< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з членами кредитних спілок

Облік розрахунків з членами кредитних спілок ведуть на субрахунку 37.6 "Розрахунки за позиками з членами кредитних спілок".

Кредитна спілка – це об'єднання громадян, які періодично вносять членські внески і за рахунок яких, за погодженою схемою кредитування, здійснюється видача фінансового кредиту одному або декільком членам кредитної спілки.

Документальною підставою для відображення записів на субрахунку 37.6 "Розрахунки за позиками з членами кредитних спілок" є:

  • – в частині виникнення дебіторської заборгованості – договір між членами кредитної спілки, видатковий касовий ордер, платіжне доручення;
  • – в частині погашення – прибутковий ордер, накладна тощо.

Аналітичний облік ведеться в розрізі членів кредитної спілки та за кожною виданою позикою.

На рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з членами кредитних спілок відображають (табл. 8.18):

Таблиця 8.18. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з членами кредитних спілок

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Видана позика члену кредитної спілки

Договір,

вко

37.6

30.1

2

Одночасно на суму застави (якщо позика видавалась під заставу)

Договір застави

-

06

3

Повернуто позику членом кредитної спілки

ПКО

Виписка банку

30.1,31.1

37.6

Облік розрахунків з іншими дебіторами

Розрахунки за операціями, що пов'язані із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи): розрахунки з іншими організаціями за різного роду роботи, послуги, вартість яких зараховується до складу загально виробничих, адміністративних, збутових і т.д.; усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами) (розрахунки з видачі та погашення кредитів, виплати на утримання дитячих дошкільних закладів, які є на балансі підприємства, оплата телефонних переговорів працівників, виграти на оплату їх навчання та ін.); розрахунки з квартиронаймачами; інші види розрахунків обліковують на субрахунку 37.7 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Аналітичний облік за вказаним субрахунком ведуть окремо за кожним дебітором, видами заборгованості, термінах її виникнення та погашення.

Основні господарські операції за операціями з іншими дебіторами відображені в таблиці 8.19.

Таблиця 8.19. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з іншими дебіторами

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надана позика працівникам підприємства

Договір, ВКО, виписка банку

37.7

30,31

2

Реалізована працівнику продукція підприємства в кредит

Договір,

накладна

37.7

70.1

3

Відображені розрахунки за товари, придбані працівником в кредит на підставі виданого ним доручення – зобов'язання

Доручення – зобов'язання, бухгалтерська довідка

37.7

68.5

4

Відображені в орендодавця суми доходу від здачі майна в операційну оренду

Договір оренди, акт приймання – передачі наданих послуг

37.7

  • 71.3,
  • 70.3 (якщо лізинг – основний вид діяльності підприємства)

5

Нарахований орендний платіж за договором фінансового лізингу в частині відшкодування вартості обладнання

Договір оренди, акт приймання – передачі наданих послуг, бухгалтерська довідка

37.7

18.1

6

Повернено позику працівниками підприємства та відшкодовано за товари, придбані в кредит

Договір, ПКО Виписка банку Розрахункова відомість

30, 31, 66

37.7

На субрахунку 37.8 "Розрахунки з державними цільовими фондами" ведуть облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

Нарахування суми матеріального забезпечення – допомоги з тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображають:

Д-т 37.8 К-т 66.3.

Надходження грошових коштів на рахунок підприємства для виплати допомоги працівникам відображають:

Д-т 31.3 К-т 37.8.

Аналітичний облік ведуть за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 для обліку розрахунків за операціями з деривативами використовують субрахунок 37.9 "Розрахунки за операціями з деривативами".

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти н визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюється КМУ. До деривативів належать:

  • своп – цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту;
  • опціон – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов Пязання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону;
  • форвардний контракт – цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов □ язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.
  • ф'ючерсний контракт (фОючерс) – стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення.

Деривативи відносяться до складу фінансових інструментів, основні принципи обліку яких викладені в П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Деривативи оцінюють та відображаються у балансі за справедливою вартістю. Зміна вартості деривативів може бути позитивною (якщо від операцій з таким інструментом в поточний період очікується дохід) – в такому разі вона збільшує дохід підприємства або від'ємною (якщо від операцій з ним в поточний момент очікуються збитки) – в такому разі вона зменшує активи (або збільшує зобов'язання) підприємства.

На рахунках бухгалтерського обліку розрахунки за операціями з деривативами відображають (табл. 8.20):

Таблиця 8.20. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків за операціями з деривативами

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нарахований дохід (позитивну варіаційну маржу) учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

36.4

37.9

2

Визнані витрати (негативну варіаційну маржу) учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

37.9

36.4

3

Здійснене закриття звітного періоду та відображено дохід учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

37.9

71.9

4

Здійснене закриття звітного періоду та відображено витрати учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

94.9

37.9

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >