< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Після відвантаження готової продукції, товарів покупцю, передачі виконаних робіт і послуг замовнику процес реалізації переміщається в сферу розрахунків – виникає дебіторська заборгованість.

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками визначають заздалегідь укладеними договорами.

Виникнення та погашення дебіторської заборгованості оформляють такими первинними документами, що засвідчують факт здійснення господарської операції (табл. 8.5).

Таблиця 8.5. Первинні документи за розрахунками з покупцями і замовниками

Розрахунки з вітчизняними покупцями і замовниками

Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками

1

2

Виникнення дебіторської заборгованості

Накладна

Рахунок-фактура

Рахунок

Акт здачі-приймання виконаних робіт

Товарно-транспортна накладна

Комерційні документи (рахунки-фактури – Invoice)

Транспортні накладні (залізничні, авіа накладна, товарно-транспортна накладна і т.п.)

Комерційні документи

Валютно-митна декларація

Податкова накладна (в частині обліку ПДВ)

Платіжні документи про перерахування сум податкових та митних платежів Довідки та розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення дебіторської заборгованості

Виписка банку

Виписка банку

Прибутковий касовий ордер, чек РРО

Інкасо

Векселі

Векселі

Для обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги призначений рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", який відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків №291 має такі субрахунки:

 • • 36.1 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";
 • • 36.2 "Розрахунки з іноземними покупцями";
 • • 36.3 "Розрахунки з учасниками ПФГ".

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" – активний, балансовий. За дебетом рахунку відображають продажну вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизний податок та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, за кредитом – суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове, показує заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги), відображається в другому розділі активу балансу в складі оборотних активів.

Типові кореспонденції бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги наведені у таблиці 8.6.

Аналітичний облік на субрахунку 36.2 "Розрахунки з іноземними покупцями" ведуть в гривнях та іноземній валюті, обумовленій договором.

Таблиця 8.6. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Реалізація продукції, товарів, робіт і послуг покупцям

Накладна

ТТН

Акт приймання-здачі – виконаних робіт

36.1

 • 70.1,70.2,
 • 70.3

2

Отримання грошових коштів від покупців

Виписка банку, ПКО

30.1,31.1

36.1

3

Отримання короткострокового векселя в рахунок забезпечення дебіторської заборгованості

Акт приймання-передачі векселя

34.1

36.1

4

Отримання довгострокового векселя в рахунок забезпечення дебіторської заборгованості

Акт приймання- передачі векселя

18.2

36.1

5

Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів

Бухгалтерська довідка

38

36

6

Повернена покупцями продукція, надані покупцям знижки, відмова покупців від оплати частини продукції та інші випадки відмови покупців від оплати

Накладна Бухгалтерська довідка

70.4

36.1

7

Взаємозарахування заборгованостей у випадку бартерних операцій

Бухгалтерська довідка

63

36.1

8

Взаємозарахування заборгованостей у випадку попередньої оплати

Бухгалтерська довідка

68.1

36.1

9

Відновлена сума дебіторської заборгованості покупця, яка раніше була визнана безнадійною

Бухгалтерська довідка

36.1

 • 71.6
 • 071

10

Повернені покупцям зайво отримані кошти

Виписка банку, ВКО

36.1

30.1,31.1

Наявність у підприємства дебіторської заборгованості передбачає певний ступінь ризику непогашення її боржником. Поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує невпевненість, стає сумнівною заборгованістю. Її частина, якщо підприємство не застосує заходів з погашення, перетворюється в безнадійну дебіторську заборгованість – заборгованість, відносно якої у підприємства існує впевненість в її непогашеній боржником та за якою минув строк позовної давності.

Відповідно до П(С)БО 10 за поточною заборгованістю за розрахунками за відвантажену продукцію передбачено створювати резерв сумнівних боргів як частину загальної суми такої заборгованості, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Передбачено два способи обчислення резерву сумнівних боргів:

 • • застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості;
 • • застосуванням коефіцієнта сумнівності.

За першим методом величину резерву визначають на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Підприємство-кредитор на дату складання фінансової звітності повинне провести аналіз платоспроможності за кожним дебітором і вивести за ними індивідуальний коефіцієнт сумнівності, за яким потім визначають суму резерву за даною заборгованістю. Підприємство вважають платоспроможним, якщо сума оборотних активів (грошових коштів, дебіторської заборгованості, виробничих запасів) є більшою або дорівнює його зовнішнім зобов'язанням (заборгованості). Про неплатоспроможність підприємства можуть свідчити відсутність грошей на рахунках в банку, наявність непогашеної вчасно кредиторської заборгованості. Сума резервів за кожним дебітором буде становити загальну суму резерву сумнівних боргів за підприємством.

При цьому способі визначення індивідуального коефіцієнту сумнівності, він має досить суб'єктивний характер, оскільки платоспроможність будь-якого дебітора можна визначити тільки приблизно. Ступінь достовірності результату залежить від наявності повної та правдивої інформації про дебіторів і від кваліфікації експерта.

За другим методом величину резерву розраховують на основі класифікації простроченої дебіторської заборгованості шляхом множення суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності можна розраховувати такими способами:

 • – визначенням питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
 • – класифікацією дебіторської заборгованості за строками непогашення;
 • – визначенням середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Кожне підприємство для спостереження за дебіторською заборгованістю може обирати будь-який період та групувати її за термінами непогашення на власний розсуд. Найбільш доцільним періодом групування вважається період до трьох років.

Відповідно до Плану рахунків облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення, ведуть на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". Рахунок контрактивний, балансовий, регулюючий. За кредитом рахунку 38 відображають створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом – списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Аналітичний облік за рахунком 38 ведуть в розрізі боржників або за термінами непогашення дебіторської заборгованості залежно від того, за яким методом здійснюють нарахування резерву сумнівних боргів. Первинним документом для нарахування резерву є розрахунок бухгалтерії. На підприємстві на кожного дебітора відкривають картку аналітичного обліку у якій відображають: назву покупця (замовника), зміст операції, дату оплати за договором, дату фактичної оплати, сума створеного резерву сумнівних боргів.

У таблиці 8.7 наведена кореспонденція рахунків з обліку резерву сумнівних боргів.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у Звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

Таблиця 8.7. Кореспонденція бухгалтерських рахунків ї обліку резерву сумнівних боргів

з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Створення резерву сумнівних боргів

Бухгалтерська довідка, розрахунок

94.4

38

2

Сума дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною, списана за рахунок резерву сумнівних боргів

Бухгалтерська довідка, розрахунок

38

36.1

3

Відображено на позабалансовому рахунку суму списаної заборгованості

Бухгалтерська довідка

071

4

Відновлена та відшкодована покупцем сума дебіторської заборгованості, яка раніше була визнана безнадійною

Бухгалтерська довідка, виписка банку

 • 36.1
 • 31.1
 • 71.6
 • 36.1

5

Відображено на позабалансовому рахунку сума дебіторської заборгованості визнаної безнадійною та відшкодованою покупцем

Бухгалтерська довідка

071

6

Сума дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною, віднесена на витрати в частині, не покритої резервом сумнівних боргів

Бухгалтерська довідка, розрахунок

94.4

36.1

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з активів здійснюють з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість за послуги списується з активів на інші операційні витрати. Суму відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включають до складу інших операційних доходів.

Поточну дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списують з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

У балансі суму резерву віднімають від суми первісної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядок 1125).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >