каси в банк

вко

31.1

30.1

7

Передана готівка інкасатору для наступного зарахування на рахунок в банку

вко

33.3

30.1

8

Видана готівка під звіт, іншим дебіторам

вко

 • 37.2.
 • 37.7

30.1

9

Виплачена заробітна плата та інші виплати працівникам підприємства

ВКО, платіжна відомість

 • 66.1.
 • 66.2.
 • 66.3

30.1

10

Погашена готівкою заборгованість вітчизняним постачальникам, іншим кредиторам

вко

 • 63.1,
 • 68.5

30.1

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >