< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселем

У процесі здійснення господарської діяльності нерідко виникають ситуації, коли у покупця є нестача коштів для погашення дебіторської заборгованості. У

такому випадку можливе використання розрахунків із застосуванням векселів, які вважаються ліквідними, оскільки їх можна конвертувати в грошові кошти.

Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)".

Випускають такі види векселів: простий, переказний.

Простий вексель – вексель, який містить зобов'язання векселедавця сплатити в зазначений термін певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Переказний вексель містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі (трасату) сплатити в зазначений термін певну суму грошей третій особі. Причому одержувачем коштів може виступати як перший векселедержатель (ремітент), так і кожний з наступних векселедержателів (індосат).

При обігу простого векселя векселедавець виписує його векселедержателю. Через обумовлений час останній пред'являє його до оплати. Після цього векселедавець проводить оплату. Останній крок – вручення погашеного векселя векселедержателем векселедавцю з обов'язковою розпискою про отримання платежу (рис. 8.3).

Схема обігу простого векселя

Рис. 8.3. Схема обігу простого векселя

Векселедавець виписує переказний вексель векселедержателю. За цим векселем платник повинен сплатити індосату визначену суму грошей. Після цього векселедержатель здійснює пред'явлення векселя до акцепту. Платник може відмовитись від акцепту. У цьому випадку ремітент вимагає від трасата оплати виданого векселя. Якщо ж платник здійснив підтвердження акцепту, то вексель вважають акцептованим. У визначений час вексель пред'являють до оплати. Схема обігу переказного векселя відображена на рисунку 8.4.

Схема обігу переказного векселя

Рис. 8.4. Схема обігу переказного векселя

Векселі бувають як відсоткові, так і з нарахуванням відсотків. Суму відсотків нараховують за формулою (8.1):

(8.1)

де S% – сума відсотків за векселем;

Sn – номінальна вартість векселя;

d – кількість днів з дня нарахування відсотків до дня платежу за векселем; r – відсоткова ставка за векселем; п – кількість днів у році.

Із моменту прийняття рішення про видачу і до моменту погашення векселя, його супроводжують різні документи, які є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій:

 • • договори, додаткові угоди, що призводять до виникнення, зміни або припинення зобов'язань або вимог щодо векселя;
 • • акти приймання-передачі векселів, що засвідчують фізичне переміщення векселів і містять вказівку та підставу видачі векселя;
 • • довіреність на одержання цінностей;
 • • довіреність на підписання векселя;
 • • реєстр виданих векселів, видача яких призводить до виникнення, зміни або припинення прав та зобов'язань.

Поточну дебіторську заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями відображають на рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані". Цей рахунок є активним, балансовим, має відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків №291 такі субрахунки:

 • • 34.1 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті";
 • • 34.2 "Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 34 відображають отримання векселя за продані товари (роботи, послуга) та за іншими операціями, за кредитом – отримання коштів у погашення векселів, погашення векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо (табл. 8.8.).

Векселі одержані відображають у поточному обліку за номінальною вартістю.

Приклад. В розрахунок за відвантажені товарно-матеріальні цінності вартістю 12000 грн. (в тому числі ПДВ – 2000 грн.) продавець 21.06 отримав від покупця простий вексель строком на три місяці за ставкою 16%.

Таблиця 8.8. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку видачі (отримання) простого векселя

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Облік у покупця (векселедавача)

1

Оприбутковані товарно- матеріальні цінності

Накладна, прибутковий ордер, акт приймання матеріалів

20, 21,22, 28.1.28.2

63.1

10000

2

Відображений податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

64.1

63.1

2000

3

Виданий простий вексель

Договір, акт приймання- передачі векселя

63.1

62

12000

4

На дату балансу 30.06 нараховані відсотки за виданим векселем за 10 днів (12000x10x16%)/ (100% х 365)

Бухгалтерська довідка

95.2

68.4

52,60

Обліку продавця (векселедержателя)

5

Відпущені товарно- матеріальні цінності

Накладна ТТН

36

70.1. 70.2. 70.3

12000

6

Нарахована сума ПДВ

Податкова накладна

70.1, 70.2, 70.3

64.1

2000

7

Отриманий вексель

Договір, акт приймання- передачі векселя

34.1

36.1

12000

8

На дата балансу 30.06 нараховані відсотки за векселем до отримання

Бухгалтерська довідка

37.3

73.2

52,60

На рахунках бухгалтерського обліку видача (отримання) переказного векселя відображають записами (табл. 8.9).

Приклад. Підприємство Б відвантажує товарно-матеріальні цінності підприємству А на суму 24000,00 грн. (в тому числі ПДВ – 4000,00 грн.) і отримує послуги у підприємства В на суму 18000,00 грн. (в тому числі ПДВ – 3000,00грн.). Після чого підприємство Б видає підприємству В переказний безвідсотковий вексель номінальною вартістю 18000,00 грн.

Таблиця 8.9. Кореспонденція бухгалтерських рахунків ї обліку видачі (отримання) переказного векселя

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Облік у векселедавача (підприємство Б)

1

Відпущено товарно- матеріальні цінності

Накладна

ТТН

36 (підприємство А)

70.1. 70.2. 70.3

24000

2

Нарахована сума ПДВ

Податкова накладна

70.1, 70.2, 70.3

64.1

4000

3

Отримані послуги

Акт приймання- передачі виконаних робіт (наданих послуг)

23. 91, 92, 93, 94.1,94.9

 • 63
 • (підприємство В)

15000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

64.1

 • 63
 • (підприємство В)

3000

5

Видано переказний вексель

Договір, акт приймання-передачі векселя

63 (підприємство В)

62

18000

6

Зарахований вексель на погашення заборгованості підприємства А

Бухгалтерська довідка

62

 • 36
 • (підприємство А)

18000

Облік у платника за векселем (підприємство А)

7

Оприбутковано

товарно-матеріальні

цінності

Накладна, прибутковий ордер, акт приймання матеріалів

20, 21,22, 28.1,28.2

 • 63
 • (підприємство Б)

20000

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

64.1

63 (підприємство Б)

4000

9

Акцептований переказний вексель

Договір, акт приймання-передачі векселя

63 (підприємство В)

62,52

18000

Облік у векселедержателя (підприємство В)

10

Надано послуги

Акт приймання- передачі виконаних робіт (наданих послуг)

 • 36
 • (підприємство Б)

70.3

18000

11

Нарахована сума ПДВ

Податкова накладна

70.3

64.1

3000

12

Отримано та акцептовано переказний вексель

Договір, акт приймання-передачі векселя

34

 • 36
 • (підприємство А)

18000

Одержані векселі зберігають у касі підприємства або передають на зберігання банку. На всі векселі, які зберігають на підприємстві, складають описи, де вказують назву платника, суму і термін погашення заборгованості за векселем. При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, в опису роблять відповідну помітку і вказують дату виписки банку або іншого документа. Якщо одержані підприємством векселі передають на зберігання банку, то в регістрах аналітичного обліку роблять помітку про відповідний документ, одержаний від банку. Винагороди, сплачені банку за послуги зі зберігання векселів, відносять на рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Бланки векселів є бланками суворого обліку. Для їх обліку використовують позабалансовий рахунок 08 "Бланки суворого обліку". Аналітичний облік на цьому рахунку ведуть за видами бланків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >