< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків за нарахованими доходами

Для обліку нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню суб'єктом господарювання використовується субрахунок 37.3 "Розрахунки за нарахованими доходами". Облік розрахунків за нарахованими доходами відображений у таблиці 8.14.

Таблиця 8.14. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за нарахованими доходами

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нараховані дивіденди, що підлягають отриманню від дочірніх, асоційованих і спільних підприємств (облік у інвестора ведеться за методом участі в капіталі)

Бухгалтерська довідка, витяг з протоколу загальних зборів засновників

37.3

14

2

Нараховані дивіденди, відсотки, роялті (коли інвестор не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування)

Бухгалтерська довідка

37.3

  • 73.1,
  • 73.2, 73.3

3

Нараховані доходи від надання активів у фінансову оренду

Договір оренди, акт приймання – передачі наданих послуг

37.3

73.2

4

Надходження грошових коштів в погашення дебіторської заборгованості за нарахованими доходами

пко, виписка банку

30.31

37.3

5

Погашена дебіторська заборгованість за нарахованими доходами шляхом видачі короткострокового векселя

Договір, акт приймання передачі векселя

34.1

37.3

6

Погашена дебіторська заборгованість за нарахованими доходами шляхом отримання короткострокових боргових зобов'язань

Договір,

акт приймання-передачі короткострокових боргових зобов'язань

35

37.3

Визначення таких видів доходів як дивіденди, відсотки і роялті наведене у П(С)БО 15 "Дохід".

Дивіденди частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Тобто, на субрахунку 37.3 відображається дебіторська заборгованість, що виникла в результаті фінансової діяльності підприємству результаті придбання ним акцій, інших боргових зобов'язань, а також часток в статутному капіталі інших підприємств. Дебіторська заборгованість за нарахованими дивідендами визнається активом у період їх нарахування.

Проценти плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству. Тобто, на субрахунку 37.3 відображається сума процентів за облігаціями, казначейськими зобов'язаннями або ощадними (депозитними) сертифікатами, а також сума процентів, що підлягає отриманню підприємством від здійснення діяльності з продажу товарів, робіт, послуг в кредит або розстрочку, за надання майна в оренду (лізинг, рента). Дебіторська заборгованість за процентами визнається в тому звітному періоді, до якого вони відносяться, виходячи з бази їх нарахування та терміну користування відповідними активами.

Роялті – платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо). Іншими словами, це не що інше як винагорода за користування або надання права на користування будь-якими авторськими правами на літературні твори, твори мистецтва і науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео або аудіо касети, кінематографічні фільми, або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого торгового знаку на товари або послуги або торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Дебіторська заборгованість за роялті визнається за принципом нарахування відповідно до економічного змісту угоди (договору, контракту).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >